• Selecció d’una unitat Didàctica

Unitat Didàctica :”LA Tècnica del collage com  a recurs didàctic de l’educació visual i plàstica per l’adquisició de coneixements sobre la funció de nutrició del ésser humà”.

 • Curs: 4rt de Primària (26 alumnes)
 • Objectius d’aprenentatge:
 1. Estudiar la tècnica del collage com a procediment artístic que permet la realització de múltiples activitats amb materials que estan al nostre abast.

 2. Representar de forma personal idees, accions i situacions fent servir els elements que configuren el llenguatge visual i relacionar-lo de forma transversal amb la matèria de ciències naturals.

 3. Utilitzar recursos bibliogràfics d’internet per obtenir informació que us serveixi per planificar i organitzar els processos creatius, així com per conèixer i intercanviar informacions amb altres alumnes.

 4. Treballar de forma transversal la tècnica del collage  amb les funcions de nutrició( aparell digestiuaparell respiratoriaparell circulatori i aparell excretor).
 • Perfil alumnat: El grup/classe compta amb 24 alumnes, 12 nens i 14 nenes. Una de les alumnes mostra necessitats educatives especials (NEE), per la qual cosa de vegades necessita material adaptat per la mestra de PT i depenent de les matèries necessita atenció personalitzada dins de l’aula.És un grup classe amb alumnes participatius a l’hora de fer activitats grupals, mostren interès en les tasques proporcionades per la mestra i la motivació a l’hora d’adquirir nous conceptes.
 • Selecció del recurs

Els recursos que farem servir respecte a la competència digital serà un Kahoot amb unes preguntes creades per mi, pissarra digital, tablets i ordinadors portàtils, la web de google per cercar informació i imatges, i el drive per fer treballs grupals compartits i accedir a les carpetes amb informació proporcionada per la mestre.

 • Disseny d’una activitat de realització a l’aula 

Enunciat:

 1. Amb el portàtil busqueu informació en grups de 6 sobre els tipus de collage que existeixen (collage tridimensional, apilado de fotos, en ret, mosaico i collage de paper) i triar un. A continuació teniu un enllaç per ajudar-vos a trobar informació:https://fahrenheitmagazine-com.translate.goog/arte/visuales/tipos-de-collage-que-existen-y-su-historia?_x_tr_sl=es&_x_tr_tl=ca&_x_tr_hl=ca&_x_tr_pto=sc 
 2. Un cop heu triat un dels tipus de collage a cada grup se li assignarà una funció de nutrició ,i sobre aquesta funció haureu de cercar les següents dades; a continuació en els enllaços de cada aparell trobareu informació del vostre interés.

L’aparell Digestiu :  http://www.xtec.cat/~rvillanu/digestiu/digestiu.htm

L’aparell Respiratori: http://www.xtec.cat/~rvillanu/respiratori/respiratori.htm

L’aparell Circulatori: http://www.xtec.cat/~rvillanu/circulatori/circulatori.htm

L’aparell Excretor: http://www.xtec.cat/~rvillanu/excretor/excretor.htm

 • Quina funció té ?
 • Quins òrgans intervenen?
 • Quina importància tenen per el nostre dia a dia?

3.  Una vegada acabada la recerca heu de pujar la informació  a la carpeta que   està creada al google drive amb el nom de “Unitat didàctica collage i la funció   que us ha tocat”, heu de entrar amb el vostre comte i un cop dins ja veureu la   carpeta, i allà pengeu tota la recerca, i sobretot i molt important  posar el vostre  nom.

