Per a la realització de la tasca proposada he optat per escollir la unitat didàctica de la Prehistòria i l’eina digital que es farà servir serà kahoot. L’activitat consistirà a crear un kahoot, fet pels nens, en què a tall de síntesi de la unitat i de manera lúdica, per equips de quatre alumnes creen preguntes que resumeixen la unitat i que entre tota la classe responem un cop acaba el temps facilitat. Cal assenyalar que la classe és de Science i ens comuniquem entre nosaltres íntegrament en anglès i no ens podem dirigir entre nosaltres en qualsevol altre idioma. 

El tipus de preguntes proposades són guiades per mi i els alumnes les coneixen perquè el trimestre anterior ja van veure com són i aquestes abasten des dels clàssics veritable o fals, pregunta amb quatre possibles respostes o preguntes amb una paraula sense mostrar i que aquesta es pot escollir entre quatre possibles. 

Kahoot és una eina que els agrada molt per l’afinitat que hi tenen. Es podrien utilitzar altres opcions, però als alumnes els motiva i ja coneixen aquesta. 

L’activitat es durà a terme amb alumnes de quart de primària amb l’ajuda d’ordinadors portàtils i els llibres de text de l’alumnat. El centre disposa d’un carret d’ordinadors portàtils el qual pot ser utilitzat quan es demana. Els alumnes de quart de primària ja tenen un coneixement bàsic de mecanografia ja que s’ensenya durant el primer trimestre i aquesta activitat transversalment ajuda al desenvolupament de la mateixa. 

Per equips de quatre, els alumnes es divideixen la feina i s’assignen rols. Dos alumnes busquen preguntes al llibre, el qual ja està subratllat amb la informació més rellevant perquè és una tasca que fem al final de cada dia, amb la qual cosa han d’escollir sàviament com formular la pregunta per donar-li complexitat (o no, d’ells) depèn). Un altre alumne s’encarrega d’escriure les preguntes a l’ordinador, i un quart company s’encarrega de ser el corrector ortogràfic així com controlar el temps, ja que cada 5 minuts roten i canvien de rol. 

Aquesta és una manera suggerida però en realitat, són múltiples les maneres de fer-ho ja que per sobre de tot hi ha el component lúdic i es veu els alumnes gaudir creant així com competint per crear preguntes que siguin com les dels mestres. 

Dir que quan la totalitat de la classe acaba l’endemà juguem al Kahoot creat i després juguem una segona vegada amb el Kahoot creat per l’altra classe, ja que a cada curs disposem de dues línies. 

L’enunciat de la tasca seria: Crea un Kahoot amb tantes preguntes com puguis i que suposin un repte per als teus companys de classe. 

Els objectius de la unitat serien els següents: 

Conèixer les principals característiques de l’home i les formes de vida en cadascuna de les tres etapes en què es divideix la prehistòria: Paleolític, Neolític i Edat dels Metalls. 

Saber-la diferència entre descobriment i invent. 

Conèixer i valorar els descobriments i els invents de la Prehistòria. 

Incorporar kahoot com a eina digital com a via d’aprenentatge. 

En aquesta activitat es treballarien les competències específiques següents: 

Competència específica 1 Seleccionar i utilitzar dispositius i recursos digitals de manera responsable i eficient per cercar informació, comunicar-se i treballar col·laborativament i en xarxa i per crear continguts segons les necessitats digitals del context. 

Competència específica 3 Resoldre problemes i reptes generant cooperativament un producte creatiu i innovador a partir de projectes interdisciplinaris, utilitzant diferents formes de raonament, com ara el pensament de disseny i el pensament computacional, per respondre a necessitats concretes. 

Competència específica 5 Analitzar les característiques de diferents elements o sistemes del medi natural, social i cultural, identificant la seva organització i propietats, establint relacions entre aquests, per tal de reconèixer el valor del patrimoni cultural i natural i emprendre accions per a un ús responsable , la seva conservació i la millora. 

Pel que fa a les competències transversals, considero que es treballarien les següents: 

Competència digital ja que l’alumne aprèn mitjançant l’ús de la tecnologia. 

Personal, social i aprendre a aprendre ja que els alumnes aprenen de manera activa i de forma grupal posant en pràctica les seves destreses socials i el seu coneixement per al bé comú. 

Competència emprenedora ja que els alumnes han de resoldre situacions que li sorgeixen en el moment o entre ells i cal un lideratge per canalitzar les energies i objectius en el bé comú. 

