El Manual per a la transformació digital de l’empleat públic pretén ser tant una guia com una eina per a l’empleat públic de l’Admin​istració catalana, en el camí cap a l’adopció d’enfocaments, models i metodologies vinculats a les noves maneres de fer i treballar en l’era digital.

També vol animar els empleats públics a definir els seus propis objectius en el seu camí personal cap a la transformació digital. A la vegada, possibilitarà elaborar instruments complementaris d’autoavaluació, detecció de necessitats formatives i de desenvolupament professional a la nostra Administració.

Descarregueu-vos el Manual de transformació digital de l’empleat públic

Primera edició: Barcelona, gener de 2020