Durant aquest passat mes de juny i principis de juliol, he participat en el “Bootcamp by learning experience 5. Drons i aplicacions curriculars a l’aula. Primera Edició”. Com a treball final d’aquest curs, he desenvolupat la proposta següent de projecte per dur a terme a l’aula:

Simulació d’un estudi de l’afectació de la sequera als boscos de pi