Continguts sobre bullying

 1. • Quins criteris heu seguit per seleccionar el cas que heu dramatitzat en vídeo i analitzat? Per què?

El cas ha estat imaginari traient situacions viscudes en casos reals al centre. Crec era una bona combinació per posar a prova els coneixements.

Avaluació i retroacció: analítiques i evidències d’aprenentatge

2.Explica com utilitzareu aquesta proposta en el centre on treballes, de quina manera tot allò après ho podeu integrar en l’Estratègia digital de centre?

Per integrar tot allò après sobre el bullying en l’estratègia digital del centre educatiu, podem seguir una sèrie de passos i implementar diverses accions concretes. Aquesta integració ajudarà a abordar el bullying de manera més efectiva utilitzant les eines digitals disponibles.

 Formació i sensibilització del professorat

 • Sessions de Formació: Organitzar tallers i formacions regulars per a tot el personal docent sobre identificació, intervenció i prevenció del bullying, incloent ciberbullying. Utilitzar el simulador com a eina pràctica durant aquestes sessions.
 • Mòduls Online: Crear mòduls de formació en línia que els professors puguin completar al seu propi ritme, centrant-se en casos pràctics i estratègies d’intervenció.

 Implicació dels alumnes

 • Programes Educatius: Desenvolupar programes educatius per als alumnes que incloguin sessions sobre bullying, empatia, i resolució de conflictes. Utilitzar eines digitals com Moodle per a la distribució de continguts i la realització d’activitats interactives.
 • Simuladors: Implementar l’ús de simuladors per als alumnes, de manera que puguin entendre millor les dinàmiques del bullying i aprendre com actuar en diferents situacions.

 Eines i plataformes digitals

 • Google Classroom/Moodle: Integrar els continguts i les activitats sobre bullying en les plataformes digitals que el centre ja utilitza, com Google Classroom o Moodle. Això inclou fòrums de discussió, qüestionaris, i materials educatius.
 • Eina de Monitorització: Implementar una eina digital per monitoritzar els incidents de bullying, on els alumnes puguin informar de manera anònima. Aquesta eina hauria de ser fàcil d’accedir i utilitzar.

 Comunicació i col·laboració

 • Fòrums i Grups de Suport: Crear fòrums i grups de suport online per als alumnes i professors, on puguin compartir experiències, obtenir consells i suportar-se mútuament.
 • Aplicació de Comunicació: Utilitzar aplicacions de comunicació, com WhatsApp o Microsoft Teams, per mantenir una comunicació constant entre el personal docent i les famílies, garantint una resposta ràpida davant de qualsevol incident.

 Avaluació i millora contínua

 • Recollida de Dades: Utilitzar eines digitals per recollir dades sobre incidents de bullying i analitzar-los per identificar tendències i àrees que necessiten més atenció.
 • Feedback i Adaptació: Crear mecanismes per recollir feedback dels alumnes, professors i famílies sobre les mesures implementades, i utilitzar aquesta informació per millorar contínuament les estratègies de prevenció i intervenció.

Integració en l’Estratègia Digital del Centre

Per assegurar que aquestes accions s’integren de manera efectiva en l’estratègia digital del centre, podem seguir aquestes pautes:

 • Pla Estratègic Digital: Incloure específicament objectius i accions relacionades amb la prevenció i intervenció del bullying en el pla estratègic digital del centre. Això ha de reflectir-se en els objectius anuals del centre.
 • Assignació de Responsabilitats: Designar responsables dins de l’equip docent que siguin els encarregats de supervisar i implementar les accions relacionades amb el bullying.
 • Recursos i Suport: Assegurar que hi hagi recursos suficients, incloent temps i formació, per als professors que estiguin involucrats en aquestes iniciatives.
 • Seguiment i Avaluació: Establir un sistema de seguiment i avaluació per revisar regularment l’eficàcia de les accions implementades i fer ajustos segons sigui necessari.

Integrar el coneixement adquirit sobre el bullying en l’estratègia digital del centre és fonamental per crear un entorn educatiu segur i suportiu. Utilitzant una combinació de formació, eines digitals i estratègies de comunicació, podem abordar el bullying de manera més efectiva i assegurar que tant els alumnes com els professors estiguin preparats per prevenir i intervenir en casos de bullying.

Empoderament de l’alumnat: compromís actiu de l’alumnat amb el seu propi aprenentatge

• Com creus que podries aplicar les mesures d’intervenció apreses amb l’alumnat a les aules?

• Com podries fer que l’alumnat pogués comprometre’s amb les mesures aplicades?

