A la classe d’STEAMaths estem treballant les rectes i els tipus de rectes. Com a activitat de síntesi, l’alumnat s’agrupa en grups cooperatius heterogenis per realitzar petites investigacions i presentacions sobre conceptes treballats a l’aula (rectes, semirectes, segments i paral·leles, perpendiculars i secants). Com a enunciat, l’alumnat disposa d’una bastida, han d’escanejar el següent codi QR per poder-ne llegir les instruccions:

En aquesta situació d’ensenyament-aprenentatge ens endinsem en el món dels tipus de rectes, i ho fem contextualitzant-la en el nostre entorn més proper (l’escola). Les competències digitals que es treballen s’inclouen per tant en una activitat més extensa, com a activitat de consolidació dels aprenentatges i conceptes treballats.

Els currículums actuals recullen la competència digital com a competència clau inclosa en el perfil de sortida competencial de l’alumnat. Aquesta competència, es concerta en els seus indicadors operatius, que marquen un nivell d’assoliment per a cada etapa i que segueixen les mateixes àrees que s’indiquen en el Marc Europeu de Competències Digitals per a la Ciutadania (DigComp).

Aquesta competència digital ha de ser treballada des de tots els àmbits, àrees i matèries, seqüenciats segons acord de centre. El claustre ha d’assegurar el treball gradual al llarg de l’escolarització de totes les competències de la CDA.

Informació i alfabetització digital: es treballen les estratègies de cerca, selecció i emmagatzematge de la informació segons les necessitats i objectius de cada grup. Pel que fa a la cerca, la selecció i el tractament de la informació digital, l’alumnat disposa d’una bastida per seleccionar el recurs per cercar la informació i els paràmetres per contrastar que la informació obtinguda sigui fiable.

Comunicació i col·laboració en línia: per desenvolupar la competència de comunicació, col·laboració i participació en entorns digitals, construint, de forma progressiva i responsable, l’alumnat disposa d’un entorn per poder treballar de forma col·laborativa a través de l’entorn Google Drive. Finalment, els grups cooperatius han de preparar una infografia (a través d’un Canva, Genially… a lliure elecció del grup cooperatiu).

Creació de continguts digitals: l’objectiu de l’activitat és que cada grup cooperatiu pugui crear una Infografia amb la informació més rellevant i exemples del concepte treballat per poder-la exposar davant de tot el grup classe. D’aquesta manera, amb el recull de tots i totes, es podrà sintetitzar i consolidar tot el treballat a l’aula.

La cerca d’informació i el contrast de la fiabilitat de la mateixa, el treball en equip en un entorn compartit i la creació d’un contingut digital com a obra final. Amb tot això, es treballa la utilització de diferents recursos que s’empren en el desenvolupament de l’activitat: el chromebook, la càmera, la tauleta digital i el panell interactiu.

Per a realitzar aquesta activitat, es requereix que l’alumnat tingui uns coneixements previs tant dels recursos a utilitzar com dels conceptes a desenvolupar. Es posen en pràctica habilitats de selecció i filtratge de la informació amb el suport de la bastida que se’ls facilitat en la introducció de l’activitat, que els permet analitzar de forma crítica la selecció dels continguts i de la informació a exposar. L’equip de treball ha de col·laborar de forma activa per a poder arribar al producte final, que s’exposarà davant de la resta de l’alumnat de l’aula per poder ser debatut i avaluat.

L’alumnat disposa d’una bastida que els ajuda a seleccionar les eines, les aplicacions i els recursos necessaris per a poder arribar a realitzar el seu producte final en forma de contingut digital.

Bastida

En aquest cas no s’inclouen aspectes de ciberseguretat i protecció de dades, però es podria fer en properes sessions.

A continuació es poden observar les evidències d’aquesta activitat: