Estic totalment d’acord amb les aportacions de l’Anna.
Trobo molt interessant com destaca la importància de l’aprenentatge significatiu a través de la comprensió, reflexió i actuació, amb un enfocament particular en l’ús dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). En la seva aportació podem observar diversos punts claus, com la necessitat que els estudiants comprenguin i coneguin els ODS, reflexionin sobre la seva importància en la vida diària i els seus estudis, i finalment actuïn per aplicar-los en situacions reals. També parla de la integració dels ODS en l’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP), l’ús d’eines digitals col·laboratives, i el repte de vincular els ODS als interessos dels alumnes.

Jo també penso que els ODS serveixen com a marc conceptual que proporciona als estudiants una comprensió global de les problemàtiques mundials, incentivant la reflexió sobre com les seves accions poden contribuir al desenvolupament sostenible.

D’altra banda, l’ABP amb l’ús dels ODS facilita la integració de diferents matèries, fomentant connexions significatives entre els coneixements adquirits i els objectius plantejats pels ODS. Aquest enfocament millora la comprensió dels estudiants i fa que els aprenentatges perdurin al llarg del temps en la memòria dels alumnes.

Per últim, cal comentar que, com diu l’Anna, les eines digitals col·laboratives ofereixen l’oportunitat de treballar de manera conjunta i coordinada en la consecució dels ODS. Malgrat això, és essencial educar els estudiants en l’ús responsable d’aquestes eines per obtenir-ne el màxim benefici.

Considero que, treballar els ODS és totalment recomanable, però hem de tenir en compte que és un repte dissenyar situacions d’aprenentatge que captivin els interessos personals dels alumnes. Si ho aconseguim, crearem un vincle que resulta crucial per fomentar la participació activa i la comprensió profunda dels ODS com a agents de canvi.

En conclusió, hem de tenir en compte que el treball amb els ODS no només ofereix un marc conceptual ric per a l’aprenentatge significatiu, sinó que també pot ser integrat de manera efectiva a través de l’ABP i l’ús d’eines digitals col·laboratives. Malgrat els reptes, la importància de vincular els ODS als interessos dels estudiants i fomentar un enfocament col·lectiu destaca la seva funció com a catalitzadors del canvi en la mentalitat i les accions dels estudiants, contribuint a la construcció d’un futur més sostenible.