• Continguts digitals: cerca, selecció, creació i modificació de continguts digitals Quina ha estat la teva experiència amb l’ús i treball amb el simulador? Com t’has desenvolupat amb aquesta eina? Avaluació i retroacció: analítiques i evidències d’aprenentatge
  • T’ha semblat una eina útil per comprendre amb més profunditat les dinàmiques que s’estableixen en una situació de bullying? Per què? Compromís professional: pràctica reflexiva
  • Creus que el treball amb el simulador t’ha permès desenvolupar més competències empàtiques? Quines? Per què?
  • Creus que el treball amb el simulador t’ha permès adquirir més habilitats a l’hora d’aplicar mesures d’intervenció apropiades? Quines? Per què
  • Consideres que el procés i les evidències recollides al simulador han contribuït a que tinguis una major consciència a l’hora de prendre decisions? Creus que la retroacció dels casos t’ha ajudat a entendre el teu estil d’intervenció i les àrees que pots enfortir per intervenir en l’assetjament?
  • En què t’agradaria aprofundir més?