PROPOSTA DIDÀCTICA D’ECONOMIA

Unitat 5. Tipus de mercat

CONTEXT

Per tal que l´alumnat tingui coneixement sobre els tipus de mercats existents i el seu funcionament es proposen aquestes activitats en les quals l’alumnat diferenciarà els tipus de mercats i les seves característiques així com la importància de les legislacions dels nostres països per protegir-nos del poder i la influència de les empreses. Al final els nostre alumnat s’adonarà que a vegades tenim molta varietat en uns casos, cap en altres; existeixen tants mercats com productes. Les empreses faciliten les nostres vides, però moltes vegades no som conscients de per què funcionen de manera tant diferent les unes de les altres, ni fins a quin punt condicionen les nostres decisions.

OBJECTIUS

 • Comprendre la importància de ser responsables en les nostres compres i decisions de consum.
 • Interpretar la informació dels diferents mercats, contrastant diferents medis.
 • Demostrar que als mercats de competència imperfecta els consumidors paguen preus més alts que als perfectament competitius, i les empreses se n’aprofiten.
 • Veure la importància que es compleixin els supòsits de la competència perfecta per arribar a un resultat eficient.
 • Estudiar com ens beneficien els mercats de competència perfecta i la transcendència de les lleis que té cada país per evitar l’abús de certes empreses que tenen un posició dominant.

CONTINGUT

 • El mercat i la competència
 • el mercat de competència perfecta
 • la competència monopolista
 • l’oligopoli
 • el monopoli

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

 • Tractament de la informació i competència digital: s’utilitzen eines exercitant-ne el seu processament.
 • Competència social i ciutadana: es potència el coneixement dels mercats i s’analitza el seu funcionament i la seva eficiència.
 • Competència d’autonomia i iniciativa: es potència la presa de decisions en el procés de compra/venda

Alumnat a qui va adreçat

1r batxillerat, Economia.

Temporització: 4 sessions (presencials)

4 sessions(realització a casa)

Fonts i recursos emprats

– Ordinador portàtil

-Excel

Jamboard 

Genially 

Edpuzzle 

Presentació contingut 

Padlet 

ACTIVITAT PRESENCIAL. COM FUNCIONEN ELS MERCATS?

Sessió 1. Coneixements inicials. Pluja d’idees sobre la competència perfecta, la competència monopolista, l’oligopoli i el monopoli. Els alumnes plasmaran totes les idees inicials utilitzant Jamboard. Anirem comentant/connectant totes les aportacions i afegint altres conceptes importants.

Sessió 2 i sessió 3. Activitat de síntesi. L’alumnat a partir dels coneixements adquirits a l’anterior classe i la cerca de nous a través de les xarxes, utilitzarà diferents fonts d’informació per elaborar una presentació amb Genially amb les característiques dels mercats estudiats.

Sessió 4. Experiment realitzat per Edward Chamberlin i extret del bloc Nada es Gratis. Alterarem les condicions per aproximar-nos a la competència imperfecta.

Per al nostre experiment econòmic, necessitem unes targetes

Targetes de comprador: el número que inclou reflecteix el preu de reserva, és a dir, el preu màxim que el comprador està disposat a gastar per adquirir el bé. Òbviament el comprador haurà de comprar el bé a un preu inferior a aquest.

Targetes de venedor: el número que inclou reflecteix el cost de producció per a cadascun dels venedors. Òbviament el venedor haurà de vendre el bé a un preu superior a aquest.

MECÀNICA DE L’EXPERIMENT. Dividim la classe en 2 grups iguals, els alumnes del primer grup seran compradors i els del segon els venedors.

Els expliquem que hem creat un mercat, on el bé que s’intercanviarà és una samarreta, i que alguns alumnes seran compradors i altres venedors. Posteriorment repartim aleatòriament les targetes i els demanem que trobin algú de l’altre grup ( si són venedors un comprador, i a l’inrevés) i arribin a un acord pel preu de la samarreta.

Abans de començar l’experiment els diem que aquell alumne que aconsegueixi una diferència més gran entre el preu de la targeta i el que finalment hagi pactat tindrà una recompensa.

