DISSENY DE L’ ESCALA D’ AUTOCONCEPTE (PIERS HARRIS) INCORPORANT TECNOLOGIES DIGITALS

(per a alumnes de 7 a 12 anys)

  • OBJECTIU

Es tracta de poder utilitzar l’escala d’autoconcepte (Piers Harris) en format digital. Aquesta eina psicopedagògica ens permet obtenir informació sobre la percepció que l’alumne/a té de sí mateix (autoconcepte global) i com valora diferents aspectes de la seva forma de ser i el seu comportament, segons les següents dimensions: autoconcepte conductual, intel·lectual, físic, social i felicitat – satisfacció.

Així doncs, per avaluar l’autoconcepte dels alumnes utilitzaré aquesta escala emprant el “Google Forms” i serà una avaluació formativa i d’autoconeixement, donat que ajudarà  els alumnes a  prendre consciència de com  es perceben en diferents àmbits de la seva vida i què poden fer per millorar-los.

  • DISSENY

Es   crea un formulari amb el Google Forms on  es redacten els 80 ítems de l’escala, que consisteixen  en frases senzilles de resposta dicotòmica (SI-NO) i on es demana a l’alumne que decideixi SI coincideixen o NO amb el que pensa, marcant una de les respostes.

Alguns  exemples d’ ítems dels que consta l’escala són:

1 Els meus companys de classe es burlen de mi. SI NO
2 Sóc una persona feliç. SI NO
3 Em resulta difícil fer amics. SI NO
4 Estic trist/a moltes vegades. SI NO
5 Sóc llest/a. SI NO
6 Sóc tímid/a. SI NO
7 Em poso nerviós/a quan pregunta el professor. SI NO
….
79 Ploro fàcilment SI NO
80 Sóc una bona persona. SI NO

 

S’activa l’opció “convertir en qüestionari” el que implica que es pot assignar preguntes correctes i incorrectes, vincular una puntuació a les respostes i assignar una puntuació. Aquesta part no serà visible pels alumnes, ja que a ells se’ls comenta que no hi ha respostes correctes o incorrectes. El feed-back de les respostes amb cada alumne es farà de manera presencial i  individual, es a dir, no serà automàtica.

S’introdueix a cada pregunta les puntuacions de correcció, donant 1 punt per cada resposta quan coincideixen a les  que es mostren a la taula següent:

DIMENSIÓ PUNTUACIÓ2eg
Autoconcepte conductual  13 (NO), 14 (NO), 18 (NO), 22 (NO), 25 (NO), 31 (NO), 32 (NO), 34 (NO), 35 (SI), 45 (NO), 48 (NO), 56 (NO), 72 (SI), 75 (NO), 76 (NO), 78 (NO), 80 (SI).
Autoconcepte intel·lectual  5 (SI), 9 (SI), 12 (SI), 16 (SI), 17 (SI), 21 (SI), 23 (SI), 24 (SI),  26 (NO), 27 (SI), 30 (SI), 33 (SI), 42 (SI).
Autoconcepte físic  8 (NO), 15 (SI), 19 (SI), 29 (SI), 41 (SI), 47 (NO), 54 (SI), 60 (SI), 63 (SI), 64 (NO), 65 (NO), 73 (SI).
Manca d’ansietat  6 (NO), 7 (NO), 10 (NO), 20 (NO), 28 (NO), 37 (NO), 44 (NO), 55 (SI), 61 (NO), 68 (NO), 74 (NO), 79 (NO).
Popularitat  1 (NO), 3 (NO), 11 (NO), 40 (NO), 46 (NO), 51 (SI), 57 (SI), 58 (NO), 62 (NO), 64(SI), 71 (NO), 77 (NO)
Felicitat- satisfacció  2 (SI), 4 (NO), 36 (SI), 38 (NO), 39 (SI), 43 (NO), 50 (NO), 52 (SI), 59 (NO).o

 

  • APLICACIÓ

El formulari s’aplicarà de manera individual o grupal amb una sessió presencial amb el psicopedagog/a de l’EAP.  Caldrà crear un clima de confiança i  es farà referència al caràcter confidencial de les respostes, explicitant que no hi ha respostes correctes ni incorrectes i que l’important és l’opinió sincera de cadascú.

Cada alumne/a ha de contestar segons cregui que és en realitat i no segons el que li agradaria ser o pensa que hauria de ser.

No es pot deixar cap pregunta sense resposta. Si en algun cas es dubta entre el sí i el no, s’ha de contestar pensant en COM s’és la majoria de vegades.

Quan treballem amb un alumne/a de manera individual es  pot utilitzar el qüestionari facilitant-li l’enllaç d’aquest,  quan es  decideix fer una sessió grupal   es pot optar per enviar-los un missatge de correu electrònic a tots els participants.

  • CORRECCIÓ I ANÀLISIS DE RESPOSTES 

L’ anàlisi de respostes es pot fer de 2 formes; com a resum (es mostra els gràfics corresponents a cada pregunta) i de manera individual on es pot veure les respostes de cada persona.

Aquestes respostes s’exportaran a una fulla de càlcul o s’imprimiran com a PdF.

A partir d’aquí s’ utilitzaran les puntuacions obtingudes de cada dimensió i es traslladarà a les taules de puntuació percentil, segons els barems de cada nivell i tot això es reflectirà a la fulla individual de resultats.

La suma de les puntuacions de tots els factors ens permet trobar l’autoconcepte global.

Per concloure, diré que aquesta proposta de conversió d’una eina analògica en digital vol anar  més enllà i té com a finalitat: augmentar la predisposició i motivació de l’alumnat i  el  seu nivell d’interacció feedback amb el psicopedagog /a, així com    millorar el  seu procés de metacognició.