Recursos individuals a l’aula Propostes de centres i programes d’acció global Normes d’ús i normativa
 

1.1.Múltiples maneres per a la representació i per a l’acció i expressió (DUA)

 

1.2. Metodologies que possibiliten les formes flexibles de treball

1.2.1. Ambients /Espais

1.2.2. Racons/Tallers

1.2.3. Aprenentatge cooperatiu

1.2.4. Treball per projectes

1.2.5. Docència compartida (veure punt 2.2)

1.2.6. Aprenentatge entre iguals. Ex: Apadrinament lector

1.2.7. Aprenentatge servei comunitari

1.2.8. Capses d’aprenentatge

1.2.9. Classe inversa

 

1:3. Suport digital

 

3.1. Avaluació formadora (alumnat)

3.1.1. Autoavaluació i coavaluació

3.1.2. Rúbrica

3.1.3. Portafoli /Carpeta d’aprenentatge

3.1.4. Compartir objectius

 

4.2. Acció tutorial en grup

4.2.1. Cohesió de grup

4.2.2. Cercle de diàleg – pràctiques restauratives

4.2.3. Assemblea de classe

 

 

4.4 Orientació acadèmica i professional.

4.4.1. Orientació acadèmica

4.4.2. Orientació professional

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.Agrupament flexible de l’alumnat

 

2.2. Docència compartida

 

2.3. Flexibilització horària del centre

2.4. Participació de les famílies.

 

4.3. Programes i projectes específics

4.3.1. Prevenció situacions de conflictes

4.3.2. Mediació escolar

4.3.3. Filosofia 3/18

4.3.4 Educació emocional Comissions mixtes de treball

 

2.5. Formes flexibles de treball

 

2.6. Organització flexible de l’espai

2.6.1. L’aula com espai multifuncional

2.6.2. Objectius dels diferents espais de l’aula

 

2.7. Organització de mesures i suports

 

2.8. Organització inclusiva d’estones de lleure

2.8.1. Dinamitzadors/es de pati

2.8.2. Mediadors de pati o guaites

2.8.3. Punt d’informació jove

 

2.9. Tècniques de gestió de l’aula

2.9.1. Gamificació

2.9.2. Càrrecs

2.9.3. Rutines

 

3.2. Avaluació formativa (docent)

3.2.1. Bases d’orientació

3.2.2. Esquemes

3.2.3. Mapes conceptuals

3.2.4. Diaris de classe

3.2.5. Resums

 

3.3. Aconseguir superar dificultats i errors

3.3.1. Tauleta Àgil o Kanban

3.3.2. Bastides de suport

3.3.3. Hora de consulta

3.3.4. Pactar contractes (veure punt 4.1.4)

 

 

4.1. Acció tutorial individualitzada

4.1.1. Carta de compromís

4.1.2. Entrevista amb la família

4.1.3. Entrevista tutor-alumne

4.1.4. Contractes

4.1.5. La tutoria entre iguals

 

4.3. Programes i projectes específics

4.3.1. Prevenció situacions de conflictes

4.3.2. Mediació escolar

4.3.3. Filosofia 3/18

4.3.4 Educació emocional