• DISSENY DE L’ACTIVITAT
Títol Sabem resoldre operacions combinades?
Curs (nivell educatiu) 1r de cicle superior
Àrea / Matèria / Àmbit Àmbit Matemàtic

 

DESCRIPCIÓ 

Són moltes les situacions del nostre dia a dia que requereixen del domini de les operacions combinades: quan anem a comprar, quan hem de resoldre un problema, per fer un pressupost per fer una festa… Saber quins passos hem de seguir per poder-les resoldre correctament és importantíssim! A partir d’una situació quotidiana contextualitzada en el seu entorn més proper, l’alumnat s’endinsa en unes sessions per explorar els seus coneixements previs i avançar en el món de les operacions combinades.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

Amb la realització d’aquesta situació d’aprenentatge s’afavoreix l’assoliment de les competències específiques següents:

Competències específiques Àrea o matèria
C.E.1 Traduir problemes i interpretar situacions quotidianes fent-ne una representació matemàtica personal a través de conceptes, eines i estratègies per analitzar-ne els elements més rellevants. Matemàtiques
C.E. 2 Resoldre problemes, aplicant diferents tècniques, estratègies i formes de raonament, per explorar i compartir diferents maneres de procedir, obtenir solucions i assegurar la seva validesa des d’un punt de vista formal i en relació amb el context plantejat i generar noves preguntes i reptes. Matemàtiques
C.E. 1 Seleccionar i utilit]ar dispositius i recursos digitals de forma responsable i eficient per tal de buscar informació, comunicarse i treballar col·laborativament i en xarxa i per crear continguts segons les necessitats digitals del context Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural

 

TRACTAMENT DE LES COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

Tercera. Competència matemàtica i competència en ciència, tecnologia i enginyeria 

Quarta. Competència digital

OBJECTIUS D’APRENENTATGE I CRITERIS D’AVALUACIÓ

Objectius d’aprenentatge

1. Conèixer, comprendre i aplicar les diferents formes de raonament pròpies de les matemàtiques i usar-les en la resolució de problemes propis en els diversos camps del coneixement i de l’experiència.

2. Adquirir destreses bàsiques en la utilització de les fonts d’informació per adquirir, amb sentit crític, nous coneixements. Desenvolupar les competències tecnològiques bàsiques i avançar en una reflexió ètica sobre el funcionament i l’ús de la tecnologia.

Criteris d’avaluació

1.Elaborar representacions matemàtiques eficaces, amb recursos manipulatius, gràfics i digitals, que portin a la resolució de problemes i de situacions de la vida quotidiana. 

2. Seleccionar entre diferents estratègies per resoldre un problema i compartint i justificant l’estratègia seleccionada.

3. Utilitzar dispositius i recursos digitals de forma responsable i eficient, per contrastar, organitzar i comunicar la informació i per donar a conèixer els propis aprenentatges.

 

SABERS

Amb la realització d’aquesta situació d’aprenentatge es tractaran els sabers següents:

Saber Àrea o matèria
1 – Ús estratègic d’operacions simples o combinades (suma, resta, multiplicació, divisió) per resoldre situacions contextualitzades. Matemàtiques
2 – Domini de les estratègies de resolució d’operacions aritmètiques, simples o combinades i de les propietats, amb nombres naturals, amb flexibilitat i sentit mentalment, de forma escrita o amb calculadora en situacions contextualitzades. Matemàtiques
3 – Ús de les funcionalitats dels dispositius i recursos digitals d’aprenentatge d’acord amb les necessitats del context educatiu (cerca d’informació, representació del coneixement, creació de continguts digitals…). Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural
4 – Utilització de recursos digitals de forma segura per compartir contextos d’aprenentatge a través de la comunicació amb persones o entitats. Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SITUACIÓ D’APRENENTATGE

El treball d’aquesta situació d’aprenentatge es realitza a partir del treball col·laboratiu, amb diferents agrupaments depenent de les diferents activitats. A partir de les reflexions en gran grup, els exercicis i activitats individuals i les activitats digitals col·laboratives l’alumnat podrà anar consolidant a poc a poc els seus aprenentatges. Es dóna molta importància al joc com a metodologia de treball. El material s’elabora a partir dels diferents perfils de l’alumnat de l’aula, per a tenir en compte la personalització dels aprenentatges, l’eliminació de les barreres d’accés per a l’aprenentatge i la comunicació, la diversitat de materials i la variabilitat dels processos d’aprenentatge

 

ACTIVITATS D’APRENENTATGE I D’AVALUACIÓ

Saber Àrea o matèria
1 – Ús estratègic d’operacions simples o combinades (suma, resta, multiplicació, divisió) per resoldre situacions contextualitzades. Matemàtiques
2 – Domini de les estratègies de resolució d’operacions aritmètiques, simples o combinades i de les propietats, amb nombres naturals, amb flexibilitat i sentit mentalment, de forma escrita o amb calculadora en situacions contextualitzades. Matemàtiques
3 – Ús de les funcionalitats dels dispositius i recursos digitals d’aprenentatge d’acord amb les necessitats del context educatiu (cerca d’informació, representació del coneixement, creació de continguts digitals…). Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural
4 – Utilització de recursos digitals de forma segura per compartir contextos d’aprenentatge a través de la comunicació amb persones o entitats. Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural

 

TAXONOMIA DE BLOOM

Comprendre i aplicar

PAUTES DE COMPROMÍS, DE REPRESENTACIÓ I D’ACCIÓ I EXPRESSIÓ DEL DUA (DISSENY UNIVERSAL PER A L’APRENENTATGE

Compromís: interès i autorregulació

Representació: percebre la informació i comprensió

Acció: funcions executives

 

  • EVIDÈNCIES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • ANÀLISI I REFLEXIÓ
  • Les tecnologies digitals emprades afavoreixen l’assoliment dels objectius d’aprenentatge per part de l’alumnat?

Sí, ja que ens permet diversificar les metodologies d’aprenentatge i les fonts d’informació amb una mirada DUA.

  • Són realment necessaris els recursos digitals per aquesta programació?

Els recursos digitals no són imprescindibles en aquesta programació però si que considero que són necessaris, per a mantenir la motivació de l’alumnat i també per anar assolint les competències digitals.

  • T’han sorgit problemes quan hi has integrat les tecnologies digitals?

La veritat és que no, algunes activitats han estat complicades de dissenyar al principi però amb motivació també me n’he sortit.

  • En cas que sí, com has afrontat l’imprevist? En cas que no, quin problema creus que et podria haver sorgit i com el podries haver resolt?

Vaig tenir alguna dificultat a l’hora de dissenyar el trivial de les operacions matemàtiques, que vaig afrontar amb motivació (ho he de saber fer!) i també amb el suport de les meves companyes.