Com proposa l’anunciat, aquesta activitat ha de servir per reflexionar sobre els aprenentatges que hem pogut fer durant aquest curs. En el cas de l’àmbit 1, vull compartir la meva aportació al fòrum del punt 1.1 (Comunicació organitzativa.)

Primer de tot, m’agradaria demanar disculpes pel meu retard en la intervenció al fòrum. 

Dit això, m’agradaria comentar que fins al dia d’avui, em pensava que l’institut on treballo no disposava d’un pla de comunicació establert. A partir de les aportacions de les meves companyes de centre, he pogut veure que sí que en tenim i reconec que és necessari conèixer-lo. Soc conscient de la importància d’una comunicació eficient per mantenir informada a tota la comunitat educativa (professors, alumnes, famílies, entitats col·laboradores, etc.) sobre les activitats, esdeveniments i altres aspectes rellevants de la vida escolar.

Els principals canals que utilitzem perquè això sigui possible són el correu electrònic corporatiu, la pàgina web del mateix institut, les xarxes socials (publicacions periòdiques a Instagram) i una publicació setmanal a través del correu electrònic anomenada “news” en les que es fa una petita pinzellada de diferents activitats i actes del centre. A més de tot això, treballem amb la plataforma Clickedu. És una plataforma amb una gran potencialitat, que ens permet la comunicació continua amb professorat, famílies i alumnes. A través d’aquests mitjans, intentem mantenir informada a tota la comunitat educativa, sobretot el que succeeix a l’institut, des de notícies rellevants fins a recordatoris d’activitats pròximes.

A més a més, i com ja indica la meva companya Carme, des de la pandèmia es va generalitzar molt l’ús del Classroom i del Moodel. Dues eines que ens van permetre seguir treballant en època de confinament i evitar que els alumnes es despengessin i quedessin enrederits en els seus aprenentatges. Avui en dia, especialment el Classroom segueix sent utilitzat per la majoria de docents, ja que permet una comunicació fluida amb l’alumnat.

Considero necessari, però, seguir treballant en la implementació d’un pla de comunicació més estructurat que permeti una informació més clara i accessible per a tots, ja que, a partir de les aportacions de les meves companyes de centre, m’he adonat que no totes tenim la mateixa informació i coneixem els mateixos recursos que ens ofereix el mateix centre.

Pel que fa a iniciatives de centre i propostes d’ús de canals de comunicació, he de dir que, en el centre actual, no he fet cap aportació. Fa només dos cursos que formo part del meu centre actual i m’he dedicat plenament a la meva funció com a orientadora i a adaptar-me a la manera de treballar del centre. A més aquest any, he accedit a un càrrec de coordinació, fet que fa que encara hagi tingut més volum de feina.

Pel que fa a la pregunta sobre canvis possibles, crec que seria necessari que el centre donés a conèixer de forma més formal  a tota la comunitat educativa, el pla de comunicació del centre i crear la figura de coordinador/a de comunicació per tal de millorar i optimitzar recursos. També, es podria crear una comissió de comunicació, on els seus membres, poguessin discutir sobre el bon funcionament dels canals actualitzats actualment, treballar per l’optimització dels recursos destinats a la comunicació i aportar noves idees en aquest àmbit.

Aquesta activitat, que simplement era d’anàlisi i reflexió de com treballem al meu centre, em va servir per fer-me veure que del desconeixement que tenia sobre el pla de comunicació del centre i com jo ho estava treballant.. Jo sabia que utilitzàvem algunes eines digitals, però no com s’entrellaçaven, el seu grau d’importància ni que en el centre hi hagués una persona que se’n fes càrrec i fes que tot plegat funcionés. 

Llegir les aportacions al fòrum de companys del curs, no fa més que enriquir els meus coneixements, descobrir eines i estratègies existents que ens poden facilitar molt la feina en el nostre  dia a dia al centre.

Ara sóc conscient que hi ha una persona al centre que s’ocupa de la coordinació comunicativa, i parlar amb ella m’ha ajudat a entendre com funcionem i com millorar a nivell professional. La qualitat de la comunicació ha millorat i m’atreviria a dir que també s’ha agilitzat. 

Considero que hi ha diverses maneres en què podria continuar desenvolupant la competència digital docent en l’àrea del compromís professional. Algunes d’aquestes direccions podrien incloure:

Formació contínua: Mantenir-me actualitzat amb les últimes tendències i desenvolupaments en tecnologia educativa mitjançant la participació en cursos, tallers i seminaris. Aquesta formació contínua em permetria adquirir noves habilitats i coneixements per millorar la meva pràctica docent.

Integració curricular: Buscar maneres d’integrar de manera més efectiva les eines i recursos digitals en el currículum escolar, assegurant que estiguin alineats amb els objectius d’aprenentatge i les necessitats dels alumnes. Això podria implicar la creació de plans de lliçons més innovadors i l’ús de plataformes educatives en línia per a l’aprenentatge actiu i col·laboratiu.

Col·laboració i compartició: Col·laborar amb altres educadors per intercanviar idees, recursos i millors pràctiques en l’ús de la tecnologia a l’aula. La creació d’una xarxa professional d’educadors digitals em permetria aprendre de les experiències dels altres i trobar noves maneres de millorar la meva pràctica.

Avaluació i reflexió: Continuar avaluant de manera crítica com estic utilitzant la tecnologia a l’aula i reflexionar sobre el seu impacte en l’aprenentatge dels alumnes. Això em permetria identificar àrees de millora i ajustar la meva pràctica per garantir que estigui alineada amb les millors pràctiques en educació digital.

En resum, continuar desenvolupant la competència digital docent en l’àrea del compromís professional implicaria un compromís continu amb la formació, la integració curricular, la col·laboració amb altres professionals i la reflexió crítica sobre la pròpia pràctica.

Xantal Lloveras