1. Situació d’aprenentatge.

 

Els propis alumnes hauran d’explicar tres fenòmens naturals als seus companys: Terratrèmols, tsunamis i erupcions volcàniques.

Per grups hauran de cercar l’informació necessària per després presentar-la als seus companys mitjançant una presentació amb Google Presentacions.

 

2. Competència digital.

Utilitzar les aplicacions d’edició de textos, presentacions multimèdia i tractament de dades numèriques per a la producció de documents digitals.

Cercar, contrastar i seleccionar informació digital adequada per al treball a realitzar, tot considerant diverses fonts i mitjans digitals.

Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de la informació amb el suport d’aplicacions digitals.

Realitzar activitats en grup tot utilitzant eines i entorns virtuals de treball col·laboratiu.

 

3. Coneixements, habilitats o actituds sobre la competència digital de l’alumnat que heu triat entren en joc.

– ús de les eines digitals utilitzades.

– Adequació de les activitats.

– Coneixements sobre drets d’autor

– Motivació envers l’utilització d’eines TIC.

 

4. Nivell d’aplicació que requereix la pràctica:

a. Saber com cercar informació i realitzar presentacions.

b. A partir de l’informació trobada hauran de sel·lecciónar la més adequada per a que els seus companys entenguin amb facilitat el tema exposat.

c. Davant múltiples respostes que donen resposta a la recerca plantejada saber escollir quina és la més adequada.

d. A l’hora de buscar l’informació necessària per realitzar l’informació i escriure-la en el docs on trobaran les preguntes/temes dels que parlar. A l’hora de preparar la presentació amb Google Presentacions treballaran col·laborativament en la seva confecció el que generarà un debat sobre quina és la millor manera de fer-lo.

5. Requisits tècnics.
a. requisits tècnics: Disposar de dispositius digitals que permetin realitzar l’activitat i de connexió a internet si es necessita.
b. Eines: google classroom (on trobaran l’activitat), google docs (on trobaran les preguntes/temes dels que han de cercar informació i on hauran d’escriure les respostes. google presentacions (on hauran preparar la presentació) i una altra vegada google classroom on trobaran la rubrica d’autoavaluació.
c. coneixements necessaris: drets d’autor, creative commonts, seguretat digital i  adaptabilitats dels alumnes davant dificultats que sorgeixin.