Continguts sobre bullying

 • Quins criteris heu seguit per seleccionar el cas que heu dramatitzat en vídeo i analitzat? Per què?
 • Avaluació i retroacció: analítiques i evidències d’aprenentatge
 •  Explica com utilitzareu aquesta proposta en el centre on treballes, de quina manera tot allò après ho podeu integrar en l’Estratègia digital de centre
 • Empoderament de l’alumnat: compromís actiu de l’alumnat amb el seu propi aprenentatge
 • Com creus que podries aplicar les mesures d’intervenció apreses amb l’alumnat a les aules?
 • Com podries fer que l’alumnat pogués comprometre’s amb les mesures aplicades?
 • Continguts digitals: cerca, selecció, creació i modificació de continguts digitals
 • Quins materials i eines digitals heu utilitzat per gravar el vídeo i fer la posterior edició d’aquest?
 • Com ha sigut el procés de gravació i edició del vídeo? Quines dificultats heu detectat i com les heu resolt?
 • Quins han estat els materials digitals emprats per a dur a terme el portafolis (presentacions, vídeos, infografies, o qualsevol recurs multimèdia que hagis usat)? Quina eina has utilitzat per crear-lo (Canva, Adobe, Google Sites, Blogger o WordPress, bloc educatiu de l’XTEC). Quines avantatges i desavantatges hi has trobat? Compromís professional: participació, col·laboració i coordinació professional
 • Quina ha estat la teva experiència treballant en equip amb altres docents per realitzar el cas pràctic?
 • Compartiràs el cas creat amb altres docents? En quins mitjans (per exemple, xarxes professionals en línia de les quals formes part, fòrums de discussió, etc)?
 • Compromís professional: pràctica reflexiva
 • Què creus que has après d’aquesta tercera fase del projecte formatiu? En què t’agradaria aprofundir més?