En aquest mòdul ens hem anat familiaritzant una mica més amb el món digital a les aules i quins temes hem de tenir en compte per treballar-lo i tractar-lo i quins recursos tenim al nostre abast. És important saber que el l’Estratègia digital de Centre és és el conjunt d’accions que es realitzen en un centre per aconseguir la màxima competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre educatiu. Està formada per dues parts: estratègia i cultura digital. L’estratègia fa referència a la planificació que fem per aconseguir objectius, i la cultura digital és el conjunt d’accions i procediments, protocols i acords relacionats amb tots els àmbits digitals del centre. És ikmportant que tinguem en compte les dues per avançar correctament en aquest món digital a les aules.  Ens parla també, el mòdul, de la cultura digital de centre, que són el conjunt de documents del centre en què es tracta l’àmbit digital i que estan a l’abast de tothom. Com a professionals de l’educació, hem de tenir present que l’àmbit digital és una realitat a les escoles, a les cases dels nostres alumnes, al món on vivim, i hem d’ensenyar als nostres alumnes recursos per fer-ne un bon ús i aprofitat les opcions que ens dóna aquest món. Pel que fa als pros i contres que veig en aquest aspecte és que penso que els mestre no estem prou formats en aquest àmbit, falten cursos als centres per formar a docents, xerrades, formacions… Cal que nosaltres primer ho dominem per fer un bon traspàs, i moltes vegades hi ha docents que no se’n surten i considero que falta formació.

Amb això últim que he explicat faig referència a les competències digitals, tant de l’alumnat com del professorat. Els mestres hem de formar a alumnes amb una bona experiència i recursos digitals però, primerament, és important formar a mestres experts en aquest tema, per tal que no hi hagi errors ni mestres saturats per no dominar allò que han d’ensenyar i transmetre.

Per últim, però no menys important, ens parla sobre la seguretat a internet, tema bàsic a treballar i tractar amb els nostres alumnes, ja que moltes vegades fan ús de pàgines d’internet i programes dels quals no coneixen res i posen les seves dades o footgrafies sense saber què podria passar amb tot això i sense ser conscients que tot això que fan va formant la seva identitat digital. És important que sàpiguen que pot ser molt difícil o impossible borrar certes coses que han penjat o publicat a internet, per tant, s’ha de tenir respecte i cura. També és important saber quines webs són segures i els drets d’autor, és a dir, quines coses podem copiar del que està penjat a internet i quin ús en podem fer de tot això.