Aquesta és una mostra d’un petit projecte que he anat posant en marxa els darrers anys, aprofitant que era tutora i especialista d’EF d’un mateix grup, de 3r de primària, per a crear els seus propis CÒMICS. Realitzat en petits grups (3-4 alumnes), i enfocat des de l’àmbit lingüístic, artístic/corporal (EF), i els altres tres de caire transversal.

ACCIONS/ACTIVITATS:

Presentació física i virtual de diferents còmics, més conversa/pluja d’idees a partir dels coneixements previs.

La curiosa historia de cómo Quino creó a Mafalda

* A partir de la plataforma Moodle, que ja estan familiaritzats des del confinament, crearem un PADLET entre tots/es, on hauran d’escollir el seu personatge de còmic preferit i explicar per quin motiu.

Manipulació-Creació artística a partir de personatges retallables i/o suport digital o imatges oferides, on s’inventen la història.

https://www.universia.net/es/actualidad/orientacion-academica/10-herramientas-gratuitas-crear-comics-online-1153545.html (possibles app per a crear còmics)

https://drive.google.com/file/d/17FqSZ7N0cv4CjK95X6UadQVTkB1iIehD/view (vídeo model explicatiu d’una mestra)

– Vivencialitat: creen i representen petites escenes i la resta dels companys li donen “vida” (afegeixen l’oralitat).

CREEM EL CÒMIC: Partint de la creació d’una petita història (expressió escrita), guiada amb rúbriques, consensuada i elaborada per tots els membres del petit grup, la passaran a WORD i serà dissenyada com una storyboard, en format PPT (primera part). Anem guardant els arxius a una carpeta creada per a cada grup.

– Un cop tenim la història, fem l’organització i planificació per a la representació. Distribució de rols, de tasques… comunicació i presa de decisions.

* Amb les rúbriques ofertes o creades amb l’alumnat anem realitzant activitats de caire autoavaluatiu/ coavaluatiu i reflexions personals (es podria realitzar en format digital, amb la creació d’algun formulari doc).

– REPRESENTACIÓ i ENREGISTRAMENT de les escenes que composen el còmic que han creat. Des d’EF, preparen i expressen, corporalment, les diferents escenes i les fotografien (càmeres o mòbil de l’escola).

Descarreguen les imatges i les guarden a la seva carpeta i també passen a word les tasques d’organització i planificació.

– CREACIÓ FINAL DEL CÒMIC: recuperem el ppt del còmic on tenim la storyboard i, a cada vinyeta, afegirem les imatges que li correspon i posarem les bafarades adequades (també es pot incloure la pròpia veu de l’alumnat amb programes com l’Audacity).

EXPOSICIÓ: es poden gravar explicant el procés realitzat per dur a terme aquest projecte (es podria fer un petit video amb el mateix Window Movie Marker). I, finalment, mostrar els resultats als propis companys o altres grups/nivells del centre escolar i/o penjar-lo al Bloc de l’escola.

– JUNTS APRENEM: per acabar, es pot demanar una reflexió individual i, entre tots i totes, crear un mural col·laboratiu envers el que s’ha fet i après al llarg del projecte.

Web: https://mural.ly/

 

APORTACIONS DE LES TECNOLOGIES EN L’APRENENTATGE:

És evident que qualsevol ús d’eines i recursos digitals aporten un plus de motivació i de major implicació per part de l’alumnat però també es fa visible (com a gran inconvenient, normalment) la necessitat d’espais, eines i recursos digitals, temps i personal docent, suficient i format, per a poder garantir un correcte procés d’E/A i dur a terme aquests tipus d’activitats que he proposat. Estem parlant d’alumnes de 8 anys que precisen d’indicacions molt concretes i un guiatge molt pautat per familiaritzar-lo amb tot el programari i aplicacions digitals que se’ls està oferint.

És per aquest motiu (junt a la falta d’un major domini, per part de la mestra, de la competència digital i la falta de recursos personals i materials que es donen al centre) que en aquesta proposta didàctica s’integra l’ús de les tecnologies però amb un caire força bàsic. Són pràctiques educatives que volen ser millorades amb l’ús de les noves tecnologies, basades amb format projecte i amb la intenció, cada cop més, d’oferir unes tasques de caire més DUA. Intentem que aquestes eines estiguin a la seva disposició però, encara, la manca de coneixement dels i de les docents (com mostra el model TPACK) fan patent que encara no som docents digitalitzats i, llavors, el que no saps i/o domines és difícil/complex d’ensenyar bé.

Per això mateix, sóc conscient que les pràctiques proposades en aquest petit projecte del còmic, són d’un nivell molt bàsic/introductori, on les activitats estan (dins del SAMR) en un grau de maduresa digital essencial,  sent activitats de substitució-augment, tot i que amb la creació del Padlet col·laboratiu o la possible edició d’un vídeo/presentació final, es busca donar passes significatives cap endavant en aquesta classificació. A més, les diferents tipologies d’activitats presentades en aquest projecte permeten a l’alumnat posar en joc els diferents àmbits exposats a la Taxonomia de Bloom Digital (des de recordar com utilitzar una app/recurs digital, fins a aplicar-la, avaluar-se o crear).

1, 2, 3… ACCIÓ (creem CÒMICS) és un petit projecte (amb grans aspiracions) que amb temps, formació/coneixements i recursos, podria fer-se molt gran.