Mesures i suport universal

En base a les mesures i suport universal del Departament d’Educació s’ha seleccionat 3 propostes que es poden utilitzar i pensar en quin dels tres apartats es poden classificar aquestes fortaleses i perquè:

  1. Recursos individuals, per fer servir a l’aula (o amb l’alumnat que vosaltres tracteu).
  2. Propostes de centre i programes d’acció global i/o coordinada (entre vosaltres i un centre, p. ex.).
  3. Normes d’ús i normativa d’aplicació directa a un centre o el territori (entès com les vostres zones d’acció de treball).

Al final, posar en comú les eleccions i debatre sobre la seva adequació, a ser possible per etapes educatives.

 

Recursos individuals, per fer servir a l’aula Propostes de centre i programes d’acció global i/o coordinada Normes d’ús i normativa d’aplicació directa a un centre o el territori
Ambients/Espais DUA Aprenentatge servei comunitari
Racons/tallers Treball per projectes Suport digital
Aprenentatge entre iguals Aprenentatge cooperatiu Prevenció situacions de conflicte
Educació emocional Docència compartida Mediació escolar
Filosofia 3/18 Classe invertida
Autoavaluació i coavaluació Capses d’aprenentatge
Rúbrica Agrupament flexible de l’alumnat
Portafoli/carpeta d’aprenentatge Flexibilització horària del centre
Cohesió de grup Participació de les famílies
Cercle de diàleg Comissions mixtes de treball
Assemblea de classe L’aula com espai multifuncional
Compartir objectius en l’avaluació formadora Orientació acadèmica i professional
Tutoria entre iguals Objectius dels diferents espais de l’aula
Contractes Organització de mesures i suports
Entrevista tutor-alumne Dinamitzadors de pati
Bases d’orientació Mediadors de pati/guaites
Esquemes
Mapes conceptuals
Diaris de classe
Resums
Tauleta àgil o Kanban
Bastides de suport
Hora de consulta
Pactar contractes