Aplicació de les mesures d’intervenció a les aules

Per aplicar les mesures d’intervenció apreses amb l’alumnat a les aules, es poden seguir diverses estratègies pràctiques que involucrin directament els alumnes i promoguin un ambient de respecte i suport. Algunes de les mesures d’intervenció que podrien aplicar-se són:

 1. Educació i Sensibilització:
  • Tallers i Xerrades: Organitzar sessions regulars sobre bullying, incloent-hi el ciberbullying, per educar els alumnes sobre les seves formes, conseqüències i maneres d’intervenir.
  • Materials Educatius: Utilitzar vídeos, articles, i materials interactius que expliquin el bullying i proporcionin exemples reals de com s’ha intervingut amb èxit en altres llocs.
  • Jocs de Rol: Implementar activitats de jocs de rol on els alumnes puguin posar-se en la pell de la víctima, l’agressor i els espectadors, per fomentar l’empatia i la comprensió.
 2. Creació d’un Entorn de Suport:
  • Grups de Suport: Establir grups de suport a l’aula on els alumnes puguin parlar de les seves experiències i rebre consells i suport dels seus companys.
  • Pares i Tutors: Fomentar la implicació dels pares i tutors en la prevenció del bullying, proporcionant-los informació i recursos perquè puguin donar suport als seus fills a casa.
 3. Estratègies d’Intervenció Directa:
  • Protocol d’Intervenció: Desenvolupar i implementar un protocol clar i conegut per tots els alumnes sobre què fer si són víctimes o testimonis de bullying.
  • Empoderament dels Espectadors: Ensenyar als alumnes com poden intervenir de manera segura com a espectadors i donar-los eines per actuar, com ara dir a l’agressor que pari, donar suport a la víctima, o informar a un adult.

Compromís actiu de l’alumnat amb les mesures aplicades

Per fer que l’alumnat es comprometi activament amb les mesures aplicades, és important involucrar-los en tot el procés i fer-los sentir que les seves opinions i accions tenen valor. Algunes estratègies per aconseguir-ho inclouen:

 1. Participació en la Creació de Normes:
  • Debats i Discusions: Facilitar debats a l’aula on els alumnes puguin discutir i acordar les normes de comportament i les conseqüències per incomplir-les. Això els farà sentir part del procés i més compromesos amb el seu compliment.
  • Contracte de Classe: Crear un contracte de classe que tots els alumnes signin, on es comprometen a seguir les normes i a respectar-se mútuament.
 2. Assignació de Rols i Responsabilitats:
  • Ambaixadors de la Pau: Nombrar alumnes com “ambaixadors de la pau” o “defensors del respecte”, encarregats de promoure un comportament positiu i intervenir quan vegin situacions de bullying.
  • Projectes de Servei: Encoratjar els alumnes a participar en projectes de servei comunitari relacionats amb la prevenció del bullying, com ara campanyes de sensibilització o la creació de materials educatius.
 3. Ús de Tecnologia:
  • Aplicacions de Denúncia Anònima: Implementar aplicacions o sistemes online on els alumnes puguin denunciar casos de bullying de manera anònima.
  • Plataformes Digitals de Col·laboració: Utilitzar plataformes com Google Classroom o Moodle per crear espais on els alumnes puguin compartir recursos, experiències i oferir-se suport mutu.
 4. Feedback i Avaluació Continua:
  • Enquestes i Suggeriments: Realitzar enquestes regulars per recollir l’opinió dels alumnes sobre les mesures aplicades i com es poden millorar.
  • Reunions de Seguiment: Organitzar reunions periòdiques on els alumnes puguin expressar les seves inquietuds i propostes, i on es revisi l’eficàcia de les mesures implementades.
 5. Reconèixer i Recompensar el Comportament Positiu:
  • Premis i Reconeixements: Instituir un sistema de premis i reconeixements per als alumnes que demostrin comportaments exemplars de respecte i suport als altres.
  • Històries d’Èxit: Compartir històries d’èxit on els alumnes han intervingut eficaçment en situacions de bullying, per inspirar i motivar altres alumnes a seguir el mateix exemple.

Integrar les mesures d’intervenció apreses en l’estratègia educativa del centre i empoderar l’alumnat per comprometre’s activament amb aquestes mesures és clau per crear un entorn escolar segur i respectuós. Mitjançant l’educació, la implicació activa, l’ús de la tecnologia i el reconeixement del comportament positiu, podem fomentar una cultura de respecte i suport que beneficiï tota la comunitat escolar.

