La situació d’E-A que he creat està englobada dins la matèria d’economia de 4rt d’ ESO, concretament en la unitat 1 «Introducció a l’economia». Es tracta d’una activitat que es portarà a cap després d’haver treballat els sabers de la matèria, concretament en finalitzar el punt «Classificació les necessitats». L’activitat 1,2 i 4 es realitzarà a classe en grups de quatre i la tasca de creació d’un vídeo es farà a casa de manera individual. En total seran tres sessions més el treball a casa. En la primera sessió es treballaran els sabers per poder realitzar les activitats i es començarà amb l’activitat 1. L’activitat 2 es farà el segon dia i es farà una posta en comú de les respostes, analitzant si les fonts d’informació que han tret les respostes són verídiques i realment debatrem si estem d’acord amb la informació proporcionada. La tasca 3 es farà individual. Els alumnes han de gravar-se un vídeo per explicar quines mesures pot fer el propi alumne o la seva família per ajudar als desfavorits del seu entorn. En la sessió 3 es farà la tasca quatre i es farà de manera grupal.

Situació E-A. Pobresa en en nostre entorn


ACTIVITAT 1. Basant-te amb la informació proporcionada per la imatge respon les següents qüestions.

  • Diferència entre pobresa absoluta i relativa.
  • Oxfam preveu què els nombres de pobres a Espanya augmenti en més de 760000 individus arran de la crisis econòmica del coronavirus, fins superar els 10,5 milions de persones, gairebé un quart de la població del país. Creus que totes aquestes persones no satisfan les seves necessitats primàries? Justifica la teva resposta.
  • Si una persona es troba en pobresa relativa a Espanya també tindria pobresa relativa a un altre país. Justifica la resposta.
  • Compara la taxa de pobresa relativa a Catalunya abans i després de la pandèmia. Quin increment de nous pobres ha tingut Catalunya desprès de la pandèmia?

ACTIVITAT 2. Tasca grupal i posta en comú. Busca informació a Internet i respon les següents preguntes:

  • Quines mesures es poden portar a cap per acabar en la pobresa relativa a Espanya?

  • Quina relació guarda el canvi climàtic i la pobresa?

  • Quin és el país més pobre del món? I el què té menys pobresa?

  • Quantes persones es troben en risc de pobresa en la teva comunitat?

ACTIVITAT 3. Tasca individual. Realitza un vídeo fent una exposició de 5 minuts explicant què podries fer tu o la teva família per ajudar als més desfavorits del teu entorn més proper.

ACTIVITAT 4. Tasca grupal. Fes una infografia per conscienciar sobre la pobresa en el nostre entorn. Les alumnes poden utilitzar Canva o Genially.

En aquesta E-A es treballen diverses competències digitals.

  • Alfabetització mediàtica en el tractament de la informació i les dades.
  • Creació de continguts digitals.

Per dur a terme l’activitat proposada és necessari tenir cert coneixement de Canva o Geniall, ja que haurà de crear una una infografia, compartir-la, posar-li un títol i començar afegir la informació que els alumnes creguin oportuna. A part s’haurà de posar en pràctica les habilitats de selecció d’informació per tal de respondre les preguntes de l’activitat 2 correctament. Pel que fa a l’activitat 3 els alumnes hauran de gravar-se i penjar el vídeo al Classroom . El vídeo el subtitularan per facilitar l’accés a la informació.