1.La societat actual s’ha vist afectada pel ràpid i constant desenvolupament tecnològic de les darreres dècades. Els canvis envolten a  tots els àmbits de desenvolupament de l’individu, des de la seva vida personal i quotidiana fins a la professional.

Els alumnes necessiten unes competències clau per a participar a la societat actual, entre les que es troba la competència digital.

En aquest sentit, els docents necessitem una competència digital docent adequada per a poder atendre les necessitats dels nostres alumnes, es per això la importància de  la formació en aquest àmbit, que en relació al treball que realitzem a les aules es tan necessari per arribar als objectius competencials en la realització de treballs a les diferents matèries.

Actualment al centre on treballo tots i totes les/ els alumnes tenen portàtils  oferts pel departament d’ensenyament, això es un punt fort i favorable a l’hora de treballar aquesta competència digital de forma transversal a la recerca d’informació i realització de treballs a l’aula, ja sigui de forma grupal o individual. La utilització de les PDI també es un recurs digital interactiu interesant a treballar amb els alumnes, ja que com docents podem compartir activitats o informació per realitzar en el moment  amb tots i totes les/els alumnes a l’aula.

Com aspectes a millorar pot ser que, encara que ens estem formant en aquesta era digital , tot i així a vegades no es suficient, i en el meu cas penso que aquest àmbit es molt ampli en quant a diferents programes a treballar, i em de saber com funcionen per poder ensenyar als nostres alumnes.

Dos punts forts de la pròpia pràctica docent digital: 

  1. El treball amb recursos digitals com pot ser el Kahoot, el Genially o Classroom, ens facilita als docents la creació d’activitats mes lúdiques amb continguts d’aprenentatge que els alumnes mostren més interès a l’hora de realitzar-los, ja sigui a l’aula o a casa.
  2. La utilització d’eines a l’aula, com ara pot ser la PDI ens facilita en temps reial poder compartir informació de diferents àrees amb els nostres alumnes, a més a més també podem crear activitats per que els alumnes realitzin en aquell mateix moment i els fem partícips del procés d’ensenyança i aprenentatge.

Quatre possibles millores que considereu que podeu assolir:

  1. La formació dels docents per la utilització de les diferents eines digitals, que moltes desconeixem, i que considero important que fem us  amb els nostres alumnes a l’aula.
  2. La utilització de les PDI mes sovint  per la realització  d’activitats interactives a l’aula, en comptes de la realització de fitxes, que encara avui dia em trobo en el centre on treballo, que no s’utilitza gairebé mai.
  3. La realització de treballs en línia amb el Drive es una opció que penso que no s’utilitza lo suficient a l’aula i es una eina digital que funciona molt bé a l’hora de la realització de treballs cooperatius ,ja que permet  guardar, crear, modificar, compartir i accedir a documents, arxius i carpetes compartides ,i en un futur es una eina que s’utilitza per diferents tasques.
  4. Al igual que el Drive ,el Classroom es un altre eina digital competent per el lliurament de tasques als nostres alumnes, d’aquesta manera ells a casa poden practicar i realitzar les activitats proposades a aquest apartat, penso que no el fem servir el suficient i que es podria treballar i millorar més encara.

Un cop consultada el web de formació docent en cultura digital que ofereix el Departament d’Educació el que mes s’adapta als aspectes de millora que he proposat al punt anterior son les càpsules formatives i itinerari de cultura digital, concretament l’itinerari numero 6 ( Itinerari entorn personal d’aprenentatge ) on podria millorar la recerca i organització dels continguts digitals que utilitzo amb els meus alumnes a l’hora de realitzar activitats projectades a l’aula amb la PDI i també amb les propostes de treball en línia utilitzant el Drive.

He escollit aquesta formació per que considero que engloba dins de la cultura digital els punts mes forts, que es el bon us de l’aprenentatge digital  a l’hora de fer una bona recerca i organització del que volem oferir als nostres alumnes.

Els aprenentatges que em pot aportar aquesta formació, com he explicat anteriorment, son aspectes de millora a nivell d’organització personal en quant a recerca i organització dels continguts digitals que treballo al centre educatiu amb els meus alumnes.