1.La societat actual s’ha vist afectada pel ràpid i constant desenvolupament tecnològic de les darreres dècades. Els canvis envolten a  tots els àmbits de desenvolupament de l’individu, des de la seva vida personal i quotidiana fins a la professional.

Els alumnes necessiten unes competències clau per a participar a la societat actual, entre les que es troba la competència digital.

En aquest sentit, els docents necessitem una competència digital docent adequada per a poder atendre les necessitats dels nostres alumnes, es per això la importància de  la formació en aquest àmbit, que en relació al treball que realitzem a les aules es tan necesari per arribar als objectius competencials en la realització de treballs a les diferents màteries.

Actualment al centre on treballo tots i totes les/ els alumnes tenen portàtils  oferts pel departament d’ensenyament, això es un punt fort i favorable a l’hora de treballar aquesta competència digital de forma transversal a la recerca d’informació i realització de treballs a l’aula, ja sigui de forma grupal o individual. L’utilització de les PDI també es un recurs digital interactiu interesant a treballar amb els alumnes, ja que com docents podem compartir activitats o informació per realitzar en el moment  amb tots i totes les/els alumnes a l’aula.

Com aspectes a millorar pot ser que, encara que ens estem formant en aquesta era digital , tot i així avegades no es suficient, i en el meu cas penso que aquest ambit es molt ampli en quant a diferents programes a treballar, i em de saber com funcionen per poder ensenyar als nostres alumnes.

Dos punts forts de la pròpia pràctica docent digital: 

  1. El professorat pren consciència de la necessitat d assegurar el nivell de competència digital per tots els docents i personal laboral.
  2. El professorat és conscient de la importància d’utilitzar les TAC per a la millora dels resultats i l’èxit escolar.

Quatre possibles millores que considereu que podeu assolir:

  1. La manca de formació adaptada a les nostres necessitats, d’eines i recursos actualitzats i el temps per fer la pertinent recerca resulten factors de risc en la implementació de la competència digital en totes les àrees de desenvolupament.
  2. L’utilització de les PDI per realitzar mes activitats interactives a l’aula en comptes de la realització de fitxes.
  3. La realització de treballs en linea amb el Drive es una opció que penso que no s’utilitza lo suficient a l’aula i es una eina digital que funciona molt bé a l’hora de la realització de treballs cooperatius ,ja que permet  enmagatzemar, crear, modificar, compartir i accedir a documents, arxius i carpetes compartides ,i en un futur es una eina que s’utilitza per diferents tasques.
  4. Al igual que el Drive ,el classroom es un altre eina digital competent per el lliurament de tasques als nostres alumnes, d’aquesta manera ells a casa poden practicar i realitzar les activitats proposades a aquest apartat, penso que no el fem servir el suficient i que es podría treballar i millorar més encara.

Un cop consultada el web de formació docent en cultura digital que ofereix el Departament d’Educació el que mes s’adapta als aspectes de millora que he propossat al punt anterior son les càpsules formatives i itinerari de cultura digital, concretament l’itinerari numero 6 ( Itinerari entorn personal d’aprenentatge ) on podría millorar la recerca i organització dels continguts digitals que utilitzo amb els meus alumnes a l’hora de realitzar activitats proyectades a l’aula amb la PDI i també amb les propostes de treball en línea utilitzant el Drive.

He escollit aquesta formació per que considero que engloba dins de la cultura digital els punts mes forts, que es el bon us de l’aprenentatge digital  a l’hora de fer una bona recerca i organització del que volem oferir als nostres alumnes.

Els aprenentatges que em pot aportar aquesta formació, com he explicat anteriorment, son aspectes de millora a nivell d’organització personal en quant a recerca i organització dels continguts digitals que treballo al centre educatiu amb els meus alumnes.