Comunicació digital escrita amb el tutor o la tutora

Repte comunicatiu 1: En cas d’optar per una comunicació digital escrita caldria tenir en compte si la família disposa dels dispositius d’ús habitual per tal de dur-la a terme. També caldria valorar que no hi hagi cap dificultat amb el canal visual, que no hi hagi dificultats a l’hora de llegir un text en una pantalla. Si hi hagués una dificultat d’aquest tipus, caldria optar per un altre canal més adequat.

Repte comunicatiu 2: No utilitzar una tipologia adequada a l’hora de generar escrits de comunicació amb les famílies, o no estructurar bé els text pot suposar un repte a superar per les famílies. Cal tenir en compte de no utilitzar colors estridents, no fer un ús abusiu de subratllats, cursives i majúscules, i potenciar els elements dels text amb la negreta.

Resposta a una convocatòria per votar digitalment els seus representants

Repte comunicatiu 1: A l’hora de dissenyar la manera de votar cal tenir en compte que els botons i enllaços han de tenir textos descriptius per tal que els lectors de pantalla sàpiguen quina acció fa el botó. Seria una dificultat que els botons fossin massa ambigus, on l’enllaç i l’acció no queda clara. Cal que el disseny sigui clar i estructurat, i tenir en compte que el codi de colors no generi confusió.

Repte comunicatiu 2: Caldria tenir en compte que el sistema pogués reduir l’ansietat o la incomprensió de les accions. Per tant, pot generar nervis el fet de  donar un temps de resposta curt, o no explicar bé què se’ls demana o què passarà després de l’acció. Cal donar una bona informació i guia a l’usuari de la votació per tal que ho pugui fer amb tranquil·litat i seguretat.

Entendre la web del centre i les activitats que s’hi presenten.

Repte comunicatiu 1: Suposaria un repte comunicatiu el fet que el web no disposés d’un mapa del web, on sapiguem on trobar tota la informació. Caldria que la web tingués un declaració d’accessibilitat, que adaptés la web a les necessitats de les famílies del centre. Suposaria un repte que la web no tingués opcions de traducció a altres llengües.

Repte comunicatiu 2: El fet de construir una web amb dissenys complexos i mal estructurats suposaria un problema per la comprensió i navegació per les famílies. Seria un problema també no utilitzar audiodescripció per les infografies que es trobin a la web, ja que no podrien ser llegides pels lectors de pantalla.

Reunió virtual amb altres famílies de l’Associació de pares i mares.

Repte comunicatiu 1: Un repte comunicatiu podria ser la incomprensió del llenguatge que s’utilitzi a la reunió. Si les famílies no dominen la llengua d’ús serà una dificultat per seguir la reunió. També caldria tenir en compte si hi hagués algun tipus de deficiència auditiva, en aquest cas mirar d’utilitzar el xat escrit de la reunió per les diferents intervencions.

Repte comunicatiu 2: La família podria tenir mala connexió, o insuficient per tal de seguir amb continuïtat totes les intervencions sense interrupcions. També podrien no disposar d’un dispositiu adequat i actualitzat per tal de poder seguir la reunió.

Escoltar i veure el vídeo de la festa de fi de curs, enregistrat per l’escola

Repte comunicatiu 1: Si publiquem el vídeo sense una transcripció del contingut, sense audiodescripcions o sense subtítols, podem estar generant un repte comunicatiu per famílies que els necessitin. Caldria oferir un enllaç al peu de vídeo per tal de fer-ho més accessible.

Repte comunicatiu 2: Si per motius socio-econòmics o culturals la família no disposa de dispositius que puguin suportar el format del vídeo, suposaria un repte comunicatiu per tal d’accedir a l’arxiu enllaçat.