Què m’emporto d’aquest mòdul a la meva pràctica educativa?

Conèixer de manera més profunda la implementació dels nous currículums, on es destaquen sis vectors (educació competencial, la qualitat de l’educació lingüística, la universalitat i la inclusivitat del currículum i dels aprenentatges, la perspectiva de gènere, el benestar emocional i la ciutadania democràtica i global).

Considero que és molt important tenir present, en tot moment, aquests sis elements de caràcter transversal a l’hora de dur a terme la nostra pràctica educativa i de dissenyar i articular les decisions i les situacions d’aprenentatge que presentem al nostre alumnat.

Així, el fet de tenir presents aquests sis vectors, pot ser de gran utilitat pel professorat per tal de poder revisar totes les tasques i processos d’aprenentatge que oferim als/les alumnes/as.

Tanmateix, crec que una manera de fomentar, per part dels docents, la reflexió pedagògica millorant, d’aquesta manera la nostra pràctica docent, per tal que l’alumnat pugui adquirir aprenentatges profunds, enriquidors i amb sentit, contribuint a crear una societat més justa.

En resum, aquest mòdul ajudarà a crear una carpeta d’aprenentatge més enriquida, tant al que fa al meu itinerari personal com a docent, així com, a l’hora d’enriquir les situacions d’aprenentatge que pugui presentar al llarg de la meva trajectòria personal, al meu alumnat.