En aquest article analitzaré tres tecnologies digitals per la retroacció dirigides a l’alumnat i una tecnologia més per les famílies:

ALUMNAT

1.GOOGLE FORMS: Aquest recurs pot tenir múltiples utilitats, ens pot servir per realitzar un qüestionari per tal de valorar l’aprenentatge de continguts concrets, una enquesta de valoració final d’alguna activitat realitzada o una rúbrica d’aprenentatge.

Criteris didàctics: Aquesta eina ens permet elaborar nosaltres mateixos el formulari ajustant exactament el que necessitem, per tant el seu gran de significació pot ser alt, ja que ens permet l’adaptació al nostre objectiu. També ens permet presentar les preguntes de forma ordenada i lògica i ens dona una bona organització. Hi pot haver una bona clarificació de l’objectiu, ja que podem establir un retroacció clara i precisa, ajustada als aprenentatges. Aquesta eina també ens permet personalitzar.

Criteris ètics: Amb el Google forms tenim garantida la privacitat de l’alumnat i la seva integritat, ja que la plataforma ens ho garanteix. Possibilita una retroacció clara i comprensible.

Criteris tècnics: Pel que fa a aquest apartat és positiu que el google forms ens permeti el registre de les respostes de l’alumne. Estèticament és molt neutre i facilita la concentració sense distraccions, i permet un bon focus, sense publicitat. Es pot modificar i reutilitzar tants cops com es vulgui.

2. BLOGGER: El blooger pot ser un bon recurs i jo l’utilitzaria com a diari d’aula, com a eina de l’avaluació formativa. Els pot resultar molt motivador i generar molta participació i interacció entre ells.

Criteris didàctics: Pel que fa als criteris didàctics, el blogger ens permet crear contingut i significatiu i proper per l’alumnat. El sistema d’entrades està ben ordenat i té una estructura lògica i fàcil d’entendre. Ens permet demanar entrades concretes i clarificar l’objectiu i centrar-nos en veure com es va aprenent, a mesura que avança en la confecció del seu diari. Podem anar realitzant una retroacció a les seves tasques per tal que millori el que ja ha fet, i es pot anar fent de manera regular durant la confecció del diari. L’eina també permet la personalització.

Criteris ètics: El Blogger permet la comunicació mitjançant missatges i comentaris, que el docent pot moderar i donar permís per la publicació. No seria el lloc per fer-hi valoracions privades als alumnes, ja que tothom ho podria veure. Caldria comentar de manera responsable i fer les valoracions per missatgeria privada.

Criteris tècnics: El Blogger ens dona certes possibilitats de registre, permetent-nos veure l’activitats que hi fa l’alumne, com també ens dona la possibilitat d’establir diferents permisos i de permetre accessos. Té una estètica que permet que sigui senzill d’utilitzar per l’alumnat, i no conté publicitat. Ens permet molt la interacció entre alumnes i el docent, donada l’opció de comentar les entrades.

3. DRIVE: El drive és una eina que utilitzaria com a portafolis de l’alumnat, com a eina d’avaluació final. Els permet tenir el que s’ha treballat, els materials donats, les seves tasques… totes estructurades en un lloc, i accessibles al núvol.

Criteris didàctics: Permet una bona organització lògica i estructurada dels materials de l’aula i de les tasques relacionades. L’objectiu que se’ls hi demana dins el seu ús és senzill de clarificar. Ens permet veure com va avançant en les seves tasques, ja que es poden compartir els documents amb el docent durant tot el procés i com a avaluació final. El drive té certs elements de personalització que fan que els alumnes se’l puguin fer més seu.

Criteris ètics: L’eina permet modular la privacitat dels seus documents i dels comentaris que s’hi puguin fer, i ens permet comunicar-nos amb l’alumne amb l’ús de comentaris.

Criteris tècnics: L’estètica del drive és senzilla i intuïtiva, i permet focalitzar-se amb les carpetes, sense publicitat, i ens permet compartir i editar de manera col·laborativa, fomentant la interacció.

FAMÍLIES

1. GOOGLE CALENDAR: El google calendar pot ser una bona eina per coordinar reunions amb els pares, marcant un avís. També ens permet poder fer videoconferències amb ells, en cas de no poder assistir a les reunions. També la utilitzaria com a eina per anotar els horaris de l’aula, o les tasques a fer a casa. Així podríem treballar conjuntament amb les famílies per donar un suport i una supervisió a alumnat amb dificultats en l’autonomia del treball, o de l’organització de les tasques.

Criteris didàctics: El google calendar ens permetria organitzar reunions/materials/informacions que compartíssim amb els pares, i ens permet posar les informacions significatives (hores, notes). Es poden personalitat força aspectes per tal de donar la rellevància desitjada a les anotacions.

Criteris ètics: Ens permet compartir l’anotació (horari/reunió/tasques) i compartir-la només amb qui desitgem, i que aquesta persona l’incorpori al seu personal. Ens permet comunicar-nos a través de cites, i cal ser responsable en l’ús compartit del calendari amb diferents persones, ja que tothom veurà la mateixa informació.

Criteris tècnics: Ens permet un bon registre del que volem anotar, amb una bona estètica personalitzable i un focus clar, sense enllaços externs.