Comparteixo amb vosaltres la meva autoavaluació de la implementació a l’aula de la situació d’aprenentatge dissenyada durant la formació  feta a partir de la llista de comprovació de l’Autoavaluació de la implementació de la SA/AEA.

En referència amb els objectius relacionats amb l’alumnat considero que s’han tingut en compte al llarg de la situació d’aprenentatge tot i que algunes dades com per exemple el nombre d’estudiants o l’edat no s’hi especifiquen concretament.

Pel que fa als objectius relacionats amb el professorat  reconec que encara no tinc prou confiança o coneixements  per poder integrar segons quines pràctiques innovadores que potser m’agradaria introduir. Sens dubte sí que hi és present la reflexió sobre l’impacte que es produeixen les noves metodologies tant en el procés d’ensenyament-aprenentatge com en els resultats educatius. Amb més experiència i recursos,  espero que aquesta reflexió em porti a guanyar prou confiança.

Per últim, en relació amb els objectius relacionats amb les eines i recursos crec que tots els especificats s’hi han considerat. Potser hagués calgut una major valoració dels nivells de dificultat de l’alumnat sobretot pel que fa l’ús de les tecnologies digitals ja que  no tots els alumnes  tenen assolida aquesta competencia al mateix nivell nitots tenen les mateixes possibilitats d’accedir-hi en el seu dia a dia.