 • Objectius d’aprenentatge:
 • Entendre en què consisteix la tècnica del collage , la funció de nutrició i els aparells que intervenen.
 • Realitzar els passos correctament per pujar la informació al Drive a la carpeta corresponent.
 • Competències:
 1. Competència àmbit artístic: Competència 9. Dissenyar i realitzar projectes i produccions artístiques multidisciplinàries.
 2. Competència digital:  Competència 4. Cercar, contrastar i seleccionar informació digital adequada per al treball a realitzar, tot considerant diverses fonts i mitjans digitals. Competència 8. Realitzar activitats en grup tot utilitzant eines i entorns virtuals de treball col·laboratiu.
 3. Competència aprendre a aprendre:  Competència 1. Prendre consciència de les característiques personals respecte de l’aprenentatge .Competència 2. Ser conscient del que se sap i del que cal aprendre. Competència 5. Utilitzar la interacció i les tècniques d’aprenentatge en grup
 •  Recursos digitals:
 1. Portàtil
 2. www.google.com: per recerca d’informació
 3. Google drive: per accedir a la carpeta compartida ( ajudarem amb un exemple a la PDI per que els alumnes no tinguin dubtes a l’hora d’accedir)
 4. Ordinadors portàtils
 5. Kahoot: l’enllaç estarà penjat a la carpeta compartida al Drive i hauran de realitzar el Kahoot. https://kahoot.it/challenge/08692933?challenge-id=5ecb3299-03db-47c1-83f0-56887d780010_1681191535607
 • Disseny d’una activitat de realització autònoma a casa.

Enunciat: Durant aquests 4 dies has de recercar informació sobre l’aparell digestiu i has de penjar aquesta informació a la carpeta compartida al Drive, concretament a la carpeta on aparegui “grup 1 aparell digestiu “un cop penjada la informació hauràs de realitzar un collage (collage tridimensional, apilado de fotos, en ret, mosaico i collage de paper), hauràs de triar un dels 5 que hem estudiat en aquesta Unitat Didàctica, un cop finalitzat el collage hauràs de fer-li una foto i penjar-la a la mateixa carpeta del Drive posant el teu nom, molts ànims.

Enllaç a continguts sobre els tipus de collage:https://fahrenheitmagazine-com.translate.goog/arte/visuales/tipos-de-collage-que-existen-y-su-historia?_x_tr_sl=es&_x_tr_tl=ca&_x_tr_hl=ca&_x_tr_pto=sc

Enllaç a continguts sobre l’aparell digestiu: http://www.xtec.cat/~rvillanu/digestiu/digestiu.htm

 • Objectius d’aprenentatge:
 1. Identificar els òrgans que intervenen en la funció de la digestió.
 2. Realitzar correctament qualsevol tècnica emprada del collage.
 3. Pujar correctament la informació demanada a la carpeta del Drive.
 • Competències:
 1. Competència d’aprendre a aprendre:  Competència 1. Prendre consciència de les característiques personals respecte de l’aprenentatge .Competència 2. Ser conscient del que se sap i del que cal aprendre. Competència 5. Utilitzar la interacció i les tècniques d’aprenentatge en grup
 2. Competència àmbit  artístic:  Competència 9. Dissenyar i realitzar projectes i produccions artístiques multidisciplinàries.
 3. Competència digital:  Competència 4. Cercar, contrastar i seleccionar informació digital adequada per al treball a realitzar, tot considerant diverses fonts i mitjans digitals.
 • Recursos Digitals:
 1. Ordinador de taula o portàtil
 2. Google Drive accedint a la carpeta següent:

 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0ABPbjkjj7tjMUk9PVA

 • Recurs Digital de contingut:

Realitzar un Power Point on aparegui la següent informació:

 1. Quina funció té l’aparell digestiu?
 2. Quins òrgans intervenen en la seva funció? Nombra’ls.
 3. Tria 4 òrgans que intervinguin en la funció de la digestió  i explica breument la seva funció.

Per últim visualitza aquest moodle informatiu sobre tota la funció de nutrició.

 • Funció de Nutrició:

https://educaciodigital.cat/escolamartamatabcn/moodle/mod/book/view.php?id=2892

 • Dificultats a l’hora de realitzar la tasca: L’alumne que no tingui ordinador realitzarà la recerca amb un company i anirà apuntant tot a paper, un cop acabat podrà accedir a l’aula d’informàtica per pujar la informació a la carpeta del Drive.
 • Reflexions:

Penso que cada cop més realitzem activitats amb contingut digital a l’aula , per una banda es una eina molt eficaç, ja que podem informar-nos de qualsevol tema que estem treballant a l’aula, a més a més n´hi han moltes pàgines web per realitzar activitats amb diferents continguts com pot ser el liveworksheets, edu365 , propostes didàctiques etc…

Per altre banda depenem de tenir una connexió a internet favorable, a vegades passa que es penja internet i no podem realitzar la classe tal com teníem pensat , es per això que sempre hem de poder adaptar el temari tant sigui amb la utilització d’eines digitals com amb material didàctic.