Primera part

Definició de l’activitat

Amb el tancament d’aquesta formació digital docent aprofitarem alhora el tancament de la unitat didàctica sobre els animals vertebrats i invertebrats en la qual els i les alumnes de l‘aula d’educació especial han estat immersos aquests últims mesos a l’aula ordinària.

Per tal de definir la seqüència del tancament de la unitat didàctica, els i les alumnes aprofitaran les eines digitals de les quals disposem i les seves aplicacions interactives que aquestes ofereixen per potenciar al màxim la seva competència digital.

Activitat 1 (3 sessions): Primerament, els alumnes crearan un memory en línia molt senzill sobre una de les classificacions dels animals que més els hi hagi agradat: vertebrats o invertebrats. Per a la seva creació hauran de cercar les imatges, definir el text de cada carta i posteriorment, guardar-se l’enllaç. Aquest enllaç l’hauran de penjar al Classroom de l’aula anomenada ‘Ciències Naturals’. Per a la creació d’aquest memory dedicarem aproximadament 3 sessions. A més, el procés de creació del memory es reflectirà al PDI per poder ensenyar als alumnes que més els hi costa crear-ho.

Evidència 1: Fent el memory.


Activitat 2 (1 sessió): En una altra sessió i un cop creats el memorys, dedicarem una sessió a jugar als memorys que han creat tots els alumnes de l’aula d’educació especial. Els alumnes hauran d’anar buscant els enllaços al Classroom per poder jugar als jocs.

Evidència 3: Mostra del producte final dels alumnes.
-> https://puzzel.org/es/memory/play?p=-NU5lvh-utZUjb5qeUsG
-> https://puzzel.org/es/memory/play?p=-NU5xhZEYJsVJwoBUb2X

Evidència 4: Provant el joc dels companys.
Activitat 3 (1 sessió): Amb l’aplicació VISOR 3D que inclouen els ordinadors de l’escola, els alumnes escolliran un dels animals que prèviament hagin treballat al projecte i que hagin integrat al memory, per tal d’observar-lo, girar-lo, fer zoom i observar com són, les seves parts… i tot seguit faran un dibuix en un paper.

Evidència 5: Observant una papallona en 3D.

 

Activitat 4 (6 sessions individuals): En aquesta última activitat dedicarem a transformar els dibuixos de paper en dibuixos amb animació. Aquesta sessió es farà individualment per poder atendre a totes les dificultats que puguin sorgir. Per tant, aquesta última sessió tindrà una extensió d’unes dues setmanes. Amb el web www.canva.com crearan l’animació de l’animal dibuixat i afegint un text sobre com és, la seva classificació…  Aquesta sessió serà molt individualitzada perquè l’alumnat aprengui a moure’s per l’espai de Canva.

Evidència 6: Creant l’animació.

Evidència 7: Mostra del producte final (amb enllaç inserit):


 

Segona part

 1. Reflexió per al disseny de l’activitat
  1. Quina situació d’ensenyament-aprenentatge has seleccionat: les competències digitals s’inclouen dins d’una activitat més extensa? 

   La seqüència didàctica dissenyada en la unitat didàctica dels animals vertebrats i invertebrats inclou les competències digitals en totes les activitats detallades. Amb aquest seguit d’activitats s’ha aprofitat el tancament del curs digital docent amb el tancament de la unitat didàctica per incloure les eines digitals i potenciar-les a màxim amb els alumnes. Per aquest fet, la situació d’ensenyament-aprenentatge seleccionada per aquest mòdul ha sigut evocar i reforçar els continguts apresos sobre els animals vertebrats i invertebrats dels alumnes de l’aula ordinària transformant-los en continguts digitals perquè després l’alumnat pugui interactuar amb el que han creat (amb el memory i el vídeo).

  2. Quines competències digitals de l’alumnat treballareu? 

   Competència 3: Utilitzar programes i aplicacions de creació de dibuix i edició d’imatge fixa, so i imatge en moviment.
   Aquesta competència la podem observar quan l’alumnat afegeix el seu dibuix al Canva i allà li treu el fons, la fa més gran o més petita, dissenya el recorregut del seu moviment…

   Competència 4. Cercar, contrastar i seleccionar informació digital adequada per al treball a fer, tot considerant diverses fonts i mitjans digitals.
   Aquesta competència la podem exemplificar quan han de cercar imatges al Google per descarregar-les i poder-les introduir a les cartes del memory, en aquesta cerca els alumnes seleccionen imatges gratuïtes i sense marca d’aigua.

  3. Quins coneixements, habilitats o actituds sobre les competències triades entren en joc? Quins temes i continguts es tracten?

