1. Analitzeu i reflexioneu sobre els aspectes tècnics o metodològics concrets de la pròpia pràctica docent digital que considereu rellevants. Penseu quins aspectes són per a la vostra pròpia pràctica docent punts forts, i quins aspectes heu de millorar. Punts forts de la pràctica docent digital:
  1. Accesibilitat: Una de les principals avantatges de la pràctica docent digital és que permet l’accés a l’educació a persones que, per raons de distància o discapacitat, no podrien assistir a classes en persona. La formació en línia fa que l’educació sigui accessible per a tothom, independentment de la seva ubicació geogràfica o de les seves limitacions físiques.
  2. Flexibilitat: La pràctica docent digital també permet una gran flexibilitat en els horaris d’estudi, de manera que els alumnes poden adaptar el seu temps d’estudi al seu ritme de vida i a les seves responsabilitats. Això permet que els alumnes treballin i estudiïn alhora, o que puguin conciliar la seva vida familiar amb l’educació.
  3. Personalització: Els sistemes de gestió de l’aprenentatge i les tecnologies educatives permeten la personalització de l’aprenentatge, de manera que els alumnes poden aprendre a un ritme i en un estil que els sigui més còmode. Això ajuda a millorar el rendiment acadèmic i la motivació dels alumnes.
  4. Interactivitat: Les tecnologies educatives permeten als alumnes interactuar amb el contingut d’aprenentatge, així com amb els seus companys i professors. Això pot fomentar la col·laboració i el treball en equip, i pot ajudar a millorar la comprensió i la retenció de la informació.

  Aspectes que s’han de millorar en la pràctica docent digital:

  1. Falta de contacte personal: Els alumnes poden perdre la interacció cara a cara amb els seus companys i professors, el que pot afectar la seva motivació i el seu benestar emocional. Els professors hem de buscar maneres de fomentar la interacció en línia i de crear una comunitat virtual que ajudi als alumnes a sentir-se connectats.
  2. Tecnologies obsoletes o ineficients: Molts alumnes i professors ens queixem que les tecnologies educatives són obsoletes o ineficients. Les institucions educatives haurien de mantenir-se al dia amb les últimes tecnologies i de proporcionar formació als professors per utilitzar-les eficaçment.
  3. Nivells de participació diferents: Els alumnes poden mostrar diferents nivells de participació en línia, cosa que pot afectar el ritme d’aprenentatge i la interacció amb els companys. Els professors hem de trobar maneres de motivar els alumnes menys actius i d’equilibrar la participació per aconseguir-ho.
 2. Elaboreu un article en el dossier on exposeu:
  1. Dos punts forts de la pròpia pràctica docent digital.
  2. Quatre possibles millores que considereu que podeu assolir.
  3. Les conclusions de les vostres reflexions.

La pràctica docent digital és un tema rellevant en l’educació actual, ja que l’ús de les tecnologies digitals en l’aprenentatge està en constant creixement i els professors necessitem tenir els coneixements bàsics per a poder arribar a les necessitat del nostre alumnat i poder donar-li resposta en aquells punts que ells ho necessitin. Tot i així, parlar sobre la pràctica docent digital és un tema que per una banda té punts que cauen pel seu propi pes, però d’altres, que poden esdevenir un entrebanc a l’hora d’implementar la classe des de la basant digital.  A continuació, analitzaré alguns aspectes tècnics i metodològics concrets que considero rellevants en la pràctica docent digital. Per una banda, podem trobar aspectes positius de la pràctica docent digital com l’accés a recursos en línia, la flexibilitat o la retroalimentació immediata. Un dels grans avantatges de la pràctica docent digital és que els estudiants tenen accés a una gran quantitat de recursos en línia per a l’aprenentatge. Això inclou vídeos, tutorials, materials didàctics interactius, etc. que poden ajudar-lo a moure’s per un àmbit autodidacta sempre que ells vulguin. Aquest accés permet als estudiants aprendre a través de diferents modalitats, i els docents podem proporcionar continguts més actualitzats i precisos. Pel que fa referència a la flexibilitat, la pràctica docent digital també permet una major flexibilitat per als estudiants i docents. Els estudiants poden accedir als materials en línia en qualsevol moment i des de qualsevol lloc, i els docents poden crear i compartir continguts des de qualsevol lloc. Això fa que l’aprenentatge sigui més adaptable i accessible per a tothom. I també comentar l’aspecte de la retroalimentació, que és un altre avantatge important de la pràctica docent digital és que els estudiants poden rebre retroalimentació immediata sobre el seu progrés en temps real. Això ajuda als estudiants a identificar les seves fortaleses i debilitats, i els docents poden adaptar la seva instrucció per satisfer les necessitats dels estudiants.