Competència en comunicació lingüística. Això té a veure amb la realització de l’activitat en un idioma diferent del matern i posant pràctica les estructures i normes apreses per comunicar-se que aprenen a l’assignatura d’Anglès així com a les diferents assignatures que també són en anglès 

El recurs a treballar per les alumnes serà Kahoot i l’enllaç és el següent: 

https://play.kahoot.it/v2/?quizId=c1669a73-ad58-4c4a-8ead-1f7e85555c75 

Els nivells de la Taxonomia de Bloom que es treballaran crec que són tots a excepció del més alt, el de crear ja que les preguntes que fan no les publiquen en un kahoot nou sinó en un facilitat per mi des del meu compte escolar. Tot i això, valoro enormement l’esforç de les alumnes ja que es tracta d’una activitat molt ambiciosa i complexa d’inici però que, com tot, en fer-la en repetides ocasions (a partir del segon trimestre ho fem a cada unitat) es pot observar la evolució competencial a les alumnes. Els nivells explicats serien: 

Recordar. Un cop acabada la unitat, les alumnes han de tornar a recordar els conceptes apresos a l’inici d’unitat. Han de veure què van ressaltar al seu dia, tornar a buscar informació d’allò que no recorden, etc. 

Comprendre. Ja que han de comentar entre ells la informació que seleccionen i mitjançant consens, valorar-la. 

Aplicar. Ja que un cop seleccionada la informació rellevant l’han d’introduir com a pregunta al Kahoot. 

Analitzar. Això és degut a que entre tots acabaran amb moltes propostes de preguntes i seran ells mateixos les que triaran les més complexes i que l’alumnat tendeix a competir i voler veure que formulen les preguntes que suposin un repte major i així es produeix un sentiment de satisfacció alt: 

Avaluar. Ja que un cop creat i mitjançant col·laboració els alumnes han de revisar les preguntes creades, arribant així al pas més complex ja que lògicament les alumnes comenten errors gramaticals, per a això cooperem entre tots podent anar ajudar altres grups una vegada han acabat en el seu grup per corregir les estructures gramaticals que s’han treballat a la classe d’Anglès o simplement assegurant-se que les frases estan igual que al llibre. És el pas més complex, però on es fomenta més el lideratge. 

Pel que fa al DUA, s’ha de preveure que cadascú té unes habilitats diferents o aptituds i la digital és una competència que tendeix a estar molt accentuada en uns més que en l’altre pel que es faran grups el més heterogenis possibles tenint en compta els diferents ritmes així com la capacitat de lideratge que tingui el líder o aquell a qui millor se li doni la competència digital. 

Se’ls donarà diferents opcions d’autoregulació per promoure la motivació i la iniciativa. Se’ls proporcionarà diferents recursos i se’ls oferirà diferents estratègies d’expressar-se per assolir els objectius plantejats. 

 

Anàlisis i Reflexions. 

Aquesta és una de les activitats digitals més reeixides que he posat en pràctica i fa uns quants anys que la implemento ja que per sobre de la complexitat que pugui suposar per a l’alumnat, és molt gratificant veure l’evolució positiva que hi provoca. Han de cooperar i fomenta la resolució de problemes, però per damunt de tot els produeix una satisfacció enorme jugar al seu propi Kahoot. 

Sens dubte, el component digital és un al·licient i els sedueix. Sempre hi ha algú al grup que és més competent i que acaba exercint de professor o líder per a la resta del grup. Això ajuda a desenvolupar en aquest tipus d’alumnat estratègies de lideratge, cosa que m’agrada molt treballar. 

És cert que es poden fer un altre tipus de dinàmiques que afavoreixin la recopilació d’informació per repassar continguts apresos sense necessitat de la tecnologia, però aquesta opció és un èxit perquè poden fins i tot jugar a casa i mostren orgullosos el seu treball a la família (els kahoots es poden publicar amb l’opció que siguin públics o privats). En el passat recordo haver fet un rosc de passa paraula manual amb el vocabulari clau, però el fet d’utilitzar ordinadors i projectar el resultat en un projector fa que aquesta opció sigui (de moment) imbatible i un gran al·licient per a l’alumnat. 

Això sí, aquesta opció no està exempta de problemes. El temps n’és un. L’alumnat tendeix a necessitar una gran quantitat de temps per acabar la tasca. Al principi els costa garbellar i seleccionar el que és rellevant del que no. Avaluar és francament un repte, però com he dit anteriorment, si es repeteix i es converteix en una rutina davant de qualsevol unitat o projecte, és increïble com els nens executen i acaben fent Kahoots francament bons en què a contingut es refereix. El més normal és que la primera vegada que fem aquesta dinàmica abasti més d’una classe i dues. Sòl deixar una classe per fer l’elaboració de les preguntes, i una altra per a la part d’avaluació, és a dir, correcció gramatical i de vocabulari. 

Dit això, un cop ho comprenen, són capaços d’acabar en una sola classe amb tot el procés. 

Aquesta és, de lluny, una de les activitats més fetes durant l’any. 

Aquí algunes evidències de les alumnes treballant en l’elaboració del Kahoot.