El model ADDIE és un enfocament àmpliament utilitzat en el disseny instruccional, que s’utilitza per desenvolupar i crear cursos d’aprenentatge efectius. La sigla ADDIE significa Anàlisi, Disseny, Desenvolupament, Implementació i Avaluació, que són les cinc fases principals del model.

 1. Anàlisi: En aquesta fase inicial, es realitza una anàlisi exhaustiva de les necessitats d’aprenentatge i s’identifiquen els objectius de capacitació. Es recopila informació sobre el públic objectiu, les seves característiques i requisits d’aprenentatge, així com els recursos disponibles i les restriccions del projecte.
 2. Disseny: Durant aquesta etapa, es desenvolupa un pla detallat de com s’estructurarà i presentarà el contingut del curs. Es determinen els mètodes d’ensenyament, els mitjans d’instrucció, es creen els materials i s’estableix la seqüència i durada de les lliçons.
 3. Desenvolupament: Aquí és on es crea el contingut del curs en si. Es desenvolupen els materials d’instrucció, com ara presentacions, materials de lectura, activitats pràctiques i avaluacions. També es realitza la revisió i validació del contingut per garantir la seva qualitat i precisió.
 4. Implementació: En aquesta fase, el curs es llança i s’ofereix als estudiants o participants. Es duu a terme la formació dels instructors, es distribueixen els materials i s’inicia l’ensenyament segons el pla establert a les fases anteriors.
 5. Avaluació: La fase final consisteix en avaluar el rendiment del curs i determinar si s’han assolit els objectius d’aprenentatge. Es recopilen dades mitjançant proves, enquestes, retroalimentació dels participants i altres mètodes d’avaluació. Aquests resultats s’utilitzen per identificar àrees de millora i realitzar ajustos en el disseny instruccional en futures iteracions.

Avantatges del model ADDIE:

 1. Estructura sistemàtica: El model ADDIE proporciona una estructura clara i ordenada per al disseny instruccional, facilitant el desenvolupament i la implementació de cursos d’una manera organitzada i coherent.
 2. Flexibilitat: És un model flexible que es pot adaptar a diferents contextos i necessitats d’aprenentatge. Cada fase es pot ajustar segons els requisits i restriccions del projecte.
 3. Enfocament basat en l’evidència: L’avaluació constant i sistemàtica a la fase d’avaluació permet recopilar dades i obtenir informació objectiva sobre l’efectivitat del curs.

Inconvenients del model ADDIE:

 1. Rigidesa en la seqüència: Tot i que el model és flexible dins de cada fase, segueix una seqüència lineal de fases, el que pot limitar la capacitat de fer canvis importants un cop s’ha avançat en el procés.
 2. Requereix temps i recursos: El model ADDIE pot ser un procés llarg i requerir recursos significatius en termes de temps, personal i pressupost. Això pot dificultar la seva implementació en projectes amb terminis ajustats o limitacions de recursos.
 3. Manca d’èmfasi en la retroalimentació contínua: Tot i que l’avaluació es realitza al final del procés, el model ADDIE no destaca la importància de la retroalimentació contínua durant el desenvolupament del curs, el que podria limitar les oportunitats de millora en temps real.

En general, el model ADDIE és un enfocament popular en el disseny instruccional, però té limitacions en termes de flexibilitat i necessitat de recursos. És important tenir en compte aquests factors al aplicar el model i adaptar-lo segons les necessitats específiques de cada projecte d’aprenentatge.