Informar i oferir retroacció i orientacions a l’alumnat:

– Drive. En la realització de projectes més globals a classe, com son  activitats transversals que s’han de dur a terme en grups, faig servir el Drive per a proporcionar tota la informació, rúbrica d’avaluació i crear petites carpetes dins de la general per tal que els alumnes puguin treballar en línia i penjar o actualitzar la feina que realitzen diàriament mitjançant Google Docs o Google Presentation. Un cop acaben i es fa la presentació final a classe, em resulta molt interessant afegir un document a la seva carpeta de treball amb els comentaris relatius al procés d’ensenyament-aprenentatge del projecte que engloben els aspectes positius i altres a millorar. Facilito també la nota final de grup al final d’aquest document.

 • Criteris tècnics

En quant al registre d’aquests recurs tenim una retroacció on queda enregistrat la feina que ha realitzat l’alumne, per lo qual puc comprovar si els alumnes han realitzat la feina demanada i si es troba a la carpeta compartida amb mi.

Es un  recurs accessible tant per els alumnes com els mestres, podent a l’hora, crear la limitació d’accés dels diferents usuaris a cadascun dels fitxers creats.

 • Criteris ètics:

Google Drive es una eina que generalment utilitzem per treballar documents compartits , per treball en grup, per tant a l’hora d’avaluar i fer retroacció a un alumne en concret es pot crear una carpeta compartida únicament amb l’alumne que desitgem, per així conservar la seva integritat i  tenir una comunicació directa, i  fer-nos responsables com a docents  de la privacitat de cada alumne.

 • Criteris didàctics: 

En quant als criteris didàctics generalment podem dir que es compleixen la majoria, nosaltres com docents podem triar la informació desitjada per compartir amb els nostres alumnes, per lo tant sempre intentarem que sigui significativa, organitzada amb un objectiu precís del que volem aconseguir i una orientació d’aprenentatge, tot això amb la idea de que el alumne aconsegueixi assolir uns coneixements significatius i personalitzats. 

 

-Liveworksheets: Aquesta web la fem utilitzar molt sovint ja que et permet transformar les fitxes tradicionals en exercicis interactius auto corregibles, es a dir ells trien o nosaltres els mestres triem  el tipus de temari que volem treballar i el curs i un cop acaben les seves respostes son enviades al mestre, d’aquesta manera ells treballen coneixements i a nosaltres ens arriben les seves tasques.

 • Criteris tècnics

En quant al registre d’aquests recurs tenim una retroacció on queda enregistrat la feina que ha realitzat l’alumne, per lo qual puc comprovar si els alumnes han realitzat la feina demanada, ja que m’arriba directament al meu correu i així poder tenir una interactivitat entre ambos.

La estètica es quasi bé en totes les fitxes digitals molt intuïtiva amb un sistema de navegació senzill al igual que la accessibilitat a la pàgina , sense focus que portin als alumnes a pàgines no desitjades.

 • Criteris ètics:

Comporta tots els punts de privacitat, justícia, integritat, comunicació i responsabilitat ja que cada fitxa realitzada es individual de cada alumne i els resultats arriben directament a la mestre o mestre poden fer retroacció individual del resultat de cada fitxa digital realitzada.

 • Criteris didàctics: 

La web Liveworksheets s’adapta a l’aprenentatge per nivell educatiu de l’alumne, per tant el contingut serà de significació, organitzat amb un objectiu clar per cada activitat realitzada, amb la finalitat de que  l’alumne pugui adquirir un aprenentatge significatiu, constructiu i personalitzat a cada una de les tasques realitzades. Té la funció de retroacció en temps real, un cop l’alumne realitza la fitxa, la web corregeix els errors indicant on s’ha equivocat el nen o nena tenint una retroacció constructiva.

 

-Kahoot:  Aquesta eina als alumnes els hi agrada molt i a mi també ja que considero important promoure activitats més dinàmiques a classe i demanar als alumnes que s’encarreguin de crear Kahoots sobre temes específics que estiguem estudiant a classe en aquell moment amb l’objectiu de continuar treballant o de fer una mica de repàs des d’una perspectiva més divertida per ells i elles.

 • Criteris tècnics

Amb aquesta eina podem tenir un registre i interactivitat al  moment, ja que ens arriba el qüestionari realitzat amb el percentatge d’encerts i erros realitzats dels nostres alumnes, a més a més es un recurs amb una estètica que podem decidir nosaltres a l’hora de la seva creació i podem fer que els alumnes tinguin mes atracció a l’hora de realitzar l’activitat( qüestionari) sense focus a pàgines no desitjades i amb una accessibilitat senzilla, només clicant  un enllaç.

 • Criteris ètics:

En quant al registre d’aquest recurs podem triar, es pot realitzar en grup i ens dona uns percentatges d’encerts i errors de tota la classe, que es per el que normalment es fa servir, o d’altre banda o podem fer a nivells individuals de cada alumne per obtenir dades d’interès en un procés d’avaluació d’un tema en concret, els resultats arriben via e-mail o si el fem a l’aula tenim els resultats en aquell mateix moment, sent justos en la retroacció realitzada , respectant la integritat de cada alumne i amb una comunicació de les dades clares i comprensibles.

 • Criteris didàctics: 

Amb aquest recurs podem crear els qüestionaris adaptats a l’aprenentatge per nivell educatiu de l’alumne o el grup classe, per tant el contingut serà de significació, organitzat amb un objectiu clar per cada qüestionari realitzat, amb la finalitat de que tant el grup com l’alumne pugui adquirir un aprenentatge significatiu, constructiu i personalitzat a cada un dels qüestionaris realitzats. Té la funció de retroacció en temps real, un cop l’alumne realitza el qüestionari, el recurs corregeix els errors indicant on s’ha equivocat el nen o nena tenint una retroacció constructiva.

Informar i oferir retroacció i orientacions a les famílies:

-Clickedu: Aquesta eina es la que fem servir tant a l’escola on treballo com a l’escola dels meus fills i sincerament es perfecte ja que necessites claus per accedir i cada compte pertany a cada alumne , pots enviar missatges instantanis a l’equip docent que atén a l’alumne amb lo qual es privat, a més a més les absències i retards també queden enregistrats, les feines també es poden penjar per que els alumnes les realitzin, es molt complert a l’hora d’informar, oferir retroacció i orientacions a les famílies.

 • Criteris tècnics

Avui dia a totes les famílies compten amb un mínim de un dispositiu electrònic a casa on poder rebre els comunicats de l’escola o les notificacions tutorials. Amb aquesta eina ens permet tenir una interacció mestre-famílies en temps real, en cas de no ser així, les famílies sempre es podran comunicar amb mi personalment a les sortides de l’escola o al mateix centre.

 • Criteris ètics:

Aquesta plataforma es d’ús escolar ,es a dir cada família té la seva contrasenya que enllaça la informació de cada alumne, cap família pot accedir a les dades d’altres nens de l’escola per tant comporta tots els punts de privacitat, justícia, integritat, comunicació i responsabilitat necessaris.

 • Criteris didàctics: 

El motiu pel qual m’agrada fer servir aquesta plataforma son diversos, es una plataforma educativa molt complexa i interesant ja que avarca molts aspectes importants per proporcionar informació acadèmica dels alumnes, des de comunicar-te amb els mestres de la seva comunitat individualment com per difondre informacions rellevants sobre dades d’interès del grup al que pertany l’alumne o de l’escola , penjar activitats per realitzar a casa i fer tramesa, comunicar les absències o retards i lo més important comunicar-se amb les famílies en temps real , amb lo qual em sembla molt complerta i encertada.