En aquest nou repte realitzaré l’autoavaluació de la Situació d’aprenentatge que he dissenyat així com de l’activitat que he implementat a l’aula. Aquesta està dividida en tres parts:

1.- ALUMNAT

La situació d’aprenentatge ha estat dissenyada per a l’alumnat del 2n curs del CFGM Planta Química PFiC, la seva edat sol estar al voltant dels divuit anys (encara que en ser cicles també podem tenir alumnat més gran) i al ser segon curs ens podem trobar que tindrem una mitjana de 15 alumnes a l’aula, on no tots cursen tots els mòduls.

És un alumnat que ja arriba a segon amb un bon nivell de competència/alfabetització digital, ja que moltes de les aplicacions que s’utilitzen en la SA (Canva, Genially, Gforms, Gdocs…) ja les han fet servir. Fins i tot han començat a emprar eines de IA pel seu compte, per tant, en el cas de l’activitat implementada es tracta més de què aprenguin a utilitzar-les bé que no pas que les coneguin. També és important remarcar que en el meu centre disposem d’aules d’informàtica (dues fixes i dues mòbils dotades d’ordinadors portàtils) i que gairebé tots els alumnes disposen d’ordinador portàtil personal i, a més a més, tenim un servei de préstec per a aquell alumnat que no en té, ja que es considera molt important fomentar l’ús responsable de les noves tecnologies així com que l’alumnat adquireixi competències digitals.

L’alumnat del cicle de Planta Química sol ser un alumnat poc motivat, pel fet que només un nombre petit tria aquest cicle com a primera opció. Això ha fet que s’hagin introduït metodologies actives, com ara la Gamificació, a fi d’augmentar aquesta motivació. Implementar l’activitat gamificada a l’aula ha tingut molt bona acollida i ha estat molt ben valorada per l’alumnat. El fet de treballar en grups més petits (sota la premissa de responsabilitat compartida, la qual cosa fomenta el compromís individual)  i després en l’àmbit del grup classe, on el professorat ha actuat com a dinamitzador, ha fomentat la participació de tot l’alumnat.

Pel que fa a l’impacte en el seu aprenentatge, en ser una activitat transversal allò que han après ho podran utilitzar no només en la resta de mòduls sinó en qualsevol moment (així ho han expressat ells mateixos en l’avaluació de l’activitat).

 

2.- PROFESSORAT

Em considero una persona inquieta a qui li agrada innovar, és per això que fa molts anys que em formo en noves metodologies per aplicar a l’aula. Des de fa uns anys no només em formo en metodologies actives (Gamificació, ABP, Flipped Classroom…) sinó també en l’ús de tecnologia digital i com aplicar-la a l’aula (Genially, Canva, Edpuzzle, Myclassgame, eines d’IA…). És per això que crec que tinc un bon nivell de competència digital i que cal continuar aprenent. He dissenyat moltes activitats gamificades i he impartit una FIC al meu centre (“Gamifica la teva aula amb Genially”) a fi d’animar a la resta del claustre a què puguin utilitzar aquesta metodologia i que coneguin una eina com és el Genially.

Una altra cosa a tenir en compte ha estat com ha augmentat la motivació el fet de treballar el Mòdul 12 (Síntesi), pel qual s’ha dissenyat aquesta SA, amb diferents metodologies. Introduir el ABP (aprenentatge basat en projectes), STEAM, Gamificació, Aula invertida… Ha afavorit també treballar millor les soft skills. He de dir que en altres mòduls on he implementat la Gamificació sí que he vist una millora en els resultats educatius, mentre que en aquest Mòdul, suposo que ja al ser de segon curs en què l’alumnat està més motivat, no he vist canvis significatius.

Crec que encara queda camí a recórrer a l’hora d’implementar noves tecnologies i metodologies a l’aula i, sobretot, que se’ns doni més recursos per a poder-les implementar i poder analitzar/reflexionar quin és el seu veritable impacte. Molts cops el temps se’ns menja i no parem prou a reflexionar sobre si el que estem fent realment millora els processos d’E-A del nostre alumnat.

3.- RECURSOS I EINES

Les eines digitals de suport que s’utilitzen en la S.A.:

 • Google  Sites com a eina de portfoli educatiu a través del diari d’aprenentatge.  Facilita el treball col·laboratiu a l’hora de fer els reports i  treballs finals.
 • Classroom per a gestionar l’aula: es pengen recursos, es recullen les diferents activitats que lliuren els i les alumnes i se’ls dóna un feedback d’aquestes.
 • Canva: Dissenys de les caixes de condicionament secundari i realització d’infografies.
 • Genially: Jocs interactius (suport de la gamificació) i per fer presentacions. Hi ha alumnat que, per fer presentacions, en comptes de Genially fa servir el PowerPoint.  
 • ChatGPT: Eina que han utilitzat com a suport a la recerca en l’activitat gamificada “Agent IA contra el Dr. NO”
 • Leonardo AI. Eina per a obtenir imatges.
 • Pixabay, Freepik: Llocs web on l’alumnat pot trobar imatges lliures de drets.
 • Jamboard: Organitzador d’idees on l’alumnat ha pogut fer tasques d’avaluació.
 • MyClassGame: Per gestió d’aula durant la Gamificació.

La major part d’aquestes eines el nostre alumnat ja l’ha fet servir a ESO i al primer curs del cicle, per tant, no solen tenir grans dificultats. El fet de treballar en equip durant tot el mòdul acaba facilitant l’aprenentatge entre iguals i aquelles eines que alguns/es dels i les nostres estudiants desconeixen les acaben fent servir ja que són els/les mateixos/es companys/es qui els hi ensenyen.

També es faciliten recursos a l’alumnat com manuals o petits tutorials perquè els faciliti l’aprenentatge de l’eina. En el nostre centre, per a l’alumnat amb NESE es realitzen PI amb adaptacions metodològiques. Quan a l’aula arriba un alumne amb NESE tot l’equip docent du a terme aquelles adaptacions necessàries.

 

4.- PROPOSTES DE MILLORA

L’alumnat, a pesar que ha valorat molt positivament el fet de gamificar la recerca bibliogràfica de la SA i de valorar molt positivament l’activitat que s’ha implementat ara, ha proposat algunes millores:

 • Introduir més reptes experimentals mentre dura la recerca bibliogràfica.
 • Fer canvis en el genially del joc “Agent IA contra el Dr. No” a fi que què a mesura que avanci el joc no hagin de tornar a veure tota la introducció.

Aquests són canvis que s’introduiran de cara al curs 2024/25.

Hi ha altres canvis que m’agradaria introduir perquè veig que l’alumnat necessita treballar alguns aspectes sobre les tecnologies digitals:

 • Introduir un repte a l’activitat que treballi la importància de citar l’autoria de les imatges i textos que fan servir en els seus treballs. És una cosa que se’ls explica, però que no acaben de consolidar.
 • Introduir un repte que ajudi a promoure la ciberseguretat.

I segurament aquesta activitat passar-la al nou mòdul de Digitalització del sector productiu, contextualitzant-la en el cicle que imparteixo, encara que això dependrà dels RA i CA que es treballin quan ens facilitin el nou Mòdul desenvolupat.

Aquí us deixo la rúbrica d’Autoavaluació de la implementació de la SA/AEA.

(Imatge de portada creada per Mari-Àngels Queral amb IA, Leonardo AI)