Disseny de l’activitat

L’activitat que presento a continuació s’emmarca a l’inici d’una nova situació d’aprenentatge centrada en l’educació al món dins de l’assignatura de llengua estrangera (Anglès) de 1r d’ESO.

Aquesta activitat servirà per apropar l’alumnat al nou vocabulari que es proposa dins de la situació d’aprenentatge. A partir de grups cooperatius, l’alumnat ha de crear diferents propostes de Kahoot amb el vocabulari proporcionat. En un total de 10 preguntes per grup, l’alumnat ha de demostrar el coneixement dels nous conceptes i ser conscient de la seva ortografia, significat i possibles interpretacions. Un cop els grups han creat la seva proposta, la presenten a la resta de companys, els quals han de respondre les preguntes a través del seu ordinador individualment. Aquesta activitat és avaluada a través d’una rúbrica. 

La proposta treballa dues competències específiques de la matèria:

1 – Descriure i valorar la diversitat lingüística i cultural a partir del reconeixement de les llengües de l’alumnat i la realitat plurilingüe,pluricultural i intercultural, per afavorir la transferència lingüística, identificar i rebutjar estereotips i prejudicis lingüístics i vlorar aquesta diversitat com a font de riquesa cultural.

9-  Ampliar i usar els repertoris lingüístics personals entre diferents llengües, reflexionant de manera crítica sobre el seu funcionament i prenent consciència de les estratègies i coneixements propis, per millorar la resposta a necessitats comunicatives concretes

Els objectius d’aprenentatge d’aquesta activitat són els següents: 

  • Ser capaç d’entendre i seleccionar el vocabulari relacionat amb les diverses maneres en les quals l’educació és present en la nostra societat. 
  • Elaborar de manera col·laborativa una activitat destinada als seus companys per a posar en pràctica els seus coneixements i, alhora, consolidar els seus propis. 

El recurs digital utilitzat és Kahoot (https://kahoot.com/). L’alumnat s’ha de crear un compte gratuït amb el correu institucional proporcionat pel centre per a poder desenvolupar aquesta activitat. Com treballen en grups cooperatius, només és necessària la creació d’aquest compte per part d’un dels integrants de cada grup. 

Tot i que aquest és el recurs principal, també tenen per mà eines que utilitzen recurrentment dins l’aula com són WordReference (https://www.wordreference.com/es/) i Classroom (https://classroom.google.com/), el qual és l’entorn virtual d’aprenentatge (EVA) principal del centre. 

Un cop finalitzada l’activitat, els grups cooperatius han de presentar la seva proposta de Kahoot a l’aula, per a fer-ho connectaran directament els seus ordinadors portàtils al projector de l’aula. 

La proposta d’aquesta activitat se centra en el nivell de crear dins de la Taxonomia de Bloom, ja que es proposa a l’alumnat que un cop adquireix uns nous coneixements, ha d’elaborar una activitat destinada als companys (consolidant vocabulari, apliant recursos lingüístics i fins i tot afegint informació nova que puguin haver necessitat).

Aquesta activitat està dissenyada a través del DUA, ja que la pot desenvolupar qualsevol alumne/a més enllà del seu nivell d’anglès gràcies a les eines proporcionades, com WordReference. A més, es desenvolupa a través de grups heterogenis. Tothom hi ha de participar a través de la construcció de 2-3 preguntes de manera individual, però alhora tot el grup les ha d’acceptar per afegir-les a la proposta final. A l’aula on es desenvolupa hi ha casos NEE i NESE (dislèxia, RGA), però aquesta activitat respon a les necessitats de tot l’alumnat. 

 

Implementar l’activitat a l’aula i recollir les evidències

Analitzar i reflexionar sobre la posada en pràctica: 

En el següent àudio, faig una reflexió sobre la posada en pràctica de l’activitat (l’àudio s’ha dividit en dues parts).