Continguts digitals: cerca, selecció, creació i modificació de continguts digitals

 1. Quins materials i eines digitals heu utilitzat per gravar el vídeo i fer la posterior edició d’aquest?
 2.  Com ha sigut el procés de gravació i edició del vídeo? Quines dificultats heu detectat i com les heu resolt?
 3.  Quins han estat els materials digitals emprats per a dur a terme el portafolis (presentacions, vídeos, infografies, o qualsevol recurs multimèdia que hagis usat)? Quina eina has utilitzat per crear-lo (Canva, Adobe, Google Sites, Blogger o WordPress, bloc educatiu de l’XTEC). Quines avantatges i desavantatges hi has trobat?

1)L’APP Stop Motion

2) Les dificultats han estat la primera presa de contacte amb l’app i desconeixença d’aquesta. Afegirem la manca de temps per fer-ho al trobar-nos a final de curs.

3)  https://dossier.xtec.cat/  Sembla prou manejable i pràctic per fer articles d’interès.

Compromís professional: participació, col·laboració i coordinació professional

 1.  Quina ha estat la teva experiència treballant en equip amb altres docents per realitzar el cas pràctic?
 2. Compartiràs el cas creat amb altres docents? En quins mitjans (per exemple, xarxes professionals en línia de les quals formes part, fòrums de discussió, etc)? 

1) No l’he fet amb altres docents però ja he opinat sobre el treball en equip en articles anteriors.

2)Si. Per xarxes professionals.

Compromís professional: pràctica reflexiva

 1.  Què creus que has après d’aquesta tercera fase del projecte formatiu? En què t’agradaria aprofundir més?

Aprenentatges de la Tercera Fase del Projecte Formatiu

En aquesta tercera fase del projecte formatiu, he adquirit diversos aprenentatges que són clau per a la meva pràctica professional en la gestió i prevenció del bullying a l’entorn educatiu. Aquests aprenentatges es poden resumir en els següents punts:

 1. Implementació Pràctica de Mesures d’Intervenció:
  • He après a aplicar les estratègies d’intervenció de manera pràctica a les aules, involucrant directament els alumnes en la creació i implementació de protocols de resposta davant situacions de bullying.
  • He entès la importància d’adaptar les intervencions a les necessitats específiques de cada grup d’alumnes i a la dinàmica particular de cada centre educatiu.
 2. Empoderament de l’Alumnat:
  • He après a involucrar els alumnes en la prevenció del bullying, donant-los responsabilitats concretes i reconeixent el seu paper com a agents actius en la creació d’un entorn escolar segur.
  • He descobert diferents maneres de fomentar l’empatia entre els alumnes, utilitzant activitats com jocs de rol i discussions guiades.
 3. Ús de Tecnologia en la Prevenció del Bullying:
  • He adquirit coneixements sobre com utilitzar eines digitals per monitoritzar i denunciar casos de bullying, així com per educar i sensibilitzar la comunitat educativa sobre aquest problema.
  • He après a integrar aquests recursos digitals en l’estratègia general del centre, assegurant-me que siguin accessibles i efectius per a tots els membres de la comunitat escolar.
 4. Avaluació i Millora Contínua:
  • He comprès la importància d’avaluar contínuament l’eficàcia de les mesures d’intervenció implementades i de recollir feedback de tots els involucrats per fer ajustos i millores constants.
  • He après a utilitzar diverses metodologies per a l’avaluació, incloent-hi enquestes, reunions de seguiment i anàlisi de dades recollides a través de les plataformes digitals.

Àrees d’Aprofundiment

Tot i els aprenentatges adquirits, hi ha diverses àrees en què m’agradaria aprofundir més per millorar encara més la meva pràctica professional:

 1. Estratègies de Suport Psicològic:
  • M’agradaria obtenir més coneixements sobre tècniques de suport psicològic tant per a les víctimes com per als agressors, incloent-hi intervencions terapèutiques específiques i programes de resiliència.
 2. Prevenció del Ciberbullying:
  • Desitjo aprofundir en estratègies específiques per prevenir i intervenir en casos de ciberbullying, incloent-hi l’educació digital dels alumnes i la col·laboració amb les famílies per garantir un ús segur de les tecnologies.
 3. Programes de Sensibilització i Educació:
  • M’agradaria explorar programes de sensibilització i educació que hagin demostrat ser efectius en altres contextos i veure com es poden adaptar i implementar al meu centre educatiu.
 4. Implicació de les Famílies i la Comunitat:
  • Vull investigar més sobre com involucrar de manera efectiva les famílies i la comunitat en la prevenció del bullying, creant una xarxa de suport que inclogui tots els actors relacionats amb l’educació dels alumnes.
 5. Metodologies d’Avaluació Avançades:
  • Desitjo aprendre més sobre metodologies avançades d’avaluació que permetin mesurar l’impacte de les intervencions de manera més precisa i obtenir dades que ajudin a prendre decisions informades per a la millora contínua.

