Garantir que l’aprenentatge sigui accessible i inclusiu per a tothom, independentment de les seves capacitats o limitacions, constitueix un desafiament d’una gran rellevància en l’era digital. Això implica proporcionar materials d’aprenentatge que tothom pugui comprendre i utilitzar, així com adaptacions específiques per atendre les necessitats particulars de l’alumnat amb necessitats especials com pot ser el cas d’alumnes amb dificultats auditives.

 

A continuació explico algunes de les estratègies que ens ajudarien en el procés d’aprenentatge d’un alumne amb dificultats auditives durant el desenvolupament de la situació d’aprenentatge Què passaria si desapareixen les abelles? basades en l’ús de les tecnologies digitals.

  • Facilitar l’accés als recursos educatius.

En els casos en els que els recursos que es fan servir son vídeos o plataformes on el so es la principal via de comunicació, es podria vetllar per a que aquests recursos disposin de subtítuls o bé proporcionar presentacions visuals o material multimèdia que pugui facilitar la comprensió de les diferents activitats.

 

  • Tecnologies de suport:

 

L’ús d’un sistema FM es tracta d’una tecnologia que a partir de l’ús de micròfon permet amplificar el so dels audiòfons o implants coclears si  l’alumne/a els portés.

Es podrien oferir auriculars em cas que es realitzin activitats que requereixen escoltar continguts ja que facilitarien la seva comprensió

 

  • Adaptació de l’entorn físic: 

 

Seure a primera fila pot facilitar a l’alumnat amb dificultats auditives la lectura dels llavis i la captació de la projecció de la veu. El docent  hauria d’intentar igualment que els missatges vagin acompanyats de recolzament visual

  • Comunicació:

És molt important que els alumnes amb discapacitat auditiva puguin comunicar-se de manera efectiva amb els seus companys/es i docents. Les tecnologies digitals poden ajudar en aquest sentit proporcionant entorns d’aprenentatge que  faciliten la comunicació i col·laboració com Goolge Sites. També existeixen recursos TIC com Hetah  que permet la traducció instantània per tal de poder transmetre missatges sense la necessitat d’aprendre el llenguatge de signes. 

 

  • Agrupaments i clima a l’aula:

 

Per tal que els alumnes amb dificultats auditives pugui participar de manera equitativa els grups es formen tenint en compte les capacitats diverses dels membres on el docent col·laboraria en fomentar la inclusió i la igualtat de participació. Es fomentarà un clima a l’aula de comprensió, respecte i treball cooperatiu. 

  • Comunicació amb la família: a través de correu corporatiu o altres plataformes per tal que poder compartir recursos o materials i intentar millorar l’ensenyament -aprenentatge de l’alumnat especialment amb NEE.

 

En definitiva, com a docents tenim la responsabilitat de donar resposta a les necessitats educatives del nostre alumnat. Avui dia tenim la sort de contar amb eines tecnològiques que a més d’obrir les portes a un aprenentatges més accessible són de gran ajuda a l’educació inclusiva i empoderen els estudiants a desenvolupar el seu potencial.