El sistema d’avaluació dissenyat pertany a l’activitat del segon mòdul amb el nom “La Tècnica del collage com  a recurs didàctic de l’educació visual i plàstica per l’adquisició de coneixements sobre la funció de nutrició del ésser humà”. Aquesta tasca consisteix en treballar amb els alumnes de una forma transversal coneixements sobre la funció de nutrició, mes detalladament ; L’aparell digestiu, respiratori, circulatori i excretor, conjuntament amb una visió mes plàstica relacionada amb els 5 tipus de collage (collage tridimensional, apilat de fotos, en ret, mosaic i collage de paper), tot això en grups de treball , que finalment l’objectiu es que adquireixen coneixements de la funció de nutrició i les tècniques del collage, per acabar realitzant un treball final en el qual han de presentar unes de les tècniques del collage emprades amb la imatge de l’aparell treballat.

Un cop cada grup realitzi el seu collage de la funció de nutrició demanada, la mestra realitzarà una avaluació amb una rúbrica que disposarà de uns ítems, que a continuació es mostrarà , l’avaluació serà qualitativa i sumativa pel tercer trimestre, a més a més cada alumne haurà de emplenar un formulari de autoavaluació que ajudarà als nostres alumnes a ser crítics i responsables del treball realitzat, i al mateix temps ajudarà a la mestra a comprovar si tenen  relació el compliment dels ítems amb les respostes dels alumnes. Els següents enllaços s’enviaran a cada alumne, tenint en comte el tema que ha treballat cadascú,  i de manera individual hauran de contestar, es una autoavaluació final del procés d’ensenyança – aprenentatge i retroacció amb la unitat didàctica treballada ,ho he  realitzat amb el recurs digital Formulari de Google , les respostes me les enviaran al meu correu.

Autoavaluació de L’aparell  digestiu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzJoGi1Unl4_RR_eBZ1ZG1alaN6XlTqc8wlYRGYKRFTMCOvw/viewform?usp=sf_link

Autoavaluació de L’aparell respiratori: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHbbXk0zfGU_SZPdz3XFmBicDqYEArNFxjoxgWNY9atIz43w/viewform?usp=sf_link

Autoavaluació de L’aparell excretor: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxFNPAJCgoE0PgbmnvNzpSHa9fUVcYPx8NptoLqIkdngf9Dg/viewform?usp=sf_link

Autoavaluació de L’aparell circulatori: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdi2DDz7X8vOWjifhQLglR7gjcPECy9zvIprUEVh8RpkNgveQ/viewform?usp=sf_link

RÚBRICA D ‘AVALUACIÓ: La Tècnica del collage com  a recurs didàctic de l’educació visual i plàstica per l’adquisició de coneixements sobre la funció de nutrició del ésser humà.

INDICADORS No Assolit Assolit Assolit Notable Assolit Excel.lent
 Es capaç de definir les funcions de nutrició treballades   No sap definir cap funció de l’aparell treballat Sap definir de forma molt bàsica algunes de les funcions d e l’aparell treballat  Sap definir la majoria de conceptes sobre la funció de l’aparell treballat Sap explicar la funció de l’aparell treballat sense dubtes
 Reconeix els òrgans que intervenen en l’aparell treballat   No reconeix cap  Reconeix al menys un  Els reconeix gairebé tots Els reconeix tots
 Es capaç de diferenciar els tipus de collage treballats   No es capaç de diferenciar-los  Es capaç de diferenciar al menys un  Es capaç de diferenciar gairebé tots  Es capaç de diferenciar-los tots
Treballa en grup de forma respectuosa i participativa No respecta ni participa amb el grup Participa poc amb el grup de forma respectuosa Participa i respecta els seus iguals i membres del grup Participa i respecta molt positivament els membres del grup