Aquesta tercera fase del projecte formatiu ha estat molt enriquidora, proporcionant-me eines i coneixements pràctics per abordar el bullying de manera més efectiva en el meu centre educatiu. La reflexió sobre la meva pràctica professional m’ha permès identificar àrees de millora i establir objectius clars per a la meva formació contínua, amb l’objectiu final de crear un entorn escolar més segur i respectuós per a tots els alumnes.

Conclusions del Projecte Formatiu sobre la Prevenció i Intervenció del Bullying

La participació en aquest projecte formatiu ha estat una experiència enriquidora i transformadora que ha proporcionat una base sòlida per a la prevenció i intervenció del bullying en entorns educatius. A continuació, es presenten les conclusions principals de cada fase del projecte:

1. Comprensió i Sensibilització Inicial

 • Consciència del Problema: He adquirit una comprensió més profunda de les diverses formes de bullying, incloent el ciberbullying, i de les seves conseqüències a llarg termini per a les víctimes, els agressors i els espectadors.
 • Empatia i Perspectiva: Les activitats i materials inicials m’han ajudat a desenvolupar una major empatia cap a les víctimes i a entendre millor les dinàmiques de poder implicades en situacions de bullying.

2. Aplicació de Mesures d’Intervenció

 • Estratègies Pràctiques: He après diverses estratègies d’intervenció que poden aplicar-se directament a les aules, incloent la creació de protocols clars, la promoció d’un entorn de suport i la implementació d’activitats educatives.
 • Ús de la Tecnologia: La integració d’eines digitals en les mesures d’intervenció ha estat fonamental per millorar la detecció i la resposta a incidents de bullying, així com per educar la comunitat escolar.

3. Empoderament de l’Alumnat

 • Compromís Actiu: He après la importància d’involucrar els alumnes en la creació i implementació de mesures contra el bullying, donant-los veu i responsabilitat en el procés.
 • Educació i Sensibilització: Les activitats educatives i els tallers han estat efectius per fomentar l’empatia i la comprensió entre els alumnes, així com per proporcionar-los eines concretes per intervenir com a espectadors.

4. Pràctica Reflexiva i Avaluació

 • Autoavaluació: El procés reflexiu m’ha permès identificar les meves fortaleses i àrees de millora com a professional en la gestió del bullying.
 • Feedback Continu: La importància de recollir feedback de la comunitat educativa i de fer ajustos continus a les estratègies implementades ha quedat clara, destacant la necessitat d’una millora contínua.

5. Àrees d’Aprofundiment Futur

 • Suport Psicològic: Necessito aprofundir en tècniques de suport psicològic per a les víctimes i els agressors per proporcionar un suport més complet i efectiu.
 • Prevenció del Ciberbullying: Vull explorar més sobre les estratègies específiques per prevenir i intervenir en casos de ciberbullying, incloent l’educació digital i la col·laboració amb les famílies.
 • Implicació de les Famílies: És essencial investigar com involucrar més efectivament les famílies i la comunitat en la prevenció del bullying, creant una xarxa de suport més àmplia.

Implementació en l’Estratègia Digital del Centre

Integrar els aprenentatges adquirits en l’estratègia digital del centre és clau per garantir un abordatge efectiu del bullying:

 • Formació Continuada: Organitzar tallers i sessions de formació regulars per al professorat, utilitzant el simulador com a eina pràctica.
 • Plataformes Digitals: Utilitzar plataformes com Google Classroom o Moodle per crear espais de col·laboració i suport entre els alumnes.
 • Monitorització i Avaluació: Implementar eines digitals per monitoritzar incidents de bullying i recollir dades per avaluar l’eficàcia de les intervencions.

Conclusió Final

Aquest projecte formatiu m’ha proporcionat una visió integral de la problemàtica del bullying i m’ha equipat amb eines pràctiques per abordar-lo de manera efectiva. La combinació de formació teòrica, aplicació pràctica i reflexió contínua és essencial per desenvolupar una estratègia coherent i efectiva contra el bullying en el meu centre educatiu. A través de la implicació activa de tots els membres de la comunitat escolar, es pot crear un entorn més segur i respectuós per a tots els alumnes.