¨El que es necessita per lluitar contra les fake news és més i millor democràcia, i menys tecnofòbia i criminalització de les llibertats; més rendició de comptes i verificació, i menys impunitat, paternalisme desinformat i monopoli dels mitjans i dels recursos informatius.¨

Lectura molt interessant que descriu i dóna orientacions per a navegar en una realitat diària marcada per l’allau d’informació, no sempre veraç. Idees a retenir:

  • escala de Wardle per a mesurar la intenció d’enganyar: contingut enganyós, contingut importor, contingut fabricat, connexió falsa, context fals, contingut manipulat, sàtira o paròdia;
  • la desinformació és un concepte més ampli, com a suma dels conceptes fake news (informació falsa), i infomació inexacta o enganyosa (pàg. 35 i 41);
  • estratègies de propaganda en democràcia: distracció, creació de problemes i solucions, gradualitat, diferir, vulgarització, emotivitat, mediocritat, normalització de la mediocritat, autoculpabilitat, elisió de dades i la metáfora (pàg. 51);
  • governança algorímica (pàg. 56);
  • … “en algunes qüestions, el nostre disseny biològic ens porta a l’autoengany”….;
  • biaix de confirmació.