Bé, com a mestra de primària, un dels recursos digitals que utilitzem molt amb els meus alumnes de 4t són les presentacions de Drive. Trobo que és una eina molt útil per treballar en grup i fomentar el treball cooperatiu. A més a més dòna l’oportunitat de treballar diferents valors com ara el respecte per els altres, per les diferents formes de pensar…

Fent treballs en grups amb les presentacions del Drive podrem treballar fàcielment les diferents dimensions que ens proposa l’Àmbit digital del currículum de primària. A continuació, cito les competències de cada dimensió que tinc en compte quan treballem utilitzant aquesta metodològia.

  • Dimensió instruments i aplicacions: C2–> Utilitzar les funcions bàsiques de les aplicacions d’edició de textos, tractament de dades numèriques i presentacions multimèdia.
  • Dimensió tractament de la informació i organització dels entorns digitals de treball: C4–> Cercar, contrastar i seleccionar informació digital tot considerant diverses fonts i entorns digitals. C5–> Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de la informació amb el suport d’aplicacións digitals.
  • Dimensió comunicaicó interpersonal i col·laboració: C8–> Realitzar activitats en grup utilitzant eines i entorns virtuals de treball col·laboratiu.
  • Dimensió hàbits, civisme i identitat digital: C10–> Actuar de forma crítica, prudent i responsable en l’ús de les TIC.
  • Resultat d'imatges de presentacions drive