Comparteixo algunes evidències de la implementació de la situació d’aprenentatge:

Primer la producció corresponent a l’última activitat de la SA o activitat número 6 on els alumnes han anat treballant el metall progressivament per donar-li forma de flor amb els seus pètals i una barra que fem servir com a base (aquesta ja roscada). Com podeu observar totes les flors tenen un gruix considerable i un acabat rugós, cosa que permet que un alumne amb NESE pugui identificar la forma amb facilitat a través del tacte.

En la següent imatge es pot veure la barra o tija de la flor de ferro que com es pot apreciar també té certes rugositats, però principalment presenta una forma més complex i diferenciada. Aquesta es fa servir com a exemple de cara al fet que cada grup afronti la construcció.

També comparteixo un informe del projecte ja finalitzat. En aquest es pot observar que una part de la informació l’han extret de fonts variades com poden ser vídeos o altres treballs.

Tots els informes dels diversos grups, així com els Kahoot que han anat fent es recopilen en el Moodle de l’institut a la tasca corresponent. El producte, la flor de ferro, es guarda dins dels armaris del taller per a l’avaluació posterior. A més a més, hi ha un registre de progrés i planificació en un SITES per cada grup creat per l’ocasió.

Analitzant les dades he tingut en compte tant el seguiment de la planificació i la seva coherència amb el producte final així com l’informe i la resta de tasques. També s’ha avaluat la temporització de les sessions i s’han recollit dades d’observació directa del treball de l’alumnat durant el transcurs de les sessions.

Amb aquest gran conjunt de dades, puc concloure que els alumnes han treballat correctament i s’han implicat en el seguiment de les diverses activitats i amb el projecte. A l’haver de realitzar la seva pròpia planificació (on han fet falta algunes breus ajudes) s’han implicat més i han treballat millor com a grup repartint-se les tasques i mirant de complir els terminis. La metodologia els ha resultat extremadament nova i això s’ha traslladat en més temps per a cada explicació de les diferents activitats a dur a terme (en alguns casos arribant a igualar el temps de realització de l’activitat). S’ha fet evident que la temporalització per a l’activitat 3 ha sigut excessiva i alguna sessió hagués valgut la pena dedicar-la a l’última activitat tenint en compte la qualitat del producte final (principalment en l’aspecte de l’acabat). En un aspecte més digital, han presentat moltes dificultats a l’hora de presentar un informe formal, mentre que cap dificultat en la creació del seu portafolis digital (SITES). Alguns alumnes s’han mostrat disposats a provar de realitzar el producte privant-se de visió per tal de veure’n les dificultats i els resultats han sigut positius, han necessitat una hora més per poder-lo finalitzar correctament, però comparativament amb altres grups han pogut seguir correctament el progrés.

Per tal d’empoderar a l’alumnat s’ha fet servir l’eina digital, el portafolis digital o SITES de cara a la planificació de la construcció de l’objecte i a les experiències individuals en cadascun els grups. També en aquest sentit, vull fer incís en què a l’haver creat ells la seva pròpia planificació han pogut aprendre dels errors en aquesta cosa que els servirà per a planificacions de qualsevol tipologia i en qualsevol matèria o a la vida en general. Finalment, s’ha intentat empoderar a tot l’alumnat fent-los treballar el mateix contingut encara que sigui de forma adaptada o amb més temps com ha sigut en el cas dels alumnes que han volgut trobar-se en un cas de dificultats de visió i com adaptar-se a la situació visualitzant les dificultats que implica de cara a l’aprenentatge i a la vida quotidiana.