L’avaluació d’aquesta activitat pertany a l’activitat explicada a l’article anterior publicat en aquesta web.

Un cop implementada, l’activitat s’ha avaluat a través d’una rúbrica creada a través de l’aplicació Additio.

Aquesta plataforma permet crear la rúbrica d’avaluació, avaluar a l’alumnat de manera individual i també en grup i, finalment, transmetre aquesta avaluació a l’alumnat i, si es vol, a les seves famílies.

Com es mostra en la següent imatge, s’ha assignat una nota a cada alumne per aquesta activitat.

 

Aquesta nota correspon al resultat establert per la rúbrica d’avaluació, com es pot veure en els dos exemples següents:

 

Així doncs, l’alumnat pot consultar la seva nota, però també pot veure la rúbrica amb la qual se l’ha avaluat i d’aquesta manera entén el resultat a través dels diferents ítems.

Un cop l’alumnat va tenir accés digital a aquesta rúbrica i va poder consultar la seva nota, vaig fer un seguiment individual per a donar feedback de l’activitat. Vaig fer propostes de millora i també vaig senyalar els punts forts de cada activitat. Per a poder donar un feedback de qualitat, vaig aprofitar l’hora de desdoblament (l’aula es redueix a 10 alumnes) per a poder parlar amb cada alumne, mentre la resta havia de fer una sèrie d’activitats individualment. A continuació, adjunto les imatges que desmostren aquest moment.

 

En els dos casos que es mostren, l’alumnat va agrair aquest feedback. Una d’elles no entenia perquè no havia obtingut la puntuació màxima i li vaig poder explicar a través de la rúbrica i de les meves anotacions.