El context de l’aula en la qual s’ubica l’eina digital utilitzada per aquesta intervenció tracta d’una aula de 3r de primària amb 2 alumnes amb diferents trastorns de l’aprenentatge (dislèxia i trastorn de l’espectre autista comòrbid amb retard lleu cognitiu)  que condicionen el seu rendiment acadèmic.
Per a l’ús de l’eina digital utilitzada, en aquest cas Quizziz, s’ha adaptat de diferents formes per poder arribar a tot l’alumnat de l’aula inclòs els que tenen diversitat per poder facilitar l’aprenentatge de la unitat didàctica que s’està duent a terme a l’aula sobre els animals vertebrats i invertebrats.

Primerament s’ha elaborat un Quizziz general sobre els animals vertebrats i invertebrats anomenat: Animals vertebrats i invertebrats -1-. El qual consta de 16 preguntes dins les quals s’ha d’escollir la opció o les opcions correctes. La durada del temps d’aquest Quizziz és de 30 segons. Aquest Quizziz doncs és per a tot a l’alumnat de l’aula en general.

joinmyquiz.com Codi: 4181 3359 Disponible fins el 06/05/2023)

Tot seguit, s’ha fet una adaptació metodològica del Quizizz creat per poder atendre als diferents trastorns que trobem a l’aula. Tenint en compte el cas de dislèxia s’ha seguit les indicacions que esmenta l’EAP en el seu dictamen (més temps per contestar les preguntes d’exàmens i exercicis, menys respostes per seleccionar, frases més curtes..) i per a l’alumna amb TEA s’han seguit les mateixes indicacions afegint imatges a les preguntes per fer-ho més visual i accessible al seu nivell cognitiu. Per tant, s’ha creat una còpia del Quizziz general elaborant les pertinents adaptacions esmentades, reduint-ho a 13 preguntes i amb 1 minut de temps per respondre cada pregunta. Aquest Quizziz és l’anomenat: Animals vertebrats i invertebrats -2-.

https://quizizz.com/join?gc=40961391 Codi: 4096 1391 Disponible fins el 06/05/2023)

Cal afegir que l’eina Quizziz permet la lectura de les preguntes en veu alta. I, doncs, aprofitarem aquesta eina per a l’alumne amb dislèxia, ja que aquest trastorn comporta un dèficit en la lectura i en la seva comprensió.
En la mateixa adaptació en el dia a dia i com ens esmenta l’EAP, amb aquesta alumna podem utilitzar correctors, programes per llegir els textos… i és per aquest motiu que utilitzarem l’opció ‘Leer texto en voz alta’.

Evidències:

  1. Alumne amb dislèxia seleccionant l’opció ‘Leer texto en voz alta’.
  2. Moment d’inscripció al Quizziz -1-.
  3. Alumne TEA responent a les preguntes que porten suport visual (imatges).
  4. Quizziz -2- amb l’adaptació realitzada: 13 preguntes i 1 minut per respondre.

 

Reflexió:

Descobrir l’eina Quizziz ha sigut molt profitós per a la meva aula. Té una sèrie d’avantatges que m’ha permès ensenyar als alumnes els continguts relacionats amb els animals vertebrats i invertebrats.
Els punts més forts d’aquesta aplicació és que és molt visual i els hi crida l’atenció a tots els alumnes per voler interactuar amb l’eina. És de fàcil creació i es pot afegir imatges, múltiples respostes, seleccionar varies… Podent adaptar-ho als diferents nivells d’aprenentatge que tinc a l’aula.
Pel que fa a la diversitat, m’ha agradat molt aquesta eina, ja que és adaptable per a molts nivells.
Centrant-me en la dislèxia, m’ha semblat molt interessant i m’ha anat molt bé que l’eina pogués llegir el text en veu alta. L’alumna en qüestió a vegades es perd en la lectura i li costa comprendre el que llegeix, i poder fer-ho de manera auditiva li ha permès que la informació rebuda li fos més fàcil de comprendre i poder respondre adequadament a més de tenir més temps (1 minut) per respondre les preguntes.
Pel que fa a l’alumna amb TEA per a ella ha sigut motivador i enriquidor perquè les imatges  afegides a les preguntes li permetien entendre millor el que demanava la pregunta.

Com a punt feble, és tot i deixar-los hi 1 minut per respondre les preguntes, algunes tenien algunes frases llargues i això ocupava més temps del que havia previst mentre elaborava el Quizziz. Per tant, he de millorar el temps per respondre les preguntes.