Unitat didàctica Jorge Manrique

Aquesta unitat didàctica està dedicada als alumnes de tercer de l’ESO B per a quatre  sessions de l’assignatura de Castellà. La Unitat didàctica tractarà de Jorge Manrique i la seua obra principal.

Tasca de realització a l’aula

Les tasques que haurem de dur a terme són:

 1. Conversa inicial per a explicar la part teòrica de l’època, la vida i obres de Jorge Manrique. Per a mostrar el que s’ha dit anteriorment es farà a partir d’una pàgina web: https://sites.google.com/view/literatura-al-aula/p%C3%A1gina-principal. En aquesta web apareix la teoria de manera esquemàtica i visual en dues pestanyes “introducción” i “autor” que es troben en la part de dalt a la dreta.
 2. L’activitat que hauran de realitzar els alumnes en classe serà: buscar exemples una poesia de Jorge Marique i buscar algun poema d’un altre poeta en el qual es trobe els mateixos tòpics que la poesia triada de l’autor treballat. L’objectiu és realitzar una comparació amb una infografía mitjançant els dispositius digitals disponibles en classe, en aquest cas seria ordenador o en defecte d’això tauleta.

La idea és que treballen en grups de 5-6 persones de manera conjunta i posteriorment compartir-ho amb tot el grup classe. Així és una tasca col·laborativa des del primer moment, però sense ser-ho de manera abrupta per als alumnes que els costa participar en classe ja siga per vergonya o per por d’equivocar-se.

Aquesta activitat haurà de mostrar-se reflectida en una infografia. Es donaran dues plataformes perquè puguen utilitzar de manera gratuïta: el canva (https://www.canva.com/es_es/)  i generally (https://genial.ly/es/).

 1. L’activitat es mostrarà a tota la classe i es comentarà de manera conjunta per a ser participes de la correcció.

 

Objectius generals:

 • Utilitzar les diferents eines digitals a classe de manera didáctica.
 • Treballar molta informació, la qual han de seleccionar i sintetitzar.
 • Gaudir de l’aprenentatge, pensar, qüestionar-se i progressar en l’aprenentatge d’una manera cada vegada més autónoma.
 • Acabar la unitat didàctica tenint clar qui era aquest autor i
  per què era i és important.

 

Objectius específics:

 • Treballar en grups utilitzant les TIC (Àmbit digital, Contingut clau 22: Entorns de treball i aprenentatge col·laboratiu).
  Tractar la mort com a tema universal i demostrar que les preocupacions del segle XV poden arribar a ser les mateixes que les actuals (Àmbit lingüístic, Contingut clau 12: unitats, subgèneres literaris i tòpics).
 • Realitzar una comparació entre una copla de Jorge Manrique i un poema triat pels propis alumnes a través d’un tòpic literari comú per a extraure les diferències de les obres. (Àmbit lingüístic, Contingut clau 5: adequació, coherència, cohesió, correcció i presentació).

 

Competències bàsiques:

 • Àmbit lingüístic: contingut clau 12 (unitats, subgèneres literaris i tòpics) i contingut clau 5 (adequació, coherència, cohesió, correcció i presentación).
 • Competència digital.

 

Les competències que es tindran en compte per evaluar:

 • De la dimensió expressió escrita, la competència 5: escriure textos de tipologia diversa i en diferents formats i suports amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística.
 • De la dimensió literària, la competència 11: expressar, oralment o per escrit, opinions raonades sobre obres literàries, identificant gèneres, i utilitzant i valorant els recursos literaris dels textos.
 • De la dimensió actitudinal i plurilingüe, l’actitud 2: implicar-se activament i reflexiva en interaccions orals amb una actitud dialogant i d’escolta.

 

Recursos utilitzats:

 

Seqüència d’activitats  per dies:

 • Dia 1: Conversa inicial per a donar els continguts teòrics i fer la tasca.
 • Dia 2: acabar la tasca i mostrar-la al grup classe.

Tasca per fer a casa

L’activitat que hauran de realizar a casa els alumnes en classe será l’activitat que apareix a la web titulada “Elegía fúnebre” que està en l’apartat de activitats. Consisteix en: posar-se en la pell de Luis i Luisa (els fills de Jorge Manrique) per a escriure una triava fúnebre a Jorge Manrique. No ha de seguir cap esquema mètric i hauria de tindre un mínim de deu versos.

S’haurà de crear un Podcast d’àudio i, finalment, s’haurà d’enviar al correu de contacte situat en la pàgina principal. Posteriorment en els mateixos grups de l’activitat realitzada en classe, realitzaren una valoració objectiva de cadascun de les seus podcasts i seleccionaran el millor per a mostrar-ho a classe.

Se’ls proporcionarà el següent article en el qual es recopilen diferents aplicacions en les quals es pot realitzar perquè ells trien la que consideren adequada: https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/programas-para-crear-podcast/.

 

Els objectius bàsics són els mateixos que l’activitat d’abans, però els objectius específics són:

 • Treballar utilitzant les TIC (Àmbit digital, Contingut clau 22: Entorns de treball i aprenentatge col·laboratiu).
 • Tractar la mort com a tema universal i demostrar que les preocupacions del segle XV poden arribar a ser les mateixes que les actuals (Àmbit lingüístic, Contingut clau 12: tems, subgèneres literaris i tòpics).
 • Escriure una triava per a conéixer les característiques d’aquest subgènere (Àmbit lingüístic, Contingut clau 5: adequació, coherència, cohesió, correcció i presentació).
 • Realitzar la tasca a través d’un Podcast per a avaluar l’expressió oral (Àmbit lingüístic, Contingut clau 8: textos orals formals i no formals, planificats i no planificats).

 

Les competències que es tindran en compte per evaluar:

 • De la dimensió Comunicació oral, la competència 8: produir textos orals de tipologia diversa amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística, utilitzant els elements prosòdics i no verbals pertinents.
 • De la dimensió actitudinal i plurilingüe, l’actitud 2: implicar-se activament i reflexiva en interaccions orals amb una actitud dialogant i d’escolta.

 

Recursos utilitzats:

 

Seqüència d’activitats  per dies:

Día 3: realitzar la valoració objectiva de cada podcast de manera grupal i realitzar la selecció del millor per a exposar-ho en classe.

Día 4: mostrar al grup classe el podcast seleccionat de forma grupal.

 

Reflexió
El poder dissenyar activitats en classe utilitzant les TIC i les eines que ens aporta internet poden servir d’ajuda per a fer veure a l’alumnat els avantatges i les facilitats que ens ofereixen les noves tecnologies, si l’ús és adequat i el coneixement sobre elles també ho és, en l’àmbit de l’ensenyament.
També és cert que l’alumnat en secundària té una edat molt bona per a submergir-se amb ells en l’ús de les TIC i les aplicacions que podem accedir gràcies a elles. Tot això és gràcies a que ells també tenen adquirit cert grau de coneixement de tots els dispositius. El professorat hem d’ensenyar-los que si les utilitzen per a àmbits acadèmics podran gaudir de l’ensenyament des d’un altre punt de vista més divertit. Fet que afavorirà a la seua implicació en les matèries.

 

Sense oblidar-nos que hem de tindre en compte si l’alumnat ja coneix unes certes eines o no (segons la seua experiència amb altres professors), si tenim algun alumne amb necessitats especials adaptar-nos a ell per a no provocar sentiment de rebuig i soledat… En definitiva, conéixer els alumnes tant de manera individual com de manera col·lectiva abans de plantejar les activitats.