CREACIÓ DE CONTINGUTS DIGITALS 

  • Quina situació d’ensenyament-aprenentatge heu seleccionat de la vostra programació? Contextualitzeu-la.

He triat una activitat de creació de continguts digitals en forma de presentació multimèdia sobre un tema determinat, que es diu: “El canvi climàtic i les seves repercussions en el medi ambient”, utilitzant la eina digital Canva que pertany al grup de les infografies, hem sembla un recurs molt atractiu a l’hora de visualitzar la informació, ja que es pot combinar diferents opcions com pot ser utilitzat icones com a imatges, gràfics etc. He seleccionat aquest tema i competència digital per que em sembla molt interesant que els nostres alumnes tinguin coneixements de la situació en la que ens trobem amb el medi ambient i a més a més la utilització d’eines i recursos digitals multimèdia per la seva exposició.

  • Quina competència digital (o, si és el cas, quines competències digitals) de l’alumnat treballareu?

Les competències digitals treballades seran les següents:

-Competència 1: Alfabetització digital.

Competència 3: Pensament crític i resolució de problemes.

-Competència 10: Competència en disseny digital.

Competència 11: Gestió de la informació.

  • Quins coneixements, habilitats o actituds sobre la competència digital de l’alumnat que heu triat entren en joc?

Els coneixements necessaris per poder realitzar correctament  aquesta pràctica inclouen la comprensió del tema triat “El canvi climàtic i les seves repercussions en el medi ambient”, així com la familiaritat i coneixement de  les eines de creació de presentacions multimèdia, com ara el Canva

Les habilitats requerides tenen a veure amb  la capacitat de recopilar informació rellevant sobre el tema a treballar, seleccionar les imatges que mes s’adeqüen a la practica treballada, capacitat per crear i personalitzar dissenys utilitzant les eines d’edició de Canva, com pot ser l’ajust de mides, retoc d’imatges etc. L’habilitat per importar i gestionar imatges es important a l’hora de fer servir aquesta eina digital.

L’actitud necessària per portar a terme aquesta activitat amb el programa digital Canva es la creativitat i pensament visual, que l’alumne sigui capaç de seleccionar dissenys atractius sobre el tema a treballar “El canvi climàtic i el seu impacte en el medi ambient” , la curiositat a mes a més es una actitud molt necessària a l’hora de investigar i aprendre noves funcions sobre la eina que estan treballant.

  • Quin nivell d’aplicació requereix la pràctica?

Per portar a terme la proposta els alumnes en primer lloc hauran de conèixer la eina digital emprada, en aquest cas el Canva  acompanyats dels continguts i conceptes relacionats amb “El canvi climàtic i el seu impacte en el medi ambient”. En segon lloc hauran de posar en pràctica habilitats de recerca d’informació, selecció i organització de continguts, es a dir han de ser capaços de seleccionar aquella informació necessària acompanyada de una bona selecció a nivell visual, que la presentació sigui atractiva un cop fagin la presentació amb Canva  així com finalment també hauran d’analitzar de manera crítica les fonts d’informació i seleccionar les més fiables i adequades per al seu treball.

  • Quins requisits tècnics seran necessaris? Cal una selecció d’eines o aplicacions per a realitzar la pràctica? Quins coneixements tècnics sobre gestió de continguts i configuració d’eines cal tenir i/o desenvolupar per aquesta proposta didàctica?

Per posar en marxa  aquesta pràctica, serà necessari que els alumnes tinguin accés a un ordinador o dispositiu amb connexió a internet. La eina digital  utilitzada serà el Canva , que pertany els programes d’infografies, ja que els alumnes poden realitzar  representacions gràfiques que busquen simplificar i representar una informació, combinant icones com imatges, gràfics, etc. amb descripcions, narracions, interpretacions i dades. És imprescindible que els alumnes tinguin coneixements bàsics de gestió de continguts i configuració de representacions gràfiques, com pot ser, inserir imatges i text, creació de dissenys personalitzats etc.

Per finalitzar l’activitat fer l’aportació de la meva opinió sobre l’activitat proposada. Es una activitat que permet els nostres alumnes desenvolupar la competència digital en quant a la creació de continguts digitals mitjançant la creació d’una presentació amb disseny personalitzat sobre el tema del canvi climàtic. A través d’aquesta pràctica, els alumnes podran mostrar els seus coneixements adquirits, habilitats i actituds en l’àmbit de la comunicació digital, l’ús adequat d’eines digitals per a la creació de continguts i la recerca d’informació.