   Les habilitats, actituds i coneixement que entren en joc de les competències triades són diverses.  L’alumnat comença seleccionant el contingut didàctic que més li interessa i que ha après a l’aula i el transforma en un contingut digital què per a ell/a és molt motivador. En aquest cas selecciona el tipus d’animal i a partir d’aquest crea el joc. A més, es posen en joc les habilitats de cercar informació, guardar-se la imatge, posar-la dins del joc… A mesura que l’alumnat va adquirint aquestes competències, va adquirint un alt grau d’autonomia en el maneig de les eines digitals.

  4. Quins nivells d’aplicació de competència digital requereix a l’alumnat per realitzar aquesta activitat? Calen coneixements o habilitats digitals previs?

   Per a la realització d’aquesta seqüència didàctica l’alumnat sí que ha de tenir un coneixement i unes habilitats digitals prèvies per poder dur-ho a terme adequadament. A més, tenint en compte que a l’aula d’educació especial tenim alumnes de cicle mitjà, podem establir uns nivells d’aplicació de competència digital que han de requerir:1. Ser capaç d’utilitzar les eines digitals i les seves funcionalitats bàsiques de manera autònoma per realitzar tasques senzilles (obrir aplicacions, moure’s per motors de recerca, utilitzar Classroom…)
   2. Produir documents que combinin text, imatges,i altres elements multimèdia.
   3. Saber utilitzar, de manera autònoma, els buscadors de recerca i analitzar de forma crítica la selecció de continguts.

  5. Quins requisits tècnics seran necessaris? Cal una selecció d’eines o aplicacions per realitzar la pràctica?

   En la seqüència didàctica plantejada cal tenir uns requisits tècnics necessaris perquè l’activitat pugui dur-se a terme correctament.
   Primerament, cal tenir una bona connexió a internet tant de l’ordinador dels alumnes com el meu ordinador. A més, cal que aquests tinguin un bon processador perquè totes les accions que fem dins l’ordinador siguin ràpides i no haver d’esperar.
   En aquestes activitats cal també haver de seleccionar unes eines  per a realitzar la pràctica (Puzzel.org, Canva, Visor 3D, Google Chrome, Classroom…) i abans de dur-ho a terme cal provar-les i comprovar que funcionen.
   Cal també una bona preparació prèvia per a tenir el recorregut clar i els recursos materials per als alumnes.

  6. Quins coneixements tècnics sobre gestió de continguts i configuració d’eines cal tenir o desenvolupar per aquesta proposta didàctica.

   -Plantejar de manera correcta què volem cercar.
   -Fer servir les paraules correctes a l’hora de buscar informació.
   -Pujar correctament les imatges corresponents a l’activitat.
   -Configurar correctament l’eliminació del fons de la imatge i crear el corregut correctament.

   1. Es poden incloure aspectes de ciberseguretat i protecció de dades? De quina forma els integreu?

    Si, podem trobar informació rel·levant en llocs on és necessari el registre per accedir. Per tant, s’ha de contrastar si el lloc web és de confiança abans d’accedir-hi.

Segona part

Reflexió final

Reflexioneu sobre com ha anat l’activitat. Heu treballat els objectius esperats? Com heu vist al vostre alumnat? Quines evidències heu observat referides al treball de la competència digital?

Els objectius esperats amb aquesta seqüència didàctica s’han treballat de la forma que esperava. En treballar amb un grup reduït d’alumnat, en aquest cas 6 alumnes de l’aula d’educació especial, m’ha permès realitzar una atenció molt individualitzada en tot moment i poder flexibilitzar el context d’aprenentatge en el moment que ho necessites. Si s’havia marcat fer l’activitat 4 en 6 sessions i sorgien dubtes, podia flexibilitzar les sessions per poder ajudar als alumnes amb els dubtes que tinguessin amb les eines digitals.

A més, els alumnes han estat molt motivats per fer totes les tasques, ja que per a ells i elles és molt engrescador i motivador utilitzar les eines digitals. Penso que han sigut un molt bon recurs per transcendir els aprenentatges apresos a l’aula ordinària i reforçar-los en l’aula d’educació especial d’una forma molt estimulant.
Totes les activitats en general han anat molt bé, en algunes els alumnes actuaven d’una forma més autònoma i independent i d’altres com l’activitat del Canva necessitaven el suport i la guia de l’adult per poder realitzar el vídeo.

La part de competències digitals queda assolida per la gran majoria de l’alumnat, per com han col·laborat i acomplert les tasques fetes amb les eines digitals. Amb aquest mòdul i amb la feina feta dels alumnes amb la seqüència didàctica considero que s’ha de començar a canviar la forma en la qual ensenyem als alumnes i hem de començar a incloure molt més les eines digitals perquè el seu aprenentatge sigui enriquidor, motivador i significatiu.