Per altra banda, no podem obviar que la pràctica docent digital té punts febles que s’han de tenir en compte per a què l’aprenentatge sigui un èxit. Per tant, elements tals com la connectivitat, accessibilitat, interacció personal i els estudiants que presenten més autonomia s’han de tenir en compte i no menystenir que per poc important que ens sembli, son prou importants com per tenir-los en compte si volem que tot surti bé i la formació estigui arribant a tot l’alumnat. La connectivitat i accessibilitat és un dels problemes més grans de la pràctica docent digital és la falta de connectivitat i accessibilitat. No tothom té accés a Internet de banda ampla i a les tecnologies necessàries per a l’aprenentatge en línia. Això pot crear desigualtats en l’aprenentatge i limitar l’accessibilitat per als estudiants que no tenen accés a aquestes tecnologies. També la interacció interpersonal és quelcom que no podem passar per alt. La pràctica docent digital pot limitar la interacció interpersonal entre estudiants i docents. Tot i que les tecnologies digitals ofereixen moltes opcions per a la col·laboració i la comunicació en línia, això no pot substituir la interacció en persona. Per tant, els docents hem de treballar per crear espais d’interacció i col·laboració que fomentin la comunicació i la cooperació en línia. I per últim, no ens podem descuidar dels estudiants autònoms, ja que la pràctica docent digital requereix que els estudiants siguin més autònoms i responsables del seu propi aprenentatge. Això pot ser un repte per als estudiants que no estan acostumats a aquesta forma d’aprenentatge. Els docents han de proporcionar orientació i suport en aquest col.lectiu, que tot i no ser gaire nombrós, sempre en tenim a classe.

En conclusió, la pràctica docent digital és una realitat en l’educació actual, i ha estat un gran impuls per a l’aprenentatge a distància. Els aspectes positius de la pràctica docent digital són diversos: l’accés a recursos en línia, la flexibilitat, la retroalimentació immediata, entre altres. No obstant això, també hi ha aspectes a millorar, com ara la connectivitat i accessibilitat, la interacció interpersonal i l’autonomia dels estudiants.

Consulteu el web de formació docent en cultura digital del Departament d’Educació i busqueu una formació que podríeu realitzar per tal de millorar un dels aspectes tècnics o metodològics que heu determinat en el punt anterior. En el cas de no trobar-ne cap d’adient, podeu fer una cerca ampliada en altres institucions o organismes. Un cop triada la formació, raoneu, en el mateix article del dossier, la vostra elecció.

-Quina possible millora podeu treballar amb aquesta formació?

-Per què heu escollit aquesta formació?

-Quins aprenentatges us pot aportar?

Un dels aspectes tècnics a millorar seria la seguretat a l’entorn de l’àmbit digital. Per això, he escollit el curs ESPECIALITZACIÓ EN CIBERSEGURETAT.POSADA EN PRODUCCIÓ SEGURA. La millora personal que em permetria fer aquesta formació seria, tal com posa al seu programa, desenvolupar plans de  prevenció i conscienciació en ciberseguretat, establint normes i mesures de protecció. Analitzar incidents de ciberseguretat utilitzant eines, mecanismes de detecció i alertes de seguretat, recopilar i emmagatzemar de forma segura evidències d’incidents de ciberseguretat que afecten l’organització, desenvolupar procediments d’actuació detallats per donar resposta, mitigar, eliminar o contenir els tipus d’incidents de ciberseguretat més habituals i, finalment, desenvolupar un procediment d’actuació detallat per a la notificació d’incidents de ciberseguretat en els temps adequats.

El motiu pel qual he considerat adient al meu perfil aquesta informació és el desconeixement total respecte a la protecció del nostre treball digital i quins són els tipus d’incidents més comuns per avançar-me i que no em passi.

Els aprenentatges que m’aportarien seria treballar en un entorn molt més segur, tant pel que fa al punt de vista del professor com el de l’alumne. Donar-los les eines per a què sàpiguen prevenir mals majors és molt important en la nostra tasca formativa.