Ara anirem introduint canvis per crear mercats imperfectes i repetirem l’experiment. Per exemple:

a. Reduir a la meitat el nombre de venedors: provocarà una pujada del preu i un menor nombre de transaccions.

b. Crear un monopoli: deixarem un únic venedor, i veurem que el preu serà el que decideixi el monopolista.

c. Establir una barrera d’entrada als venedors que els suposi un augment de 10€ dels seus costos de fabricació: limitarà l’entrada de competidors.

d. Demanar als venedors que cadascú esculli una marca de roba diferent i que sigui aquesta la que comercialitzin: això provocarà que en deixar de ser homogeni el producte, els venedors competeixin diferenciant el producte i alguns compradors estiguin disposats a pagar més per una samarreta Gucci que per una Adidas.

Després de cadascun dels canvis hem de calcular el preu mitjà de les transaccions i el nombre d’intercanvis realitzats. Aquestes operacions es poden realitzar amb un full de càlcul i utilitzar un gràfic per representar els resultats.

QUÈ PASSARÀ? Conforme introduïm aquestes modificacions que creen mercats imperfectes, veurem com el preu mitjà s’incrementa i el nombre de transaccions disminueix, i per tant, les necessitats satisfetes es redueixen.

ACTIVITAT DE REALITZACIÓ AUTÒNOMA A CASA. L’oligopoli en el món real. Per què la competència importa? La CNMC

Sessió 1. Visualitzar i respondre les preguntes del vídeo amb la finalitat de conèixer la importància de la competència i saber quin és l’organisme encarregat de preservar, garantir i promoure el correcte funcionament, la transparència i l’existència d’una competència efectiva.

Vídeo Edpuzzle

Sessió 2. Visualitza el següent recurs abans de fer l’activitat. En aquest estan els continguts que es necessiten per poder realitzar l’activitat proposada.

Recurs Oligopoli

Sessió 3 i 4. Busca a Internet una noticia sobre dos o més empreses que hagin format un càrtel i que hagin estat multades per la CNMC. Fes un resum de la noticia donant resposta a les següents preguntes:

 • De quin tipus de mercat parla la noticia? Quines són les característiques principals.
 • Explica amb les teves paraules què és un càrtel.
 • Quina estratègia han seguit les empreses de la noticia? (competir o cooperar). Justifica la teva resposta.
 • Per què creus que és difícil mantenir un càrtel durant molt de temps.
 • Què és la CNMC i quines són les seves funcions. Com ha intervingut la CNMC en aquest cas?
 • Creus que el programa Clemència té a veure en que el càrtel hagi estat descobert?
 • Si el càrtel que s’exposa en aquesta notícia no hagués estat descobert, qui se’n veuria beneficiat i qui es veuria perjudicat per aquest càrtel? Finalment, penja l’enllaç de la teva noticia i el resum d’aquesta al Padlet d’economia. Comenta el resum i la noticia penjada per un altre estudiant. 

   

   

  Padlet Economia 

  REFLEXIONS.

 • Quan es dissenya una activitat didàctica es pretén que serveixi com a qui per a l’aprenentatge, a més d’intentar motivar als estudiants. Abans de dissenyar una activitat per a la realització a classe o a casa he tingut en compte diversos punts:
  • Quines activitats els alumnes poden fer sols a casa amb l’ajuda de materials didàctics.
  • Quines activitats necessiten ser dirigides pel professor/a.
  • Identificar les activitats que es poden fer de manera grupal o individual.
  • Relacionar cada activitat amb l’eina adequada.
  • Assegurar-se que els alumnes tenen els recursos necessaris per poder fer l’activitat a casa (dispositius, wifi)
   AVANTATGES I INCONVENIENTS
   • Un dels avantatges de realitzar les tasques fora de l’aula és que potència l’autonomia de l’alumne. La principal desavantatge és que no tots els alumnes disposen dels recursos necessaris per poder fer aquestes activitats.
   • Si parlem de les tasques fetes a classe, una de les avantatges és que el professor està en el moment en què a l’alumne se li pot plantejar algun dubte i el pot guiar. Com a desavantatge destacaria que quan es fan treballs cooperatius/col·laboratius no tots els alumnes posen les mateixes ganes i sempre hi ha alguns que s’involucren més que altres.