LA IMPORTÀNCIA DEL PLA TAC INTEGRAT  AL PROJECTE DE CENTRE? 

D’acord amb la documentació facilitada en aquest curs l’elaboració d’un Pla TAC dintre del projecte de centre és una tasca primordial que afecta directament a la gestió i l´ús de les tecnologies per part de tots els integrants del conjunt educatiu, tant professorat com alumnat.
Des de la meva experiència, mai he tingut accés a aquesta informació. Actualment treballo a una escola d’adults on a hores d’ara encara no existeix ni el Pla Educatiu de Centre, ni cap altre document relacionat, molt menys un pla TAC. No es tracta ni molt menys d’un centre de nova creació, és una escola que ja porta anys de vida. No obstant, es demana a una part del professorat impartir matèries de Competic sense tenir cap formació que acrediti aquest professorat a impartir-les ni tampoc facilitar-ne el material adient per poder-ho dur a terme.

Cóm és possible que encara hi hagi centres que no tenen elaborat ni tan sols el pla educatiu de centre, document encara més important que el pla TAC? Es demana al professorat redactar unes programacions sense tenir un pla de centre definit ni redactat, ni parlar-ne del pla TAC…

Citant el que se’ns diu al Mòdul sobre el Pla TAC:

“La integració plena de les tecnologies en un centre educatiu es pot enfocar com un procés d’innovació i gestió del canvi, que afecta, d’una banda, a tots els seus integrants i, de l’altra, als aspectes de funcionament: pedagògic, formatiu, organitzatiu i tecnològic. Per facilitar que aquest procés es desenvolupi de forma harmònica, és necessari un Pla TAC específic que formi part del projecte educatiu del centre. Elaborar un Pla TAC és un procés complex que requereix un impuls decidit per part de l’equip directiu, que n’ha d’exercir la coordinació, el consens del claustre del professorat i la complicitat de tota la comunitat educativa.

El Pla TAC ha d’establir unes directrius clares per assegurar la competència digital de l’alumnat, la integració curricular, la inclusió digital i la innovació metodològica. El projecte d’implementació de les tecnologies ha de ser un compromís entre el desitjable i el possible i, sobretot, ha de ser compatible i coherent amb el projecte educatiu del centre. És també molt important que tothom s’involucri en el desenvolupament del projecte. L’elaboració del Pla TAC de centre pot esdevenir un poderós mecanisme d’innovació. En aquest context, l’elaboració del Pla ha de proporcionar espais i temps per establir intercanvis entre el professorat per reflexionar, debatre, compartir i, en resum, aprendre.

És important que, en el procés d’elaboració del projecte, hi col·laborin el major nombre de persones del centre educatiu (professorat i personal d’administració i serveis). Per això convé sumar les experiències i els criteris del major nombre de professorat i de la comunitat educativa. Si no es té en compte aquesta qüestió, pot dificultar l’execució del Pla, ja que la majoria del professorat no se sentirà compromès i partícip del projecte. Cal que tots els participants entenguin per què és necessària aquesta tasca i la importància de la seva aportació. L’equip directiu ha d’exercir el lideratge del procés.”

La meva conclusió és que l’equip directiu d’un centre és el motor que ha de posar en marxa l’engranatge  per a elaborar, redactar i donar a conèixer tant el projecte de centre com la resta de plans bé sigui el pla TAC com d’altres projectes d’innovació a tota la comunitat educativa, principalment al professorat integrant d’aquesta. Quan la direcció d’un centre no informa i fa partícip a tota la comunitat educativa d’aspectes tan importants com els esmentats ni el professorat se sentirà implicat ni podrà sentir-se mai integrat. Cal que les direccions siguin transparents, sàpiguen comunicar, liderar per a integrar i siguin capaces de desplegar EMPÀTIA  envers tota la comunitat docent.

QUAN NO HI HA UNA BASE SÒLIDA TOTA L’ESTRUCTURA S’ENFONSA.