Control de la fermentació del vi 

  • Objectius:

Programar una estació de control que ens mesurarà la temperatura, la densitat i pH mitjançant sensors.

  • Descripció:

Quatre vegades al dia es mesurarà automàticament els controls diaris que s’han de dur a terme durant la fermentació del vi. Per aquest motiu s’instal·larà un sensor de temperatura, un de pH i un de densitat en els dipòsits de vi. Com a prototip només s’instal·larà el sensor de temperatura. Aquestes dades aniran directament a un programa informàtic i s’espera que l’alumnat individualment analitzi les dades diàriament i  en finalitzar el grup classe arribi a una conclusió conjuntament.

La finalitat de l’anàlisi és conèixer si s’ha d’anar presencialment al celler per obrir l’intercanviador de fred o bé no és necessari.  L’alumnat es compartirà dades amb l’altre grup mitjançant l’aplicatiu Wappsto com és mostra a continuació.

En la següent imatge es mostra com s’ha programat la placa amb l’aplicatiu MakeCode per fer la recollida de dades dels sensors.  

En la següent imatge és mostra com s’ha realitzat el muntatge de la placa Micro:Bit juntament amb els sensors.

  • Avaluació i Feedback:

Mitjançant una rúbrica individual la qual inclou 5 ítems s’avaluarà l’adequació de la recollida diària de dades i les conclusions individuals i col·lectives. En la següent imatge es mostra la rúbrica la qual es trobarà dins l’assignatura del Moodle.

El feedback serà mitjançant la tècnica TAG i serà individual per cada alumne a partir de la feina feta.

Aquesta tècnica consisteix en:

  • T –> tell something you liked…. El docent farà èmfasis als aspectes més ben valorats de la rúbrica.
  • A –> ask a question. El docent farà una pregunta d’algun aspecte que no ha quedat prou definit en el treball.
  • G –> give a positive suggestion… El docent realitzarà sugesties de millora en quant a l’activitat.