La competència digital on s’emmarca la següent situació d’aprenentatge es centraria en l’ús responsable i benestar digital. Dins de les competències digitals que estableix el currículum, s’ubicaria en la competència 10, que ens parla d’actuar de forma crítica, prudent i responsable en l’ús de les TIC, i en aquest cas es centraria en les xarxes socials, i concretament en un fenomen social en augment: els reptes virals.

La situació d’E/A escollida pretén parlar del fenomen que son els reptes virals i del seu impacte en els menors. De la mateixa manera pretén alertar-los i fer-los més conscients dels perills que pot haver-hi darrera la consecució d’un repte i a que tinguin més eines de valoració dels riscos implícits en algunes d’aquestes accions.

Està pensada per alumnes de l’últim curs de cicle superior de primària, ja que són les edats on comencen a ser espectadors d’aquests continguts i per tant, susceptibles de ser convençuts de participar-hi. Cal que els fem més capaços de valorar el què estan veient, quins son els riscos de participar en les activitats que participen, què estem buscant quan volem que els altres ens mirin, perquè necessitem que ens valorin així… D’aquesta manera podran anar fent un ús més madur de les eines digitals i estaran més empoderats per navegar per les xarxes de forma segura. Cal alertar-los dels perills i de l’ús que fan de la seva imatge quan comparteixen els seus vídeos.

El que es posa en joc en aquesta proposta, queda detallat en els seus objectius:

  • Prendre consciència dels perills en un repte viral.
  • Debatre sobre els límits que cal posar-se per seguretat.
  • Argumentar de manera crítica la tria i participació en un repte.

Les activitats es desplegaran en quatre sessions i les diferents activitats suposaran que els alumnes coneguin perills i noticies sobre el fenomen dels reptes virals, faran una recerca a les xarxes sobre aquests i en faran una valoració crítica tant a nivell individual com en grup. Caldrà que facin debats entre ells i que expressin diferents sensacions opinions i experiències davant d’aquest fenomen. De la mateixa manera, el treball en equip també serà present a l’hora d’elaborar una infografia final utilitzant el canva.

SESSIÓ ACTIVITATS AGRUPACIÓ
1 Conversa sobre reptes virals: Quins coneixen, hi han participat mai? Com s’ho ha passat? Com s’han sentit? Sempre han volgut fer-ho? Grup-classe
Visionar vídeo sobre els reptes virals Grup-classe
 Llegir noticia sobre reptes virals Parelles
Fer cerca dos de reptes a la xarxa i valorar la seva perillositat Individual
2 Posar en comú en petit grup els reptes trobats per cadascú en la sessió anterior. Escollir tres reptes on han detectat perillositat, pactant entre ells. Petit grup
Exposició oral de cada grup sobre els diferents reptes i la perillositat que hi veuen. Grup-classe
Pluja d’idees de reptes virals segurs i divertits. Grup-classe
3 Visionar vídeo “T’arriscaries per aquesta fotografia?” Grup-classe
Tu tries! (Activitat de “Role-playing”):

Pensar reptes perillosos i anotar-los en diferents papers. Uns companys agafaran un paper amb el repte i escenificaran el fet de convèncer a un altre company que faci el repte.

Grup-classe
Conversa i debat posterior sobre el què hem vist i el què s’ha fet: Com s’han sentit els que ho feien? Han valorat els riscos? Què han fet per rebutjar la participació? Grup-classe
4 Realitzar un infografia per grups sobre el perill dels reptes i com valorar el seu risc utilitzant l’eina del canva. Petit grup

Els requisits tècnics necessaris seran:

  • Projector/pantalla a l’aula per tal de projectar els vídeos i la noticia.
  • Dispositius per l’ús de l’alumnat a nivell individual, o suficients per tal que amb una rotació tots els alumnes puguin fer-los servir.
  • Dispositius que sostinguin i tinguin instal·lada l’aplicació del canva. També caldrà comptar amb els coneixements previs que tenen del canva, que és una aplicació que, en aquest centre, els alumnes coneixen des del cicle mitjà de primària.
  • Caldrà comptar amb les experiències, coneixements i opinions que l’alumnat té sobre els reptes virals a les xarxes.

S’espera que les activitats de la situació d’aprenentatge contribueixin a fer-los reflexionar sobre els seus actes i les seves conductes dins de la xarxa. També s’espera que tot plegat ajudi a que siguin més conscients de la pressió de grup que poden exercir en els altres o de la que poden ser-ne receptors. Caldrà valorar les seves actituds en relació a aquest tema, i si cal, fer una posterior valoració després d’un temps de realitzar les activitats.