SELECCIÓ DE TECNOLOGIES DIGITALS PER A LA RETROACCIÓ

Alberto Dafonte,   proposa que els criteris de selecció d’una eina o eines de comunicació digital en l’àmbit educatiu responen fonamentalment a qüestions pressupostàries, legals i funcionals:

  • PRESSUPOSTARIS: Fan referència al caràcter gratuït o no de l’aplicació o servei seleccionat o a la capacitat que té l’eina de respondre a les nostres necessitats en la versió gratuïta.
  • LEGALS: Dependrà de l’edat de l’alumnat i la seva possibilitat legal d’emprar determinats serveis web, com xarxes socials, encara que sigui amb finalitat educativa.
  • FUNCIONALS:  Es centra en el que l’eina ens permet fer a diferents nivells i amb les seves característiques bàsiques d’ús i funcionament.

Dins  aquest  tercer bloc passo a especificar quins criteris / indicadors cal tenir en consideració:

  1. Fluxe i abast dels missatges
  2. Multimedialitat i interoperabilitat
  3. Dispositiu d’ús: mòbil vs. sobretaula
  4. Síncrona i asíncrona
  5. Privacitat de dades personals
  6. Recuperació de la informació compartida

Els coneixements disciplinars i pedagògics han de ser els que orientin el propòsit que porta a buscar una eina determinada per satisfer una sèrie de necessitats pedagògiques i el coneixement tecnològic serà el que identifiqui no només la més adequada a aquests criteris, sinó també la que millor s’adapti a les característiques i entorn on s’ha d’utilitzar, de manera que sigui també un mecanisme de treball de la competència digital. Així doncs, es tracta d’un procés integrat en el que els tres tipus de coneixements s’apliquen de manera sincronitzada.

D’un altra banda, cal plantejar-nos que les eines tecnològiques han de ser molt més que un simple instrument de substitució de formats analògics per digitals, el vertader avantatge de l’ús de la tecnologia és la possibilitat de plantejar dinàmiques de treball i aprenentatge noves o de portar les actuals existents a un nivell superior d’interacció o ubiqüitat que puguin suposar una millora substancial dels processos.

En la segona part d’aquest l’article  explicaré l’eina digital més emprada pels psicopedagocs de l’EAP a l’hora de fer el retorn de les nostres avaluacions psicopedagògiques als pares dels  alumnes; es tracta del Google Meet.

Google Meet és una plataforma de videoconferències dissenyada per Google que es va llençar l’any 2017, però la seva rellevància d’ús es va posar de manifest l’any 2020 a causa de la pandèmia del COVID-19.

Els avantatges que destaco són:

1.- Accés instantani des del navegador.

2.- Es pot fer servir de manera gratuïta des d’un compte personal per a reunions de fins a 100 persones.

3.- Facilita enllaços i codis d’accés als amfitrions per convidar els  participants.

5.-  Permet planificar teleconferències des de Google Calendar.

6.- Permet sessions amb múltiples usuaris. Permet cobrir reunions grupals de fins una hora de forma gratuïta. A les reunions de retroacció que fa l’EAP, acostuma a connectar-se el pare i/o mare de l’alumne/a, el tutor/a, el/la cap d’estudis i la professional de l’EAP.

7.- La interfície és senzilla d’entendre i utilitzar ja que té a la vista totes les opcions disponibles.

8.- Permet compartir la pantalla de l’ordinador amb els altres participants.

9.- Integra una sèrie de funcions que es poden utilitzar mentre es desenvolupa la videoconferència: compartir pantalla, preguntes i respostes, subtítols, xat en temps real, pujar fitxers, controls d’amfitrió, etc.

Com a crítica, proposaria millorar la  qualitat de la imatge i del so.

El protocol que segueixo per fer el retorn  a les famílies de les avaluacions psicopedagògiques realitzades  és:

1.- La cap d’estudis acorda amb la família el dia i l’hora  per realitzar l’entrevista amb la professional de l’EAP, es prioritza  fer-ho presencialment però sempre es dóna l’opció als pares de fer-ho online amb el Google Meet.  Això ho concreta el / la cap d’estudisdel centre perquè acostuma a ser el/la referent de l’EAP  i a més disposa dels horaris de tots els tutors/es.

2.- S’organitza la videoconferència (enviant els enllaços pertinents) i el psicopedagog  comparteix la informació sobre el seu fill compartint la pantalla i penjant les caràtules de les proves passades (prèviament escanejades). Es procura que l’entrevista sigui participativa i s’intercanviïn opinions,  materials, es facin preguntes, etc.

3.- En el cas que de l’avaluació psicopedagògica se’n desprengui la realització d’un informe NESE aquest es farà arribar via e-mail als pares.

Com la majoria de pares encara no disposen d’una signatura digital els informes NEE, un dels quals  requereix  la seva signatura es prioritza fer-ho sempre de manera digital.

Tot i que té aspectes positius, un inconvenient de fer el retorn en format online és que es perd una part important de la comunicació no verbal (mirada, silencis, postura corporal etc.) i el feed-back  entre els participants no és tan ric, intens ni proper.