• Selecció d’una unitat Didàctica

Unitat Didàctica :”LA Tècnica del collage com a recurs didàctic de l’educació visual i plàstica per l’adquisició de coneixements sobre la funció de nutrició del ser humà”.

 • Curs: 5è de Primària (26 alumnes)
 • Objectius d’aprenentatje:
 1. 1.Estudiar la tècnica del collage com a procediment artístic que permet la realització de múltiples activitats amb materials que estan al nostre abast.

 2. Representar de forma personal idees, accions i situacions fent servir els elements que configuren el llenguatge visual i relacionar-lo de forma transversal amb la matèria de ciències naturals.

 3. Utilitzar recursos bibliogràfics d’internet per obtenir informació que us serveixi per planificar i organitzar els processos creatius, així com per conèixer i intercanviar informacions amb altres alumnes.

 • Perfil alumnat: El grup/classe compta amb 26 alumnes, 12 nens i 14 nenes. Una de les alumnes mostra necessitats educatives especials (NEE), per la qual cosa de vegades necessita material adaptat per la mestra de PT i depenent de les matèries necessita atenció personalitzada dins de l’aula.És un grup classe amb alumnes participatius a l’hora de fer activitats grupals, mostren interès en les tasques proporcionades per la mestra i la motivació a l’hora d’adquirir nous conceptes.
 • Selecció del recurs

Els recursos que farem servir respecte a la competència digital serà un Kahoot amb unes preguntes creades per mi, pissarra digital, tablets i ordinadors portàtils, la web de google per cercar informació i imatges i el drive per fer treballs grupals compartits i accedir a les carpetes amb informació proporcionada per la mestre.

 • Disseny d’una activitat de realització a l’aula 

Enunciat:

 1. Busqueu al portàtil amb parelles informació sobre el collage i també informació sobre la funció de nutrició.

   2. Una vegada acabada la recerca heu de pujar l’informació  a la carpeta que està creada al google drive amb el nom de “Unitat didàctica collage i funció de nutrició”, heu de posar el vostre nom.

 • Objectius d’aprenentatge:
 • Entendre en què consisteix la tècnica del collage i la funció de nutrició.
 • Realitzar els pasos correctament per pujar l’informació al Drive.
 • Competències:
 1. Competència en coneixement del medi
 2. Competència cultural i artística
 3. Competència digital ( Recerca i gestió d’informació i dades )
 4. Competència lingüistica: treball en equip
 5. Competència aprendre a aprendre
 •  Recursos digitals:
 1. Pòrtatil
 2. www.google.com: per recerca d’informació
 3. Google drive: per accedir a la carpeta compartida ( ajudarem amb un exemple a la PDI per que els alumnes no tinguin dubtes a l’hora d’accedir)
 4. Ordinadors portàtils
 5. Kahoot: l’enllaç estrà penjat a la carpeta compartida al Drive i hauràn de realitzar el Kahoot. https://create.kahoot.it/details/f61e0742-d073-4fed-b9c1-b559bb6ce656
 • Disseny d’una activitat de realització autònoma a casa.

Enunciat: Durant aquests 4 dies has de recercar informació sobre l’aparell digestiu i has de penjar aquesta informació a la carpeta compartida al Drive, concretament a la carpeta on aparegui “grup 1 aparell digestiu”un cop penjada l’informació haurás de realitzar un collage, hauràs de triar un dels 5 que hem estuadiat en aquesta Unitat Didàctica, un cop finalitzat el collage hauràs de fer-li una foto i penjar-la a la mateixa carpeta del Drive posant el teu nom, molts ànims.

 • Objectius d’aprenentatge:
 1. Identificar els òrgans que intervenen en la funció de la digestió.
 2. Realitzar correctament qualsevol tècnica emprada del collage.
 3. Pujar correctament l’informació demanada a la carpeta del Drive.
 • Competències:
 1. Competència d’aprendre a aprendre
 2. Competència social i ciutadana
 3. Competència cultural i artística
 4. Competència digital ( Recerca i gestió d’informació i dades i Comunicació i elaboració)
 5. Competència de autonomía
 • Recursos Digitals:
 1. Ordinador de taula o portàtil
 2. Google Drive accedint a la carpeta següent: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0ABPbjkjj7tjMUk9PVA
 • Recurs Digital de contingut: Cada alumne tindrá accés a un enllaç que els proporcionaré de continguts generlas d’informació rellevant sobre els temes protagonistes; el collage i la funció de nutrició.
 • El collage:

https://ioc.xtec.cat/materials/FP/Recursos/fp_edi_m05_/web/fp_edi_m05_htmlindex/WebContent/u6/a2/continguts.html

 • Funció de Nutrició:

https://educaciodigital.cat/escolamartamatabcn/moodle/mod/book/view.php?id=2892

 • Dificultats a l’hora de realitzar la tasca: L’alumne que no tingui ordinador realitzará la recerca amb un company i anirà apuntant tot a paper, un cop acabat podrà accedir a l’aula d’informàtica per pujar l’informació a la carpeta del Drive.
 • Reflexions:

Penso que cada cop més realitzem activitats amb contingut digital a l’aula , per una banda es una eina molt eficaç, ja que podem informar-nos de qualsevol tema que estem treballant a l’aula, a més a més n´hi han moltes pàgines web per realitzar activitats amb diferents continguts com pot ser el liveworksheets, edu365 , propostes didàctiques etc…

Per altre banda depenem de tenir una conexió a internet favorable, avegades passa que es penja internet i no podem realitzar la clase tal com teniem pensat , es per això que sempre hem de poder adaptar el temari tant sigui amb l’utilització d’eines digitals com amb material didàctic