He decidit realitzar la tasca 1 per a aquesta activitat del mòdul 5.

Per a fer-ho, he decidit utilitzar l’aplicació Garage band. He fet servir aquesta aplicació amb un alumne de I5 que pateix TDAH i TEL. Aquesta alumna està molt motivat amb la música i el món dels animal. Degut als gran nombre d’alumnes que hi ha a la classe amb necessitats, hi ha molt poc de temps per dedicar-li concretament a aquest alumne, fet que provoca que s’estresse. Decideixc fer aquesta activitat amb ella per dedicar-li un temps exclusiu.

Així,  he fet servir aquesta aplicació per desenvolupar habilitats relacionades amb la creació musical, fet que li agrada molt, en un ambient més assequible i motivat per a ell. Per poder adquirir contingut de la UD que estem treballant a l’aula, les cançons que posarem per a adquirir els objectius seran aquelles relacionades amb animals de la granja ja que es el tema principal del projecte que treballem a l’aula de P5.

Els objectius que pretenc que adquirixca son:

  • Augmentar la sensació de calma.
  • Desenvolupar la creació musical
  • Aprendre l’estructura de la cançó.
  • Adquirir vocabulari relacionat ambla granja.
  • Conèixer animals de granja
  • Descobrir algun instrument.

Desenvolupament de l’activitat

La primera activitat que realitzarem serà preguntar-li si sap que es una cançó, quina cançó coneix i quina es la seua preferida ( per poder començar a guiar-lo amb el tema).

Després, posarem la cançó de la Granja que he utilitza en l’activitat 3 del mòdul. Haurà d’identificar els instruments que hi ha. Representarem els instruments amb un dibuix, dibuixant aquells que creu que apareixen per poder familiaritzar-nos i escriurem el seu nom. Com que a l’escola trobem la majoria dels instruments que trobem (pandero, triangle, caixa xinesa, claus..) els utilitzarem per a poder treballar amb l’aplicació Garage Band.

Seguidament, presentarem l’aplicació i explicarem que realitzarem la nostra pròpia cançó amb els instruments que disposem de l’escola, també de la granja. Fem servir les bases preestablertes i guiem a l’alumne. Finalment, gravem la veu i l’escoltem.

Reflexió

Aquesta activitat resulta molt motivadora per a l’alumnat amb TDAH. Al tractar-se d’un alumne molt dispers i amb molt de gust per la música, aquest activitat ha sigut idònia per a ell.

Es pot convertir en una eina molt potent per als estudis musicals i si, es tracta d’un alumne motivat amb aquest aspecte, serà molt important per a ell o ella.

L’alumne s’ha implicat molt en la realització de l’activitat, inclús ha casa han decidit abaixar-se l’aplicació i fer una cançó amb instruments reciclats. Penso que si trobes un aspecte motivador per a l’alumnat amb dificultats d’aprenentatge, molts d’ells es sentiran bé amb ells mateixa i podrem fer que troben un recurs que els permitixca saber que és el que volen per a seu futur.