Les tecnologies digitals faciliten la tasca d’avaluar ja que permeten contactar de manera ràpida i individualitzada amb el nostre alumnat. Podem seguir la progressió dels seus aprenentatges i comprovar si al final han aconseguit assolir les competències i objectius de la matèria. Una de les eines més utilitzades és el Google Classroom. Les raons per les quals és una de les apps més utilitzades són diverses:

  • És gratuïta.
  • És fàcil d’utilitzar i és una eina molt intuïtiva.
  • Es pot utilitzar tant amb un mòbil, una tauleta o un ordinador.
  • Permet la retroacció amb els teus alumnes, crear tasques, penjar materials, fer formularis d’autoavaluació….

Personalment la vaig començar a utilitzar després de la pandèmia i s’ha convertit en un suport de les meves classes per diversos motius:

Criteris tècnics. Com he comentat és accessible per tothom. Permet penjar les tasques amb la seva corresponent rúbrica. D’aquesta manera els alumnes saben el què se’ls demana i així involucrar-se amb el seu propi aprenentatge.

Criteris pedagògics. A part de poder avaluar a partir d’una rúbrica la feina del nostre alumnat, el docent pot fer comentaris (recordem que han de ser comentaris positius i constructius) tant per escrit com de veu. Els alumnes poden fer un seguiment del seu aprenentatge i preguntar sobre possibles dubtes sobre la correcció de l’activitat. Es queda tot registrat i és més fàcil fer el seguiment tant a famílies, professors i alumnes.

Criteris didàctics. Els alumnes sempre tenen a la seva disposició les notes i els comentaris referents sobres les activitats realitzades. També hem de destacar que els professors poden penjar els continguts amb diferents formats com vídeos, presentacions, infografies…, és a dir, s’ofereixen diversos suports per a la construcció del coneixement (DUA, proporcionar múltiples maneres de representació).

Criteris ètics

El Classroom està lligat al correu de l’institut dels alumnes. Els alumnes entren amb el seu correu i la seva contrasenya així, els altres alumnes no poden accedir a l´informació de la resta de companys/es.

Protocol a seguir:

  • Es penja la tasca al Classroom amb la seva respectiva rúbrica i amb instruccions clares sobre què se’ls demana. Es fixa una data d’entrega
  • L’alumne fa la tasca a classe. El professor guia i ajuda durant el procés.
  • S’entrega la tasca en la data establerta. El professor es revisa les tasques i fa una retroacció indicant el nivell d’assoliment i els punts a millorar.
  • L’alumne rep el feedback, revisa el punts a millorar i torna a entregar la tasca.
  • El professor posa la nota final una vegada revisats els canvis. En la següent sessió es fa una posta en comú sobre les errades més freqüents i es proposen propostes de millora per part de la resta d’alumnes i del professor.

Informació sobre l’evolució del procés d’aprenentatge a les famílies.

Es pot utilitzar el correu corporatiu de l’institut per posar-se en contacte amb les famílies i fer un resum sobre les tasques entregades i la nota de cadascuna d’elles. El mateix Classroom et permet exportar aquestes dades en un fitxer.