1. Reptes comunicatius i accessibilitat digital
  En una taula de dues columnes i cinc fileres determineu i raoneu, com a mínim, dos dels reptes comunicatius que poden tenir les famílies dels col·lectius més vulnerables en cada una de les situacions següents:
  a) Comunicació digital escrita amb el tutor o la tutora.
  b) Resposta a una convocatòria per votar digitalment els seus representants
  c) Entendre la web del centre i les activitats que s’hi presenten.
  d) Reunió virtual amb altres famílies de l’Associació de pares i mares.
  e) Escoltar i veure el vídeo de la festa de fi de curs, enregistrat per l’escola
a) Comunicació digital escrita amb el tutor o tutora Barreres idiomàtiques: Les famílies poden tenir dificultats per a comprendre el contingut escrit en l’idioma utilitzat en la comunicació digital. Això pot dificultar la comprensió de les instruccions, missatges o retroalimentació proporcionada pel tutor o tutora.

Desigualtat d’accés i habilitats digitals. Algunes famílies poden tenir limitacions idiomàtiques i veure’s perjudicats quan hagin d’accedir a dispositius o connexió a internet. O també, inclús, tenir dificultats per una manca d’alfabetització digital i presentar habilitats digitals limitades. Això pot dificultar la comunicació escrita a través de plataformes digitals.

 b) Resposta a una convocatòria per votar digitalment els seus representants Desconeixement del procés: les famílies poden tenir dificultats per comprendre el procediment de votació digital i com poder dur-ho a terme. Això pot dificultar la seva participació efectiva en el procès de votació (inclús per manca de vocabulari).

Barreres tecnològiques i d’accessibilitat. Algunes famílies poden presentar dificultats per accedir a la plataforma de votació per no poder gaudir d’accés a dispositius o connexió a internet. A més, poden existir barreres visuals  o auditives per a aquelles persones amb discapacitat.

      c) Entendre la web del centre i les activitats que s’hi presenten. Un handicap seria l´ús de llenguatge tècnic o complex. Les famílies poden tenir dificultats per comprendre aquest llenguatge perquè no han tingut accès a formació. Això pot limitar la seva capacitat per a obtenir informació rellevant o participar en les activitats proposades.

Manca de familiaritat amb la navegació web. Algunes famílies poden tenir poca experiència en l’ús de tecnologies digitals i poden trobar-se amb dificultats per a navegar pel web del centre i trobar la informació específica que necessitin.

  d) Reunió virtual amb altres famílies de l’Associació de pares i mares. Desconeixement de la plataforma. Les famílies poden tenir dificultats amb la plataforma a l’hora de mantenir reunions virtuals i presentarien necessitats d’orientació per a poder unir-se i participar en la reunió.

Barreres tecnològiques i de connectivitat: Trobariem famílies amb limitacions d’accès a dispositius o connexió a internet extable, fet que podria dificultar la seva participació en la reunió amb d’altres famílies.

 e) Escoltar i veure el vídeo de la festa de fi de curs, enregistrat per l’escola Dificultats per accedir al vídeo a causa d’una accesibilitat dolenta, manca de subtítols per a persones amb discapacitat auditiva o falta de descripcions per a persones amb discapacitat visual.

Manca d’accés a dispositius per qüestió econòmica.