Categoria: Una cursa per les tipologies textuals

Rúbriques

Tot seguit presento la rúbrica per a l’avaluació dels textos escrits i la graella d’autoavaluació que fan servir els alumnes per a valorar les seves produccions escrites: 1….

Què faig, Una cursa per les tipologies textuals

Tipologies textuals

Aquesta presentació és força completa i inclou algunes tipologies que no es treballen a 1r d’ESO- Va bé, però,  com a introducció i perquè vegin que hi ha…

Què faig, Una cursa per les tipologies textuals

Presentació DRIVE

Què faig, Una cursa per les tipologies textuals