Tot seguit presento la rúbrica per a l’avaluació dels textos escrits i la graella d’autoavaluació que fan servir els alumnes per a valorar les seves produccions escrites:

1. Rúbrica per avaluar la competència en expressió escrita

 

Adequació

1 punt El text aconsegueix l’objectiu comunicatiu i té tota la informació que es demana. El registre i el tipus de text són adequats.
0,5 punts El text no aconsegueix del tot l’objectiu comunicatiu (hi manca part de la informació demanada). El registre i el tipus de text no són gaire adequats. El lector pot copsar, tot i la confusió, l’objectiu comunicatiu, el registre i el tipus de text.
0 punts El text no aconsegueix l’objectiu comunicatiu o bé el registre i el tipus de text no són adequats. El text no té la informació que es demana.

Coherència

2 punts El text està ben organitzat. L’explicació de les idees és clara. No repeteix ni inclou informació irrellevant.
1 punt El text no està ben organitzat. Es percep alguna confusió. L’explicació és una mica confusa, tot i que se’n pot seguir el desenvolupament. Hi ha alguna repetició innecessària i inclou informació irrellevant.
0 punts El text presenta greus errades d’organització. Les idees costen de seguir. Hi ha repeticions i inclou informació irrellevant que fa perdre el fil de l’escrit.

 Cohesió

2 punts Enllaça bé les idees (connectors, recursos anafòrics…). La puntuació és correcta.
1 punt La puntuació arriba a crear dificultats de comprensió i la manca de connectors o la repetició de connectors fan la lectura força incomprensible.
0 punts La puntuació crea greus dificultats de comprensió i la manca de connectors o la repetició de connectors fan la lectura incomprensible.

 Lèxic

2 punts El lèxic és ampli, precís (no hi ha errors conceptuals) i idoni, en relació al con-tingut del text.
1 punt El lèxic és a vegades precís i idoni, però poc variat. L’escrit es fa monòton o repetitiu. Hi ha alguna errada.
0 punts El vocabulari és molt pobre, repetitiu i hi ha moltes errades.

Ortografia

2 punts Aplica correctament les regles ortogràfiques de tal manera que el text no presenta errades.
1 punt No aplica correctament les regles ortogràfiques de tal manera que el text presenta algunes errades.
0 punts El text presenta abundants errades ortogràfiques.

Aspectes formals

1 punt La presentació i la grafia són satisfactòries, és a dir, l’escrit és polit, té marges i separació entre línies correctes, la lletra és llegible sense esforç…
0,5 punts La presentació és bona, però presenta alguna mancança (marges, mala lletra, brut, serrell del paper…).
0 punts La presentació és dolenta i demostra una manca absoluta d’interès per part de l’alumne.

 

 

 

2. Graella d’autoavaluació de l’expressió escrita

ALUMNE/A:

TEXT:

PROPIETATS Valoració

màxima

 

 

La meva nota Nota professor
  1. Abans de començar, he fet un esquema previ o una pluja d’idees.
2
  1. La presentació és clara i polida. El text mostra idees adequades i estructurades (ordenades) en paràgrafs.
3
  1. La construcció de les frases és correcta i amb sentit complet. També  estan ben enllaçades.
2
  1. He utilitzat un lèxic (vocabulari) variat, adequat a la tipologia textual i he evitat les repeticions utilitzant sinònims i antònims.
1
  1. Me n’he assegurat que no tinc faltes d’ortografia. (-0’1 punts per falta, fins un màxim de 2 punts).
2

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………