COMPETÈNCIA DIGITAL NIVELL B1

Títol: La qualitat de l’aire i la salut de les persones.

Objectius:

-Mesura de la concentració de CO2 a l’aula en diferents situacions (espais oberts/espais tancats) amb sensors programats per alumnat del centre.

– Analitzar les dades obtingudes.

– Reflexionar i prendre consciència dels efectes del CO2 en la vida i la salut de les persones.

– Proposar diferents models de vida sostenible i saludable que fan referència a l’emergència climàtica (compromís amb els ODS de l’agenda 2023 de Nacions Unides) per tal de reduir els valors de CO2.

Descripció:

A continuació s’explica la temporalització i descripció del que es farà en cadascuna de les 3 sessions de les que consta aquest projecte. És força important destacar que es tracta d’un projecte interdisciplinar que engloba diferents departaments i per tant és necessària la coordinació entre tots. En el meu cas, hem utilitzat el registre de dades obtingudes per part del departament de Tecnologia i la conversió de les dades obtingudes pel sensor i les dades en ppm en les ha facilitat el departament de Matemàtiques.

Inicialment, la idea era poder ficar els sensors a l’aula i poder fer el registre, però degut a falta de temps hem decidit coordinar-nos amb el departament de Tecnologia i aprofitar les seves dades per fer un anàlisi d’aquestes.

Els valors registrats (a les 10.00, a les 11.00, a les 12.00 i a les 13.00 hores) i ja convertits a ppm es troben compresos entre 1200-1300 ppm en el cas de la situació 1 (porta i finestres tancades) i entre 500-600 ppm en el cas de la situació 2 (porta i finestres obertes).

Sessió 1 (60 min): Amb les dades proporcionades pel departament de Tecnologia, l’alumnat ha de fer una taula de valors on es contemplen els següents aspectes: dia del registre (10/06/2024 i 11/06/2024), hores del registre (de 10.00 a 13.00 hores), espai obert o espai tancat (finestres i porta oberta o finestres i porta tancada) , concentració de CO2 en ppm (la conversió de les dades registrades pel sensor i les dades en ppm ens les facilita el departament de Matemàtiques).

A partir de les taules, l’alumnat ha de generar un gràfic on es representen a l’eix de les Y les dades de la concentració de CO2 en ppm i a l’eix de les X els diferents intervals de temps dels registres. En aquest mateix gràfic han de representar les dues situacions (amb finestres i portes tancades/ amb finestres i portes obertes).

Per tal que el registre fos el més fiable possible, el registre de les dos situacions (tancat/obert) es va fer dos dies diferents però en la mateixa aula i grup classe.

L’alumne ha fer la representació dels valors de manera individual, després, per parelles, comentar els resultats registrats i anotar-ho al seu dossier de treball.

Sessió 2 (60 min): Es plantegen una sèrie de qüestions a partir d’un article relacionat amb el CO2 i la salut (https://www.carlessuria.com/toxicos/co2-dioxido-carbono/).

L’alumnat durant aquesta sessió ha de llegir l’article i contestar una sèrie de qüestions relacionades amb el lligam que tenen uns  nivells alts de CO2 en l’aire amb la salut de les persones i propostes preventives de vida sostenible i saludable per tal de mantenir aquests nivells dins un límits de normalitat.

La lectura de l’activitat ha de ser individual, després per parelles comenten i resolen les qüestions plantejades. Aquestes es recullen al dossier de l’alumnat.

Sessió 3 (60 min): l’alumnat ha de confeccionar un lapbook on reculli les idees principals d’aquest projecte i mostrar a la resta de companys/es.

Avaluació i Feedback: l’alumnat serà avaluat mitjançant la rúbrica següent.

El feedback en aquest cas es duria a terme oralment i per escrit a través de la rúbrica d’avaluació.

A continuació us ensenyo un exemple d’evidència.

 

Finalment adjunto l’enllaç a la meva situació d’aprenentatge:

SITUACIÓ D’APRENENTATGE