Entre el Juliol i Novembre de 2018, s’ha realitzat el Curs de formació sobre l’exercici de la funció directiva, dut a terme (en la seva primera edició) per la Sub-direcció General de la Funció Directiva de Centres Docents (Secretaria de Polítiques Educatives) del Departament d’Ensenyament. El nombre de participants ha estat de 50 (a Terres de l’Ebre). La seva durada ha estat de 240 hores (distribuïdes en sessions presencials i telemàtiques).

Amb l’inici d’aquesta formació, el Departament aposta per un exercici de la funció directiva amb un perfil de professionals que s’orientin cap a una direcció professionalitzada, altament qualificada, al servei de la ciutadania, compromesa amb l’aprenentatge de l’alumnat i amb la millora dels resultats. Els objectius que orienten els continguts i volen contribuir en preparar les direccions per a un lideratge distribuït, que amb una visió transformadora i de futur permeti la presa de decisions i el retiment de comptes.

Continguts

Els continguts han estat organitzats en 11 mòduls enfocats a dotar de les eines necessàries als futurs directors per tal d’assolir tant les competències específiques com les competències transversals necessàries per a exercir la funció directiva. Aquests han estat els següents:

 • Mòdul I. Polítiques educatives, organigrama i funcionament del Departament d’Ensenyament.
 • Mòdul II. Organització i gestió de centres docents.
 • Mòdul III. Factors clau per a una direcció eficaç.
 • Mòdul IV. Currículums de l’ensenyament no universitari i avaluació del procés d’aprenentatge.
 • Mòdul V. Projecte de direcció.
 • Mòdul VI. Retiment de comptes i qualitat educativa.
 • Mòdul VII. Gestió dels recursos del centre docent.
 • Mòdul VIII. Marc normatiu aplicable als centres docents.
 • Mòdul IX. La gestió econòmica d’un centre docent.
 • Mòdul X. Prevenció de riscos laborals i manual d’autoprotecció.
 • Mòdul XI. Transformació de l’administració del centre cap a l’administració digital.